PCI KOSMOS signa aquest article de l’empresa experta a mode de preguntes i respostes. Tot el que us cal saber sobre la vostra central d’incendis en un text absolutament aclaridor.

 

La teva central d’incendis està connectada correctament i conforme a la normativa?

Cinc anys després de la publicació del RIPCI RD 513/2017 es continuen connectant les centrals d’incendi i els diferents senyals d’alarma i avaria de manera incorrecta.

Es realitza la connexió a la Central Receptora d’Incendis mitjançant una connexió a una zona central d’intrusió-robatori, en comptes d’utilitzar equips homologats per a incendis.

Una manera d’actuar totalment incorrecta i fora de normativa que perpetuen moltes empreses de seguretat no habilitades per a incendis.

Vols saber si la teva central d’incendis compleix la normativa? Et convido a continuar llegint.

Protecció contra incendis: Quina és la normativa que regeix?

Els equips i sistemes de protecció contra incendis han de complir les lleis i les normatives de protecció contra incendis en el tema que ens ocupa:

1.La transmissió d’alarmes i avisos de fallada dels sistemes de detecció i alarma d’incendis han de complir la norma UNE-EN 54-21

2.El RIPCI RD 513/2017 (Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis) indica clarament que la instal·lació i el manteniment d’equips de PCI només pot ser realitzada per empreses i operaris degudament habilitats.

Gestió efectiva de senyals d’incendi

Respondre de manera àgil i correcta als senyals d’incendi és clau. El personal i la Central Receptora d’Incendis (CRI) a què es connecta la central d’incendis han d’estar preparats per a una gestió efectiva en temps i forma.

Disposar d’una professionalització adequada, de la tecnologia necessària i d’un personal degudament qualificat són tres condicions ‘sine qua non’. Les empreses receptores que gestionen alarmes i senyals d’incendi han de complir amb les tres.

La norma UNE 23007-14 defineix que les alarmes han d’actuar amb el menor retard possible. La millor manera d’aconseguir-ho és mitjançant un enllaç automàtic connectat a una CRI que permet mantenir el sistema permanentment vigilat.

Uns procediments de funcionament i formació adequats són indispensables per identificar, avaluar i gestionar els senyals de forma àgil i correcta per part d’operadors i responsables de la CRI.

En incendis, el temps és or.

 Accions en remot que pot fer el teu mantenidor habilitat de PCI

Els temps canvien. La tecnologia ens permet realitzar cada cop més treballs en remot, i la normativa es va adaptant progressivament a aquestes noves formes més àgils i eficients.

El RIPCI RD 513/2017 va introduir la possibilitat de fer diferents accessos en remot als sistemes d’alarma i detecció d’incendis.

Si la vostra central de detecció i alarma d’incendis està preparada perquè el vostre mantenidor habilitat i qualificat pugui realitzar diferents accions en remot i la comunicació i la gestió remota es pot fer de forma segura, és moment de definir quin nivell d’accés remot estàs disposat a permetre:

  • Accés de lectura

De manera remota, el mantenidor pot llegir funcions i veure en remot l’estat del sistema.

Per exemple, en el cas d’una avaria d’un detector, s’observa de forma remota de quin equip es tracta. Així, quan s’arriba al lloc a fer l’assistència ja es porta també el nou equip per fer-ne la substitució.

No hi ha requisits específics per accedir a la lectura. 

  • Accés a funcions de control

Aquest accés permet al vostre mantenidor actuar sobre l’equip, per exemple, anul·lant un equip o una zona que està donant falses alarmes.

En cas que l’actuació en remot deixi el sistema operatiu amb deficiències, cal informar el responsable de l’edifici, indicar-ne el nivell de criticitat i prendre les mesures oportunes per realitzar les accions correctives.

És important fixar per escrit l’abast de les funcions de control que cal realitzar.

Aquest accés a funcions de control requereix autorització i presència per part del responsable de l’establiment i de l’empresa mantenidora, si escau.

  • Accés a canvis de configuració, paràmetres i actualització del firmware

Impliquen un pas més que el cas anterior.

Aquest nivell pot suposar fer canvis que provoquin que el sistema deixi de funcionar. Per això, s’hauran d’aplicar els requisits següents:

   • Implementar mesures abans de l’inici de la sessió remota.
   • Comprovar ‘in situ’ el funcionament correcte del sistema abans que torni a funcionar normalment.
   • Realitzar una còpia de seguretat abans d’iniciar l’actualització de programari o firmware. Així és possible tornar a la versió anterior en cas d’error o error en l’actualització.

Hi ha dues qüestions essencials a tenir en compte:

1. Els canvis de configuració o actualitzacions no es faran mentre hi hagi una alarma real.

2. Un cop realitzada l’actualització de programari o firmware, cal comprovar el funcionament correcte del sistema. En cas de dubte sobre el seu funcionament correcte, es realitzarà una comprovació presencial.

 

En conclusió, hem de continuar avançant en el correcte ús dels equips contra incendi, mantinguts i instal·lats per professionals correctament habilitats. I allò que és més important: tenir les centrals d’incendi totalment operatives i connectades les 24h.

Tot plegat ens farà guanyar un temps valuós en una emergència.