Publicacions i documents

CAT. Catàleg de les empreses del CLÚSIC 2024

CAT. Catàleg de les empreses del CLÚSIC 2024

El CLÚSIC és una entitat oberta i integradora d’empreses representatives de tota la cadena de valor de la seguretat contra incendis de Catalunya que pretén posar en comú les inquietuds i necessitats de tots els agents de la cadena de valor: proveïdors de tecnologia, proveïdors de producte, proveïdors de serveis tant de protecció activa com amb protecció passiva. I en aquest sentit, està obert a qualsevol entitat que en les seves activitats ofereixi, promocioni o desenvolupi productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis i que disposi de delegació o seu social, o fiscal a Catalunya.

Aquest és el catàleg de les empreses associades al CLÚSIC el 2024

Descarregar

4 MB 27 downloads
CAT. Obligacions de les empreses instal•ladores sobre la documentació tècnica de les instal•lacions de PCI

CAT. Obligacions de les empreses instal•ladores sobre la documentació tècnica de les instal•lacions de PCI

Descarrega la guia preparada pel Grup de Treball de Control d'Instal·lacions, validada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat i pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta guia aborda les obligacions de les empreses instal·ladores segons l'article 12 del Reial Decret 513/2017 (RIPCI). Detalla la documentació tècnica necessària per a la correcta utilització i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. Aquest recurs, desenvolupat pel CLÚSIC, defineix els requisits mínims de la documentació tècnica, oferint una referència essencial per a empreses, enginyeries i fabricants del sector. Aprofundeix en la normativa i garanteix la conformitat amb els estàndards vigents.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1 MB 71 downloads
ESP. Obligaciones de las empresas instaladoras sobre la documentación técnica de les instalaciones de PCI

ESP. Obligaciones de las empresas instaladoras sobre la documentación técnica de les instalaciones de PCI

Descarga la guía preparada por el Grupo de Trabajo de Control de Instalaciones, validada por la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat i pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. Esta guía aborda las obligaciones de las empresas instaladoras según el artículo 12 del Real Decreto 513/2017 (RIPCI). Detalla la documentación técnica necesaria para la correcta utilización y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. Este recurso, desarrollado por el CLÚSIC, define los requisitos mínimos de la documentación técnica, ofreciendo una referencia esencial para empresas, ingenierías y fabricantes del sector. Profundiza en la normativa y garantiza la conformidad con los estándares vigentes.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1 MB 39 downloads
CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

NOVA GUIA: La segona edició de la Guia de Bones Pràctiques, actualitzada per adherir-se a les normatives vigents i oferir una àmplia gamma de productes i solucions per a la protecció passiva contra incendis, és un document que té com a objectiu establir els controls i comprovacions essencials, juntament amb els seus registres. Aquesta guia assegura la instal·lació i manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, abordant aspectes com el control de recepció dels productes en obra, el seguiment de l'execució de l'obra, el control de l'obra acabada i les pràctiques de manteniment. És un testimoni dels progressos realitzats i un pas ferm cap a la millora contínua de la seguretat contra incendis al nostre territori.

Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marc de Llei 3/2010 d'octubre de 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1 MB 716 downloads
ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

NUEVA GUÍA: La segunda edición de la Guía de Buenas Prácticas, actualizada para cumplir con las normativas vigentes y ofrecer una amplia gama de productos y soluciones para la protección pasiva contra incendios, es un documento que tiene como objetivo establecer los controles y verificaciones esenciales, junto con sus registros. Esta guía asegura la instalación y mantenimiento correctos de los sistemas de protección pasiva, abordando aspectos como el control de recepción de los productos en obra, el seguimiento de la ejecución de la obra, el control de la obra terminada y las prácticas de mantenimiento. Es un testimonio de los progresos realizados y un paso firme hacia la mejora continua de la seguridad contra incendios en nuestro territorio.

Guía reconocida por la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marco de Ley 3/2010 de octubre del 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1 MB 351 downloads
ESP – Guía para el control de espesores de pinturas y morteros

ESP - Guía para el control de espesores de pinturas y morteros

Desde el Grupo de Trabajo de protección pasiva del Clúster de Seguridad Contra Incendios de Cataluña (CLÚSIC) se detectó la necesidad de establecer un criterio común para definir un protocolo de cómo se efectúan las inspecciones de espesores en el campo de las protecciones ignífugas de estructuras y materiales. Por ello, se constituyó un Subgrupo de Trabajo ad hoc en el que se integraron representantes de entidades de control e inspección, empresas aplicadoras, fabricantes e ingenierías de actividades.

Esta puesta en común consensuada ha conducido a un protocolo de cómo realizar el control de espesores plasmado en esta guía. Esperamos que se convierta en una herramienta de utilidad para los aplicadores, dirección de obra y entidades de control para dar conformidad a los requerimientos de resistencia y reacción al fuego y especificaciones del producto o sistema utilizado.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

644.04 KB 85 downloads
CAT – Guia per al control de gruixos de pintures i morters

CAT - Guia per al control de gruixos de pintures i morters

Des del Grup de Treball de protecció passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) es va detectar la necessitat d’establir un criteri comú per tal de definir un protocol de com s’efectuen les inspeccions de gruixos en el camp de les proteccions ignífugues d’estructures i materials. Per això, es va constituir un Subgrup de Treball “ad hoc” en què s’hi van integrar representants d’entitats de control i inspecció, empreses aplicadores, fabricants i enginyeries d’activitats.

Aquesta posada en comú consensuada ha conduït a un protocol de com realitzar el control de gruixos plasmat en aquesta guia. Esperem que es converteixi en una eina d’utilitat per als aplicadors, direcció d’obra i entitats de control per tal donar conformitat als requeriments de resistència i reacció al foc i les especificacions del producte o sistema utilitzat.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

644.04 KB 78 downloads
ESP-Guía para el control de humos en cámaras frigoríficas

ESP-Guía para el control de humos en cámaras frigoríficas

Tradicionalmente, ha habido muchas dudas sobre cómo diseñar los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH) en edificios de producción y almacenamiento de productos con temperatura controlada (refrigeración o congelación). El desarrollo actual de la industria alimentaria y de la industria logística lo ha convertido en uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años. Por eso, era primordial resolver las necesidades específicas de estos centros en cuanto al control de la temperatura y evacuación de humos. Así pues, el subgrupo de trabajo de Control de humos del Clúster de Seguridad Contra Incendios de Cataluña se puso a trabajar en este documento. El resultado de meses de trabajo es esta Guía de diseño que pretende analizar las diferentes situaciones que pueden darse en este tipo de edificios y recomendar las posibles soluciones técnicas para resolver el diseño del SCTEH.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

3.39 MB 221 downloads
CAT – Guia per al control de fums en cambres frigorífiques

CAT - Guia per al control de fums en cambres frigorífiques

Tradicionalment, hi ha hagut  molts dubtes sobre com dissenyar els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (SCTiEF) en edificis de producció i emmagatzematge de productes amb temperatura controlada (refrigeració o congelació). El desenvolupament actual de la indústria alimentària i de la indústria logística els ha convertit en un dels sectors amb major creixement els darrers anys. Per això, calia resoldre les necessitats específiques d'aquests centres pel que fa al control de la temperatura i evacuació de fums. Així, doncs, el subgrup de treball de Control de fums del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya es va posar a treballar en aquest document. El resultat de mesos de treball és aquesta Guia de disseny que pretén analitzar les diferents situacions que es poden donar en aquest tipus d’edificis i recomanar les possibles solucions tècniques per resoldre el disseny del SCTiEF.

 

Entreu per descarregar/Entra para descargar

3.07 MB 104 downloads
ESP- Guía de mantenimiento protección pasiva (PPCI)

ESP- Guía de mantenimiento protección pasiva (PPCI)

El Grupo de Trabajo de Protección Pasiva ha desarrollado este documento práctico de gestión eficiente para las empresas con la finalidad de establecer los parámetros que garanticen un correcto mantenimiento de los sistemas de protección pasiva contra incendios (PPCI) a lo largo de toda su vida útil.

Se estructura en fichas de mantenimiento para cada tipología y sistema de PPCI e incorpora los distintos protocolos de mantenimiento, puntos y métodos de control, criterios de aceptación, frecuencias, documentos de referencia, etc.

Estas fichas se han ordenado siguiendo la estructura recogida en el anexo I de la Instrucción Técnica Complementaria SP 136 Certificación de instalación o aplicación de productos de protección pasiva contra incendios publicada por la DGPEIS.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1.76 MB 241 downloads