ARTSER, fabricants de sistemes de senyalització d’emergència i contraincendis, signa aquest article sobre la normativa vigent sobre materials i dissenys per a la seguretat.

Al món de la seguretat, la senyalització cada vegada té més rellevància. La senyalització d’emergència i contraincendis fotoluminescent és un element de seguretat de vital importància, per això resulta imprescindible, una bona i eficaç senyalització en tota mena d’establiments.

Inclosos en aquesta senyalització luminescent, es troben els Plànols d’Evacuació.

Els Plànols d’Evacuació, tenen com a missió informar els ocupants d’un establiment de la situació dels recorreguts d’evacuació, dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels sistemes d’alarma en cas d’incendi.

Aquests plànols d’evacuació formen part del sistema de senyalització esmentada anteriorment.

Els Plànols d’Evacuació seran conformes a la norma UNE 23-032-15 tal i com s’indica al RIPCI.

Segons contempla la norma en aquests plànols ha de figurar, entre altra informació:

  • Text d’encapçalament “PLÀNOL D’EVACUACIÓ”
  • Punt de “VOSTÈ ES TROBA AQUÍ”.
  • Recorreguts d’evacuació principals, secundaris i accessibles diferenciats.
  • Localització de les sortides i si desemboquen en l’exterior.
  • Localització d’escales i ascensors d’emergència.
  • Mitjans manuals d’extinció d’incendis i els sistemes d’alerta i alarma.
  • Zones de Refugi i Punts de reunió.
  • Instruccions d’actuació en cas d’emergència i llegenda de la simbologia emprada en el Plànol.
  • Llegenda de la simbologia emprada.
  • Quan no es mostri la totalitat de la planta en un sol plànol, ha de contenir el punt de reunió, plànol complet de menor grandària, ombrejant l’àrea de l’establiment en el qual ens trobem.
  • El número de planta o denominació de l’àrea representada.
  • Data de realització del plànol i número de revisió.
  • L’empresa que realitza el plànol.

Aquests Plànols han d’estar ben orientats en funció de la situació de l’observador.

Tal com s’indica en el RIPCI, aquests sistemes de senyalització han de ser visibles fins i tot en cas de fallada elèctrica, en el cas de ser fotoluminescents hauran de complir la Norma UNE 23035.

La Norma de senyalització fotoluminescent haurà de portar sempre ben identificat:

  • Nom del Fabricant.
  • Data de Fabricació
  • Lot de fabricació
  • Producte i categoria luminescent del Plànol.
  • Distància d’observació
  • Normativa d’Aplicació (UNE 23035).
  • Colors durant l’estimulació.
  • Luminància als 10 min.
  • Luminància als 60 min.
  • Temps d’atenuació.

 

Els productes de categoria A tindran alta luminància i s’empraran preferentment per a senyals i abalisaments de llocs de concentració pública o amb il·luminació només artificial.

Els productes de categoria B tindran menor luminància que els A i es podran emprar par a la resta d’usos.

Les instal·lacions amb plànols d’evacuació fotoluminescents hauran de ser de Classe A en els centres on es desenvolupen les activitats descrites en l’annex I de la Norma Bàsica d’Autoprotecció. (R.D. 393/2007 del 23 de març).

Aquests Plànols d’Evacuació hauran de fabricar-se amb materials que resisteixin les condicions ambientals de l’entorn i com qualsevol sistema de senyalització fotoluminescent, hauran de ser de materials plàstics o metàl·lics i en el cas de ser plàstics hauran de ser autoextingibles.

Els Plànols d’evacuació han d’instal·lar-se en les zones més comunes i/o transitades dels establiments i han de tenir formats normalitzats d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 216:2008. Generalment aquests plànols seran de mida de 420x297mm . Per a establiments com hotels, hospitals, col·legis, residències, podran ser en mida de 210x297mm. per a les habitacions.

Per a Empreses les mides podran variar segons les necessitats d’aquestes i la informació que s’hagi d’incloure en el senyal. En tot cas, la mida mínima sempre serà de 210×297 mm.

L’escala ha de ser preferiblement, si és possible d’1/100 o 1/150, sempre que es pugui que aparegui la planta completa i que almenys apareguin dos recorreguts d’evacuació.

Els textos que apareguin en el plànol poden estar en més d’un idioma però sempre com a mínim en castellà o anglès.

La informació dels plànols ha de ser llegible a la distància d’observació prevista, l’alçada mínima del text serà de 2 mm.

En referència a l’encapçalament, l’alçada mínima de la situació i del text es defineixen en funció de la dimensió del plànol i es mostren en la següent taula:

L’alçada mínima dels símbols serà de 5 mm. l’amplada de banda dels recorreguts d’evacuació serà mínim d’un 10% i un 20% per a les fletxes respecte a l’amplada del recorregut d’evacuació.