Comencem l’any amb un article signat pel Sr. Ramon Maria Altisent del Laboratori del Foc de Applus+ LGAI. 

El passat dia 3 de novembre del 2015 el CLÚSIC va presentar formalment la guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes de protecció contra incendis que hem treballat tots els associats. Mitjançant l’aplicació d’aquesta guia es pretén facilitar la verificació i el seguiment de les exigències de seguretat contra incendis en la tramitació de les noves llicencies d’activitat.

Dins la via 2.1 s’hi engloben els sistemes convencionals que precisen assaig per la justificació tècnica del comportament al foc de materials i sistemes, i dels que es demana aportar els certificats d’aplicador alhora que també els informes d’assaig de Reacció i/o de resistència al foc.

Però, què passa en:

  • Aquells locals que han estat sense activitat (local tancat durant la crisi) i el nou titular no disposa d’aquesta documentació tècnica requerida, es procedeix d’igual manera?
  • Com s’obté el certificat d’aplicador d’un material o sistema que fa temps que ja es troba instal·lat si aquest no es substitueix per un de nou?
  • ¿Com s’actua en aquells casos particulars en els que l’estructura metàl·lica d’un establiment ja es troba protegida i no es disposa de la documentació que ho acrediti?
  • I en tots aquells casos en els que es lloga un local i es necessari verificar si un determinat material de revestiment, ja sigui de parets, terres o sostres compleixen les prestacions de reacció al foc?

En aquests darrers anys al Laboratori del Foc de Applus+ LGAI hem detectat una demanda creixent d’aquests tipus de sol·licituds.  Mitjançant la nostra experiència contribuïm a que les enginyeries puguin justificar, si és el cas,  el comportament al foc adequat dels materials i revestiments que els titulars de les activitats disposin en els seus locals.  Això es possible mitjançant la realització de informes d’avaluació i assajos experimentals que realitzem sobre mostres representatives, prèviament inspeccionades i retirades d’aquests establiments en qüestió.

Cal tenir present que la documentació que en aquests casos podem lliurar, consisteix en un informe d’avaluació basat en la inspecció realitzada al local i els resultats dels assajos experimentals que s’han realitzat al producte d’acord a les normes d’assaig vigents, tot plegat després d’haver verificat l’estat d’instal·lació en el que es troben. El que no podem fer els tècnics del laboratori, és facilitar o difondre els informes d’assaig o de classificació dels fabricants de productes que hagin estat assajats al laboratori de Applus LGAI. És important que tots els agents que intervenen en la legalització d’activitats, sàpiguen que aquests documents son propietat única i exclusivament dels fabricants dels materials i en conseqüència són els únics autoritzats per divulgar-los.

Imatge_Applus1

Assaig experimental de portes de fusta RF-30 (CPI-96) retirades un local residencial públic

Hi ha un gran nombre de casos que s’han abordat, però a títol d’exemple èxit recent podem explicar la contribució d’ Applus per la determinació del comportament al foc de 700 portes RF-30 (Normativa NBE CPI-96) d’un establiment residencial públic que no tenia llicència d’activitat. Tot i que havien transcorregut 15 anys des de la seva darrera reforma, es van instal·lar portes tallafocs de fusta de les quals no es disposava de la documentació corresponents. Per tal de cercar una solució es va procedir a la inspecció a l’establiment per observar el sistema de muntatge de les portes, els elements de suport i la tria d’algunes mostres aleatòries.

Posteriorment es varen dur les portes al laboratori i es van sotmetre a l’assaig de Resistència al Foc.  Durant les proves es va comprova, que implementant unes mesures preventives consistents en la renovació de les juntes intumescents inicials, es superava favorablement l’assaig de RF, i per tant es donava compliment a les exigències normatives aplicables.

Imatge_Applus4

Exemple de determinació del comportament al foc de la capacitat portant d’una estructura.

Òbviament el titular de l’activitat, de la mà d’una empresa especialitzada del sector de les portes tallafocs, va procedir a la implantació d’aquesta millora a la resta de les portes de l’immoble, i un cop implantades a la resta de portes de l’immoble, l’autoritat local competent va acceptar resoldre favorablement la llicència que estava aturada.

Imatge_Applus2      Imatge_Applus3

Assaig experimental de reacció al foc d’ element constructiu de sota-coberta sense revestiment addicinal

Des de Applus LGAI l’abast de serveis és molt ampli per ajudar al sector contra incendis, però cal remarcar que no només per atendre les demandes dels fabricants per certificar nous productes, sinó que també estem al servei dels titulars de les activitats, de les enginyeries i dels professionals del sector de la protecció contra incendis,  per avaluar el comportament al foc de productes i sistemes que es troben ja instal·lats.