El passat dimecres, 30 de juny, més de 200 persones van assistir a la Jornada on line tècnica d’aplicació de la Guia de Disseny Prestacional per a sistemes de seguretat contra incendis en naus industrials i logístiques desenvolupada pel Grup de Treball de Disseny Prestacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Després de l’acte de presentació del document el passat mes de març, que ja ha estat reconegut com a guia tècnica per Bombers de la Generalitat i es pot descarregar de la web del Departament d’Interior, des del CLÚSIC hem volgut anar un pas més enllà i realitzar una jornada d’aplicació per veure com treballar prestacionalment cada un dels sistemes de protecció contra incendis que contempla la guia.

Elías López, president del CLÚSIC va donar la benvinguda a tots els assistents connectats i posar en valor la feina realitzada pel Grup de Treball de Disseny Prestacional i la resta de grups de treballs que estan treballant en el desenvolupament de noves guies i documents d’utilitat per al sector. S’espera que al tercer trimestre d’aquest 2021 es pugui presentar la Guia de manteniment per als sistemes de protecció passiva contra incendis, la Guia per al control d’espessors i la Guia per al control de fums en cambres frigorífiques.

En aquest sentit, va fer una crida a totes les empreses del sector d’incendi amb seu o delegació a Catalunya de la importància i el valor d’associar-se al CLÚSIC. L’associació ja compta a data d’avui de 50 socis de perfils diversos, des d’enginyeries a instal·ladores i mantenidores, passant per fabricants, laboratoris, entitats de control, etc. Pel CLÚSIC, cal mantenir i potenciar la visió transversal de la seguretat contra incendis per seguir desenvolupant documents tècnics d’utilitat i que tinguin en compte totes les sensibilitats i punts de vista a favor d’una major prevenció.

Cal que el CLÚSIC segueixi creixent en nombre d’associats per tenir en compte totes les sensibilitats, mantenint i potenciant la visió transversal dels documents i guies tècniques que estem elaborant.

Seguidament, Jordi Salellas, coordinador del Grup de Treball de Disseny Prestacional va explicar les motivacions per desenvolupar una guia d’aquestes característiques, quin és l’abast de la Guia de Disseny Prestacional per a sistemes de seguretat contra incendis en naus industrials i logístiques i com s’utilitza.

Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat, va reflexionar sobre l’obligació primera de qualsevol sistema de protecció contra incendis: salvaguardar la vida de les persones. En aquest sentit, la Guia pretén garantir, ja en fase de disseny, la seguretat de les persones que es poden veure compromeses per un incendi:

  • tant si estan evacuant (ocupants de l’establiment) – OBJECTIU 1
  • com si estan intervenint (bombers i serveis de rescat) – OBJECTIU 2

Noguera va aprofundir en l’objectiu de seguretat per a la intervenció de bombers. La intervenció de bombers presenta unes limitacions i condicionants que cal tenir en compte en la fase disseny: el temps disponible, les distàncies de recorregut d’intervenció i els passos d’intervenció.

Pau Gavarró, director de PERADEJORDI, va exposar com les condicions d’evacuació fins a una sortida segura s’han de considerar sempre en diferents hipòtesis d’incendi, el que s’ha tingut en compte en les diferents taules mitjançant uns objectius secundaris i l’acompliment dels diferents criteris d’acceptació per a cada un d’ells. Així mateix, cal considerar els plans d’autoprotecció, la senyalització i la il·luminació entre d’altres. Un dels aspectes sobre els que va reflexionar àmpliament és en la relació entre RSET (Required Safe Escape Time) i ASET (Available Safe Escape Time). Un dels objectius més importants per garantir l’evacuació és que el temps requerit per a l’evacuació (RSET) sigui menor que el temps disponible per a una evacuació segura (ASET).

Fernando Rodríguez, responsable comercial de PROTEC, va insistir en que per aconseguir una bona relació RSET/ASET, és fonamental disposar d’un sistema de detecció que identifiqui l’incendi en el temps més ràpid possible. La seqüència de detecció, alarma i control dels sistemes de PCI és el punt inicial de la línia del temps de l’incendi, un aspecte de vital importància per garantir l’evacuació d’ocupants i la intervenció segura de Bombers.

En aquest sentit, Mercedes Lago, cap de projectes d’EFECTIS, va posar el focus d’atenció a un altre aspecte fonamental per assolir els objectius de seguretat: l’estabilitat i resistència al foc. L’estructura dels edificis i dels nivells d’emmagatzematge amb presència de treballadors ha de garantir una evacuació i intervenció segures i, a més, ser compatibles amb els elements de sectorització.

Jordi Salellas, Head of Tunnel Ventilation Department de SODECA, va explicar  com definir i solucionar els criteris i objectius de la guia PBD basat en els sistemes de control de fums i calor. Salellas va explicar com analitzar les condicions del fum de l’incendi analíticament, basant-se en càlculs normatius (UNE-23585) o guies de reconegut prestigi, o bé amb mètodes prestacionals a través de simulacions CFD (Computacional fluid Dynamics). La temperatura i la visibilitat són un dels paràmetres més crítics per garantir unes condicions de seguretat durant l’evacuació i la intervenció.

Els sistemes de mitigació/extinció també estan contemplats a la Guia i Xavier Querol, Director Zona Nord-est de PEFIPRESA, va exposar com la guia ajuda a vetllar en tres objectius fonamentals per a que el seu disseny sigui eficaç, eficient i fiable. És important definir uns criteris de disseny del sistema, sigui de control o de supressió, que estiguin dins de les limitacions dels certificats d’assajos o guies de reconegut prestigi internacional.

Garantir el subministrament elèctric dels equips de protecció contra incendis és fonamental per a que aquests actuïn tal i com han estat dissenyats. David Jiménez, cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN, va reflexionar sobre la importància de dimensionar-lo correctament per permetre una evacuació i intervenció segures. Cal prestar atenció a definir una ubicació correcta dels quadres generals de distribució, de comandament i control i els sistemes d’activació manual dels sistemes de control de fums i calor.

La importància d’integrar els bombers en el disseny basat en prestacions, des de la fase d’estudi fins a la fase d’intervenció, per tal que coneguin les condicions de seguretat de l’establiment esdevé imprescindible.

L’últim ponent va ser Luis Civantos, Technical Development manager de GOODMAN, que va reflexionar sobre la importància d’una bona gestió de la seguretat en cas d’incendi durant l’explotació i al llarg de tota la vida útil de la nau. Aspectes com el manteniment, l’autoprotecció, la realització de simulacres i la formació no poden ser mai desatesos en aquesta mena d’establiments. La importància d’integrar els bombers en el disseny basat en prestacions, des de la fase d’estudi fins a la fase d’intervenció, per tal que coneguin les condicions de seguretat de l’establiment esdevé imprescindible.

Per acabar la jornada es va obrir un torn de preguntes molt interessant que es va allargar fins les 14.00 hores. Des del CLÚSIC agraïm a tots els ponents i a tots els membres del Grup de Treball de Disseny Prestacional que hagin volgut compartir el seu coneixement amb tots nosaltres. També als assistents per l’interès. Això ens omple d’energia per continuar avançant amb noves guies i documents que ens ajudin a interpretar millor la normativa contra incendis.