INTISI ens recorda la importància del manteniment i de les inspeccions periòdiques dels sistemes de compartimentació mòbils. Les normes específiques per a complir amb els requisits d’aquests reglaments són: les normes UNE 23740-1:2016 i la UNE 23740-2:2019.

 

La sectorització d’incendis és un element estratègic essencial. El seu principal objectiu és protegir als usuaris dels edificis, ja siguin ocupants o bombers, així com els béns i estructures dins d’aquests. Per tant, és imprescindible que els sistemes de compartimentació estiguin en perfecte estat i a punt per a ser utilitzats en cas d’incendi. Així mateix, el seu manteniment i revisió periòdica no només són recomanables, sinó absolutament obligatoris.

Encara que s’instal·len amb l’esperança de no haver d’utilitzar-los, en cas d’incendi, la funcionalitat dels sistemes de compartimentació, tant fixos com mòbils, és crucial. Aquests sistemes complexos no només han de preservar les seves característiques al llarg del seu cicle de vida, sinó que han de garantir la seva operativitat en situacions extremes, com un incendi.

És important mencionar que els sistemes de compartimentació d’incendis mòbils, al ser considerats elements constructius i no tècnics, no estan contemplats en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RD 513/2017 (RIPCI). No obstant això, el manteniment d’aquests elements, com les cortines tallafoc i portes tallafocs, és obligatori. El Codi Tècnic de l’Edificació CTE, en el Documento Bàsic de Seguretat en Incendis DB-SI, així ho estableix, emfatitzant la importància en el fet que els edificis compleixin amb les exigències mínimes del reglament per a garantir la seguretat en cas d’incendi.

És rellevant destacar que aquest reglament ha estat aplicable des de 2017, encara que el manteniment ja era exigible en normatives prèvies, com el RD 2177/1996 “Norma Bàsica de l’Edificació NBE CPI-96, ‘Condicions de protecció contra incendis dels edificis’”.

D’altra banda, el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, RD 2267/2004 (RSCIEI), el qual segueix en vigència, estableix en la seva Guia Tècnica d’Aplicació de 2019 la necessitat d’inspeccions periòdiques per a assegurar l’adequació dels sistemes de sectorització.

Per a complir amb els requisits d’aquests reglaments, existeixen normes específiques, com les normes UNE 23740-1:2016 i UNE 23740-2:2019, que defineixen les operacions de manteniment, la seva periodicitat i qui estan capacitats per a executar-les.

UNE 23740-1:2016 Seguretat contra incendis. Elements de tancament d’obertures. Requisits específics d’instal·lació, ús, manteniment. Part 1: Portes tallafoc.

UNE 23740-2:2019 Seguretat contra incendis. Elements de tancament d’obertures. Requisits específics d’instal·lació, ús, manteniment. Part 2: Cortines tallafoc.

La normativa vinculada a les portes tallafocs es va referenciar en l’última modificació del CTE, RD 732/2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf

Les disposicions transitòries del RD 732/2019 assenyalen que la seva aplicació no és retroactiva. Però, atès que el manteniment dels sistemes de compartimentació mòbil ja era obligatori des de l’aprovació del CTE l’any 2016, i l’anterior norma bàsica d’edificació, és fonamental considerar aquestes regulacions per a complir amb l’obligatorietat del manteniment de les portes tallafocs i les cortines tallafocs.