Aquest tràmit és necessari per complir amb les exigències del Nou RIPCI RD 513/2017 que entrarà en vigor el 12 de desembre del 2018

Ja s’ha posat en servei el tràmit per inscriure al RITSIC les instal·lacions de Protecció Contra Incendis a Catalunya. Podeu accedir a través de Canal Empresa o directament mitjançant aquest enllaç.

 

Tal i com s’explica al Canal Empresa, són els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis els qui han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i la resta de normativa aplicable en matèria de  seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic titulat competent.
  • Certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent.
  • Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes establerts al RIPCI inclosos a la instal·lació, i inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació.

Aquesta és una de les principals novetats del RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis) i afecta a totes les instal·lacions noves i antigues que tenen l’obligació de passar controls periòdics.

Aquesta inscripció permetrà tenir un cens de les instal·lacions de protecció contra incendis, fet que ha de revertir en un millor control a favor de la seguretat ja que permet articular les inspeccions periòdiques, i el pla d’inspeccions (verificació ex post d’instal·lacions noves), a banda de les actuacions per denúncia, incident o accident.