La protecció contra incendis és una prioritat fonamental per a qualsevol negoci, ja que garanteix la seguretat de les persones i la protecció dels béns materials. En aquest article, presentat per KOSMOS GROUP, explorarem la importància de les centrals d’alarmes d’incendis i el seu paper crucial en la detecció i resposta davant situacions de foc. Abordarem els tipus de centrals, com funcionen, les normatives i reglamentacions pertinents, i els beneficis de la seva instal·lació. A més, destacarem les possibilitats de gestió remota i la importància del manteniment adequat per assegurar la seva efectivitat contínua.

 

La protecció contra incendis és una prioritat fonamental per a qualsevol negoci, ja que garanteix la seguretat de les persones i la protecció dels béns materials.

Dins dels sistemes de protecció contra incendis, la central d’alarmes d’incendis juga un paper crucial, proporcionant una resposta ràpida i efectiva davant la detecció de foc. Els avenços en la gestió remota de senyals i alarmes d’incendis han millorat significativament l’eficàcia i la fiabilitat d’aquests sistemes, permetent una reducció d’alarmes incontrolades i una fiabilitat propera al cent per cent.

Què és una Central d’Alarmes d’Incendis?

Una central d’alarmes d’incendis és un sistema integral dissenyat per detectar i alertar sobre la presència d’incendis en un edifici. Els components principals d’una central d’alarmes d’incendis inclouen:

   • Panell de control: el cervell del sistema, on es reben i processen les senyals dels detectors.
   • Detectors d’incendis: sensors que identifiquen fum, calor o flames.
   • Sirenes, alarmes i dispositius audiovisuals: emeten senyals audibles i visuals per alertar els ocupants de l’edifici.
   • Polsadors manuals: permeten a les persones activar l’alarma manualment en cas d’emergència.
   • Mòduls de comunicació: connecten la central amb serveis d’emergència i altres sistemes de seguretat.

Tipus de centrals d’alarmes d’incendis

—Centrals convencionals

Les centrals convencionals divideixen l’edifici en zones, i quan un detector o polsador manual en una zona específica s’activa, l’alarma indica la zona on s’ha detectat el problema. Aquest tipus de central és adequat per a edificis petits i mitjans.

—Centrals analògiques i direccionables

Aquestes centrals proporcionen una identificació més precisa de la ubicació de l’incendi, ja que cada detector té una adreça única. Això permet una resposta més ràpida i eficient i és ideal per a edificis grans i complexos.

—Centrals sense fils

Les centrals sense fils utilitzen tecnologia de radiofreqüència per comunicar-se amb els detectors i alarmes, cosa que facilita la seva instal·lació i expansió. Són especialment útils en edificis històrics o on el cablejat és difícil d’implementar.

Com funciona una Central d’Alarmes d’Incendis

Una central d’alarmes d’incendis funciona mitjançant la detecció de senyals dels detectors instal·lats en diverses àrees de l’edifici.

Quan un detector identifica fum, calor o flames, envia una senyal al panell de control. Aquest, al seu torn, activa les sirenes i alarmes per alertar els ocupants i pot enviar una notificació als serveis d’emergència a través de mòduls de comunicació. Aquest procés garanteix una resposta ràpida i coordinada per minimitzar els danys i protegir vides.

Normatives i reglamentació de les Centrals d’Alarmes d’Incendis

Set anys després de la publicació del RIPCI RD 513/2017, encara s’observen connexions incorrectes de les centrals d’incendis. Se segueix connectant a la Central Receptora d’Incendis mitjançant una connexió a una zona de la central d’intrusió-robatori, en lloc d’utilitzar equips homologats per a incendis. Aquesta pràctica és totalment incorrecta i fora de normativa.

Normatives rellevants

UNE-EN 54-21: Norma europea que regula la transmissió d’alarmes i avisos de fallada dels sistemes de detecció i alarma d’incendis.

RIPCI RD 513/2017: Reglament espanyol que especifica que la instal·lació i manteniment d’equips de PCI han de ser realitzats per empreses i operaris habilitats.

El compliment d’aquestes normatives és crucial per assegurar que els sistemes de detecció i alarma d’incendis funcionin correctament i puguin informar els serveis d’emergència de manera oportuna. L’incompliment d’aquestes regulacions pot resultar en sancions, majors riscos d’incendis i potencials pèrdues econòmiques.

Gestió efectiva de les senyals d’incendi

Respondre de manera àgil i correcta a les senyals d’incendi és clau. El personal i la Central Receptora d’Incendis (CRI) a la qual es connecta la central d’incendis han d’estar preparats per a una gestió efectiva en temps i forma.

Disposar d’una adequada professionalització, de la tecnologia necessària i d’un personal degudament qualificat són tres condicions “sine qua non”. Les empreses receptores que gestionen alarmes i senyals d’incendi han de complir amb les tres.

La norma UNE 23007-14 defineix que les alarmes han de transmetre’s amb el menor retard possible. La millor manera d’aconseguir-ho és mitjançant un enllaç automàtic connectat a una CRI, que permet mantenir el sistema permanentment vigilat.

Uns procediments de funcionament i una formació adequats són indispensables per identificar, avaluar i gestionar les senyals de forma àgil i correcta per part d’operadors i responsables de la CRI. En incendis, el temps és or.

Beneficis d’instal·lar una Central d’Alarmes d’Incendis

La instal·lació d’una central d’alarmes d’incendis ofereix múltiples beneficis, incloent els següents:

 1. Protecció de vides humanes: alerta primerenca i evacuació ràpida en cas d’incendi.
 2. Reducció de danys materials: resposta ràpida per minimitzar danys a la propietat.
 3. Potencial reducció en primes d’assegurances: algunes asseguradores ofereixen descomptes per la instal·lació de sistemes d’alarma d’incendis.
 4. Millora en la resposta davant emergències: coordinació eficient amb els serveis d’emergència.

Accions en remot que pot realitzar el teu mantenidor habilitat de PCI

La tecnologia ens permet realitzar cada cop més treballs en remot, i la normativa s’ha adaptat per permetre aquestes noves formes de gestió més àgils i eficients. El RIPCI (RD 513/2017) va introduir la possibilitat de realitzar diferents accessos en remot als sistemes d’alarma i detecció d’incendis.

Si la teva central de detecció i alarma d’incendis està preparada perquè el teu mantenidor habilitat i qualificat pugui realitzar diferents accions en remot i la comunicació i la gestió remota es pot fer de manera segura, és moment de definir quin nivell d’accés remot estàs disposat a permetre:

—Accés de Lectura

De manera remota, el teu mantenidor pot llegir funcions i veure en remot l’estat del sistema. Per exemple, en cas d’una avaria d’un detector, s’observa de manera remota de quin equip es tracta. Així, quan s’acudeix a realitzar l’assistència, es porta també el nou equip per fer la substitució. No hi ha requisits específics per a l’accés de lectura.

—Accés a Funcions de Control

Aquest accés permet al teu mantenidor actuar sobre l’equip, per exemple, anul·lant un equip o una zona que està donant falses alarmes. En cas que l’actuació en remot deixi el sistema operatiu amb deficiències, cal informar el responsable de l’edifici, indicar-li el nivell de criticitat de les mateixes i prendre les mesures oportunes per realitzar les accions correctives. És important fixar per escrit l’abast de les funcions de control a realitzar. Aquest accés a funcions de control requereix autorització i presència per part del responsable de l’establiment i de l’empresa mantenidora, si escau.

—Accés a Canvis de Configuració, Paràmetres i Actualització del Firmware

Impliquen un pas més que el cas anterior. Aquest nivell pot suposar realitzar canvis que provoquin que el sistema deixi de funcionar. Per això, s’hauran d’aplicar els següents requisits:

 1. Implementar mesures abans de l’inici de la sessió remota.
 2. Comprovar “in situ” el funcionament correcte del sistema abans que torni a funcionar normalment.
 3. Realitzar una còpia de seguretat abans d’iniciar l’actualització de software o firmware. Així és possible tornar a la versió anterior en cas d’error o fallada en l’actualització.

Hi ha dues qüestions essencials a tenir en compte:

   • Els canvis de configuració o actualitzacions no es duran a terme mentre hi hagi una alarma real.
   • Una vegada realitzada l’actualització de software o firmware, cal comprovar el correcte funcionament del sistema. En cas de dubte, es realitzarà una comprovació presencial.

Manteniment i proves de les Centrals d’Alarmes d’Incendis

El manteniment regular és crucial per assegurar el funcionament correcte d’una central d’alarmes d’incendis.

Els procediments recomanats inclouen:

   • Proves mensuals i trimestrals: verificar el funcionament de detectors i sirenes.
   • Inspeccions anuals: revisar tots els components del sistema i realitzar proves de simulació d’incendis.
   • Revisions periòdiques: manteniment professional per tècnics certificats per detectar i corregir possibles fallades.

Com triar la Central d’Alarmes d’Incendis adequada

Seleccionar la central d’alarmes d’incendis adequada depèn de diversos factors:

   • Mida de l’edifici: centrals convencionals per a espais petits i direccionables per a grans edificis.
   • Tipus de negoci: requeriments específics de seguretat segons la naturalesa del negoci.
   • Pressupost: consideració de costos inicials i de manteniment.
   • Consultoria i assessoria professional: comptar amb experts en PCI per a una avaluació adequada i recomanacions personalitzades.

Les centrals d’alarmes d’incendis són essencials per a la seguretat de qualsevol edifici, proporcionant una resposta ràpida i coordinada en cas d’emergències.

Hem de seguir avançant en l’ús correcte dels equips contra incendis, mantinguts i instal·lats per professionals correctament habilitats. Tenir centrals d’incendis totalment operatives i connectades les 24 hores és fonamental per guanyar un temps valuós en una emergència i assegurar la protecció de vides i béns.

Avalua la necessitat d’una central d’alarmes d’incendis a les teves instal·lacions i consulta experts per assegurar una implementació eficaç