La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i mateniment, en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

En aquest sentit, ha estat publicada a la web del Departament d’Interior: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/Guies-tecniques/ des d’on també es pot descarregar.

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

L’objectiu de la Guia de bones pràctiques  és establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, mitjançant mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades, d’acord amb les reglamentacions vigents en la matèria. Esdevé, per tant, una eina de suport per als agents que intervenen en els processos de l’edificació i de la posada en funcionament d’activitats, des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d’incendi.