COTTES especialistes en sistema de protecció contra incendis, ens parla de la importància de la protecció contra incendis en magatzems d’última generació, la protecció d’aquesta mena de magatzems de gran valor i automatització, requereix prendre mesures molt específiques i exigents.

 

En els últims temps han aparegut solucions d’emmagatzematge automatitzat revolucionàries, especialment relacionades amb el maneig i distribució de petites càrregues.

Les necessitats creixents en matèria de comerç electrònic, especialment, requereixen un nivell de rapidesa i eficàcia en el moviment de càrregues petites, compres d’usuari final. Tot això, suposa un tremend esforç en precisió i capacitat de rotació dels magatzems.

Aquesta situació ha portat a la irrupció de solucions especials automatitzades, moltes d’elles basades en emmagatzematges en petits contenidors plàstics oberts en els quals s’emmagatzemen diferents petites càrregues.

Entre aquest tipus de magatzems es troben els més coneguts miniload (magatzems amb transelevadors robotitzats que discorren per un passadís i recullen els contenidors que estan en diferents posicions en altura i longitud).

De manera similar, existeixen també magatzems d’aquest tipus en els quals el transelevador és substituït per un carro satèl·lit capaç d’“escalar” per l’estructura de prestatgeria i desplaçar-se fins a recollir les càrregues.

 

Magatzem miniload amb transelevador

 

Magatzem miniload amb carro satèl·lit autònom (sense transelevador).

 

Una evolució posterior, que ha estat objecte de molts comentaris, a causa del famós incendi del magatzem d’Ocado, al Regne Unit, són els magatzems automatitzats de càrrega superior i contenidors oberts:

 

 

Aquest tipus de magatzems es basen, fonamentalment, en una retícula tridimensional en què les càrregues són carregades des de la part superior (cap avall). Els robots que mouen les càrregues discorren per aquesta part superior, busquen les coordenades de la “columna” d’emmagatzematge (en XY), i descarreguen o recullen els petits contenidors que s’acumulen a l’eix vertical Z de baix a dalt.

Per tant, no existeix moviment de robots per l’interior de la retícula d’emmagatzematge. Internament, és una estructura molt reduïda que només deixa espai per a la col·locació dels contenidors a cada nivell.

Protecció contra incendis en aquests magatzems

El gran avantatge d’aquesta mena de magatzems és per descomptat el seu alt grau de compacitat. No obstant això, suposen un gran repte a l’hora de realitzar la seva protecció contra incendis.

Hi ha múltiples característiques que fan complicada aquesta protecció:

– Presència de contenidors oberts en la seva part superior
– Pràcticament no existeix xemeneia entre les càrregues, que faciliti el pas d’aigua procedent des del sostre
– Els contenidors solen ser plàstics
– Els mateixos robots i la seva càrrega de bateries poden suposar un risc addicional.

La protecció contra incendis d’aquest tipus de magatzems inclou aspectes no solament a escala de detecció o extinció, sinó fins i tot disposició de les zones de descans dels robots, etc.

A continuació es descriu breument el criteri de protecció proposat per la guia FM Global datasheet 8-34. Per exemple, en cas d’incendi la detecció precoç haurà de donar ordre de “retirada” als robots, a una zona segura que no estigui directament damunt de càrregues.

La importància de la detecció d’incendis

A escala de detecció d’incendis, la idea fonamental és la detecció precoç. Sistemes que siguin capaços de detectar l’incendi en fases molt preliminars i que gestionin totes les accions complementàries necessàries en el cas d’un incendi.

La ubicació de detectors no és la tradicional. La idea és que els punts de detecció (detectors, orificis d’aspiració, etc.) estaran molt més a prop de l’habitual, passant les cobertures màximes a uns 37,2 m² (enfront dels tradicionals 60 o 80 m²). Si a més el sostre pot considerar-se construcció obstruïda, els detectors s’hauran d’instal·lar amb el mateix espaiat que els ruixadors automàtics (és a dir, cobertures d’uns 9 m²).

Els punts de detecció d’incendis estaran molt més a prop de l’habitual

I és que la detecció automàtica i precoç és FONAMENTAL per poder atallar un incendi en aquesta mena de riscos.

El control i l’extinció d’incendis

Encara que existeixen diversos criteris, en funció del tipus de contenidor (combustible o no, obert o no, permeable a l’aigua o no, etc.), es descriu a continuació el criteri per a un dels casos més comuns, és a dir contenidors de paret sòlida combustibles, oberts per la part superior.

Ruixadors a nivell de sostre

En aquest tipus d’instal·lacions, el topall d’altura de sostre màxim és de 16,8 m (aquesta cota es limitava a 13,7 m si els contenidors d’emmagatzematge són combustibles, per exemple de plàstic, és a dir la major part dels casos).

Amb aquesta cota, existeix possibilitat d’emprar ruixadors de sostre per a la protecció de l’emmagatzematge. FM Global proposa l’ús de ruixadors automàtics de resposta ràpida.

En funció de l’altura màxima de l’edifici, s’aporten solucions amb ruixadors de diferent coeficient de descàrrega, essent que per a l’altura màxima de 16,8 m, es requereixen ruixadors de K480, considerant nou ruixadors treballant a 3,8 bar. Per al cas de contenidors combustibles, la limitació es queda en 13,7 m d’altura màxima, utilitzant ruixadors K360 a 4,1 bar.

Per a altures d’edificis majors, la solució passa per la instal·lació de falsos sostres a partir d’aquesta cota màxima de 16,8 m, la qual cosa per descomptat dificulta la solució per a grans altures.

Mitjans manuals

Com a complement als ruixadors, és necessari considerar una quantitat suficient de cabal per emprar-ho a través de mitjans manuals. En concret, un cabal mínim de 950 l/min per a contenidors no combustibles, i 1.900 l/min per a contenidors combustibles.

No obstant això, mentre que en una altra mena de riscos els mitjans manuals solen ser considerats un compendi entre les boques d’incendi equipades i els hidrants exteriors, en aquest cas els mitjans manuals són mitjans d’interior i han de fer costat simultàniament als ruixadors. Això es pot aconseguir de tres maneres:

• Boques d’incendi i monitors: Considerant 2 monitors en operació (760 l/min cadascun) i 2 boques d’incendi en operació (190 l/min cadascuna)
• Només monitors: Considerant 2 monitors en operació (760 l/min), i la resta fins a 1.900 (380 l/min), sumar-li-ho a la demanda de ruixadors de sostre en el lloc de control.
• Només boques d’incendi: Considerar 2 boques d’incendi en operació (190 l/min cadascuna) i la resta fins a 1.900 (1.520 l/min), sumar-li-ho a la demanda de ruixadors de sostre en el lloc de control.

Tot això considerant una durada del proveïment (dipòsit) mínim per a dues hores d’operació, si el sostre és inferior a 7,6 m, i mínim per a quatre hores d’operació, si el sostre és superior a 7,6 m.

Com es veu, els criteris hidràulics en general són molt exigents.

Extinció final de l’incendi

En general, es considera que serà necessària una intervenció posterior que, a causa de la falta d’accés directe dels bombers a l’àrea d’incendi, ha de prendre’s en consideració una sèrie de mesures addicionals perquè puguin ser capaces d’efectuar la intervenció final des de la part superior del magatzem, per aconseguir l’extinció definitiva:

  • Disposar d’altells al llarg dels laterals del magatzem, amb una limitació de l’ample total entre altells que permetin aplicar mànegues des de la part superior a 30 m. Disposar a més d’entrades a aquests altells que limitin la longitud a recórrer cap a la zona de foc:

És possible modificar les necessitats d’altell en funció de menors altures d’emmagatzematge, barreres verticals que evitin la propagació de l’incendi, etc., però es presenta aquí el cas més general.

El motiu de disposar d’aquests altells, com s’ha dit, és facilitar la labor d’extinció final dels bombers. Per a això es pot disposar dels monitors prèviament descrits, per a la qual cosa s’estableixen al seu torn alguns criteris bàsics pel que fa a distància entre ells, etc.

A més d’això, es prescriu la instal·lació de càmeres infraroges que permetin eventualment manejar els monitors manuals de forma més segura des de control remot.

A tot això se li uneix mesures a prendre, un pla d’actuació preincendi, d’acord amb el servei local d’emergència, que permeti millorar la informació sobre accessos, moviment de càrregues, posició dels robots, etc.

Donar resposta a les exigències per poder conjugar l’alta eficiència en emmagatzematge amb nivells de seguretat elevats és fonamental..

Tal com s’ha dit, la protecció d’aquesta mena de magatzems de gran valor i automatització, requereix prendre mesures molt específiques i molt exigents.