Publicacions i documents

Preview

CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

La Guia de bones pràctiques és un document que té com a objectiu establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva. Inclou: control de recepció en obra dels productes, control d'execució de l'obra, control de l'obra acabada i manteniment.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments la va reconèixer com a Guia tècnica reconeguda en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució de el 30 d'octubre del 2015.

Descarregar

8 MB 557 downloads
Preview

ESP. Manual de Seguridad Contra Incendios de ENGINYERS BCN

El Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona cuenta con un exhaustivo manual técnico que puede resultar de gran utilidad para los profesionales que os dedicáis al sector de la Seguridad Contra Incendios. Puedes leerlo y descargar las fichas en este enlace.

El Manual se va completando y actualizando constantemente para incorporar los últimos cambios normativos. En cada ficha no solo hay la parte más teórica de cada temática, sino que, además, hay casos prácticos y soluciones técnicas.

Descarregar

4.00 KB 460 downloads
Preview

ESP- Guía de mantenimiento protección pasiva (PPCI)

El Grupo de Trabajo de Protección Pasiva ha desarrollado este documento práctico de gestión eficiente para las empresas con la finalidad de establecer los parámetros que garanticen un correcto mantenimiento de los sistemas de protección pasiva contra incendios (PPCI) a lo largo de toda su vida útil.

Se estructura en fichas de mantenimiento para cada tipología y sistema de PPCI e incorpora los distintos protocolos de mantenimiento, puntos y métodos de control, criterios de aceptación, frecuencias, documentos de referencia, etc.

Estas fichas se han ordenado siguiendo la estructura recogida en el anexo I de la Instrucción Técnica Complementaria SP 136 Certificación de instalación o aplicación de productos de protección pasiva contra incendios publicada por la DGPEIS.

Descarregar

1.76 MB 83 downloads
Preview

ESP. Guía de diseño prestacional (PBD) para los sistemas de protección contra incendios en naves industriales y logísticas

El sector industrial-logístico sigue creciendo en todo el mundo. Ante esta situación, nos encontramos con nuevas necesidades y nuevos retos: alturas mayores, distancias mayores, grandes superficies de sectores, grandes entreplantas ocupadas, etc., excepcionalidades que no se pueden resolver con los planteamientos prescriptivos tradicionales y que hay que abordar a través de planteamientos prestacionales sin mermar el grado de seguridad necesario.
El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), consciente de esta problemática, y a través del Grupo de Trabajo de Diseño Prestacional ha desarrollado una Guía de Diseño Prestacional para naves industriales. Esta Guía propone un planteamiento prestacional global mediante la definición de unos objetivos y criterios claros a la hora de trabajar en diseños prestacionales.

Descarregar

1.67 MB 510 downloads
Preview

CAT. Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora

Des del CLÚSIC hem treballat en una petita Guia per consultar les dades de la vostra empresa d'instal·lació i/o manteniment en el Registre Integrat Industrial (RII) segons les habilitacions del RD 513/2017 per ajudar-te a validar que la teva empresa instal·ladora i / o mantenidora compleix amb els requisits disposats en l'RD 513/2017 amb la presentació d'una eina pública i gratuïta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per facilitar aquesta validació.

Descarregar

452.42 KB 243 downloads
Preview

CAT. Manual de Seguretat Contra Incendis d’ENGINYERS BCN

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona compta amb un exhaustiu manual tècnic que pot resultar de gran utilitat per als professionals que us dediqueu al sector de la Seguretat Contra Incendis. Pots llegir-lo i descarregar les fitxes en aquest enllaç.

El Manual es va completant i actualitzant constantment per incorporar els darrers canvis normatius. A cada fitxa no només hi ha la part més teòrica de cada temàtica si no que a demés hi ha casos pràctics i solucions tècniques.

Descarregar

4.00 KB 210 downloads
Preview

CAT. Guia de manteniment protecció passiva (PPCI)

El Grup de Treball de Protecció Passiva ha desenvolupat aquest document pràctic de gestió eficient per a les empreses per tal d'establir els parametres que garanteixin un manteniment correcte dels sistemes de protecció passiva contra incendis (PPCI) al llarg de tota la seva vida útil.

S'estructura en fitxes de manteniment per a cada tipologia i sistema de PPCI i incorpora els diferents protocols de manteniment, punts i mètodes de control, criteris d'acceptació, freqüències, documents de referència, etc.

Aquestes fitxes s'han ordenat seguint l'estructura recollida a l'annex I de la Instrucció Tècnica Complementària SP 136 Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis publicada per la DGPEIS.

Descarregar

1.76 MB 19 downloads
Preview

CAT. Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis en naus industrials i logístiques

El sector industrial-logístic segueix creixent a tot el món. Davant d'aquesta situació, ens trobem amb noves necessitats i nous reptes: alçades majors, distàncies més grans, grans superfícies de sectors, grans entreplantes ocupades, etc., excepcionalitats que no es poden resoldre amb els plantejaments prescriptius tradicionals i que cal abordar a través de  plantejaments prestacionals sense minvar el grau de seguretat necessari.
El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), conscient d'aquesta problemàtica, i mitjançant el Grup de Treball de Disseny Prestacional ha desenvolupat una Guia de Disseny Prestacional per a naus industrials i logístiques. Aquesta Guia proposa un plantejament prestacional global mitjançant la definició d'uns objectius i criteris clars a l'hora de treballar en dissenys prestacionals.

Descarregar

1.65 MB 139 downloads
Preview

CAT. Catàleg de les empreses del CLÚSIC 2021

El CLÚSIC és una entitat oberta i integradora d’empreses representatives de tota la cadena de valor de la seguretat contra incendis de Catalunya que pretén posar en comú les inquietuds i necessitats de tots els agents de la cadena de valor: proveïdors de tecnologia, proveïdors de producte, proveïdors de serveis tant de protecció activa com amb protecció passiva. I en aquest sentit, està obert a qualsevol entitat que en les seves activitats ofereixi, promocioni o desenvolupi productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis i que disposi de delegació o seu social, o fiscal a Catalunya.

Aquest és el catàleg de les empreses associades al CLÚSIC el 2021

Descarregar

4 MB 68 downloads
Preview

ESP. Como validar el cumplimiento del RD 513/2017 (RIPCI) de su empresa instaladora o mantenedora

Desde el CLÚSIC hemos trabajado en una breve guía para ayudarte a validar que tu empresa instaladora y/o mantenedora cumple con los requisitos dispuestos en el R.D. 513/2017 con la presentación de una herramienta pública y gratuita del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para facilitar dicha validación.

Descarregar

567.19 KB 243 downloads
Preview

CAST. Catálogo de empresas CLUSIC 2021

El CLÚSIC es una entidad abierta e integradora de empresas representativas de la seguridad contra incendios de Cataluña. Pretende poner en común las inquietudes i necesidades de todos los agentes de la cadena de valor: proveedores de tecnología, proveedores de producto, proveedores de servicios, tanto de protección activa como de protección pasiva. En este sentido, está abierto a cualquier entidad que en sis actividades ofrezca, promocione o desarrolle productos o servicios relacionados con la seguridad contra incendios y que disponga de delegación o sede social o fiscal en Cataluña.

Este es el catálogo de las empresas asociadas al CLÚSIC el 2021.

Descarregar

3.72 MB 19 downloads
Preview

ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

La Guía de buenas prácticas es un documento que tiene como objetivo establecer los controles y comprobaciones necesarias –y sus registros– que aseguren la instalación y el mantenimiento correctos de los sistemas de protección pasiva. Incluye: control de recepción en obra de los productos, control de ejecución de la obra, control de la obra finalizada y mantenimento.

La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos la reconoció como Guía técnica reconocida en el marco de la Ley 3/2010, por Resolución del 30 de octubre de 2015.


Descarregar

2.10 MB 234 downloads
Preview

CAT. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

L'objectiu d'aquest document és establir un procediment que faciliti la tasca de control de justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis, tant de protecció activa com passiva. Aquest document és una eina de suport per als agents que intervenen en el disseny, execució i control de les obres, amb funcions dirigides a garantir i assegurar les prestacions de seguretat en cas d'incendi.

Es tracta d'una Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marc de Llei 3/2010 d'octubre de 2015.

Descarregar

1.31 MB 182 downloads
Preview

ESP. Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios

El objetivo de este documento es establecer un procedimiento que facilite la tarea de control de justificación y validación documental de los materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios, tanto de protección activa como pasiva. Este documento es una herramienta de soporte para los agentes que intervienen en el diseño, ejecución y control de las obras, con funciones dirigidas a garantizar y asegurar las prestaciones de seguridad en caso de incendio.

Se trata de una Guía reconocida por la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marco de Ley 3/2010 de octubre del 2015.

Descarregar

1.36 MB 196 downloads
Preview

CAT. Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels

Recull de ponències/presentacions realitzades en el marc de la jornada realitzada el 25 d’abril de 2017.Podeu veure el programa i les ponencies que es van celebrar a de la jornada aquí.

Descarregar

5.03 MB 127 downloads