Linealtec, empresa especialitzada en moviments lineals elèctrics, ens explica què són els deflectors de vent i per a què s’utilitzen.

*********************************************

  I.  Què són els deflectors de vent en airejadors de fums de coberta?

Els airejadors de fum i calor de coberta, tipus finestra d’alumini amb vidre, en la majoria dels casos vénen acompanyats d’unes pantalles verticals protectores, col·locades en els laterals. Aquests elements impedeixen que els vents existents per sobre de qualsevol teulada o coberta de vidre entorpeixin la sortida correcta dels fums produïts per un incendi l’interior d’una propietat.

II. Per què s’han de col·locar els deflectors de vent?
Com qualsevol element de protecció contra incendis, aquests airejadors de fum estan certificats segons la seva corresponent norma CE de producte, i segons aquesta, han de passar uns assajos inicials, per laboratoris notificats, que certifiquin les seves característiques bàsiques. La capacitat d’extracció de fum és lògicament d’aquestes característiques.

Aquesta norma de producte indica la utilització de deflectors de vent a airejadors de coberta, perquè el sistema d’extracció, del qual formen part, no es vegi perjudicat pel vent i alhora no sigui dependent de la direcció en què bufa el vent . Això mai pot ocórrer en extraccions en façana; aquests sistemes sempre han de tenir una detecció de direcció de vent, per poder extreure els fums pel costat en què el vent no influeixi en ells.

Així doncs, sent la capacitat d’extracció de fum una de les característiques bàsiques dels airejadors, aquesta ha de mantenir-se sempre durant la vida útil del producte.

La no col·locació dels deflectors de vent comporta una disminució de la capacitat d’extracció de fum del airejador i per tant del corresponent sistema dissenyat per a l’extracció de fums en cas d’incendi a l’edifici. Així mateix, amb la no col·locació d’aquests s’incorre en una desobediència a la norma de producte i al marcatge CE del mateix producte.

En conclusió, els deflectors de vent són part integrant de l’airejador i han d’acompanyar-lo sempre.

III. Qui ha de col·locar-los?

El fabricant del airejador, qui en realitza el marcatge CE, és l’únic responsable de la col·locació dels deflectors.

En alguns casos el fabricant subministra l’airejador i els deflectors per separat a una empresa muntadora subcontractada, qui col·locarà aquests elements en la coberta. En aquest cas, el fabricant ha de supervisar i documentar la correcta col·locació dels deflectors juntament amb els airejadors.

IV. Perquè no es col·loquen a Espanya?

Lamentablement, al nostre país, la majoria de les vegades no es col·loquen els deflectors de vent per raons estètiques. Posar unes parets verticals que sobresurtin de la coberta creen un impacte visual que molts arquitectes o dissenyadors no volen apreciar en les seves creacions.

Cal informar-los que incorren en un frau a la norma CE de producte i a possibles conseqüències nefastes en cas d’incendi.

V. Solucions estètiques

Per sort, hi ha avui dia solucions per millorar aquest impacte visual, ja que es comercialitzen en l’actualitat deflectors de vent de vidre que respecten les línies bàsiques de teulades i cobertes.

VI. Conseqüències de la no col·locació

En l’actualitat no existeix una supervisió per cap administració pública espanyola o europea, la qual verifiqui la col·locació d’aquests deflectors, així com l’existència del marcatge CE del producte instal·lat. Però això, lògicament, no eximeix a l’arquitecte o dissenyador, al promotor, al constructor i al fabricant de l’equip el fet de col·locar-lo tal i com marquen les lleis i les normes actuals.

És evident que el primer responsable de l’incorrecte muntatge de l’airejador per falta de deflectors, o que l’airejador que no compleixi amb la norma de producte, és el fabricant. Però les possibles conseqüències, després d’un incident, que poden fins i tot implicar terceres persones, apunten cap a les altres parts que actuen en la construcció de l’edifici, on s’han col·locat aquests elements de seguretat.

Així doncs, arquitecte, dissenyador, promotor, constructor o la mateixa Administració no queden eximits de responsabilitat en la correcta col·locació d’aquests elements. Fins i tot en alguns casos, cal pensar que hagin de respondre davant la llei després d’un incident greu per l’incompliment de les normes exigides per la CE.