Kingspan Light + Air Spain anuncia la nova versió de la norma UNE 23584 per a Sistemes de Control de Temperatura i Evacuació de Fums (SCTEF) en diversos edificis. La norma, en la seva versió actualitzada del 2023, introdueix canvis significatius respecte a la versió del 2008, que inclouen definicions revisades i requisits per a diversos components del SCTEF. També elimina la possibilitat d’utilitzar “portes i finestres” per a l’aportació d’aire. La norma detalla requisits per als airejadors, ubicació dels quadres de control i procediments de manteniment, destacant la necessitat de proves funcionals periòdiques.

 

Des de Kingspan Light + Air Spain ens complau anunciar-vos que, després d’un llarg treball per part de les empreses que formem part del Comitè Tècnic de Normalització 23, Subcomitè 5 (CTN23 SC5), una nova versió de la norma UNE 23584 ha vist la llum, i ha estat publicada recentment per l’Associació Espanyola de Normalització.

La norma UNE 23584 té com a objecte establir el protocol d’instal·lació, posada en marxa i manteniment dels Sistemes de Control de Temperatura i Evacuació de Fums (SCTEF), en edificis d’una planta, multiplanta amb atris, multiplanta amb escales i en emplaçaments subterranis.

Aquest protocol descriu els requisits generals que ha de complir la instal·lació, així com els requisits per a la posada en marxa de la mateixa, el lliurament d’obra i el seu posterior manteniment.

Les novetats que la norma de 2023 introdueix respecte a la norma de 2008, es resumirien en el següent llistat:

    • S’han revisat i actualitzat les definicions, així com les normes de consulta.
    • S’han inclòs els requisits per a barreres de control de fums, per a airejadors naturals i per a ventiladors d’extracció de fum.
    • S’han actualitzat els requisits per a les entrades d’aire (Punt A), per a les comportes de control de fums, per als conductes de control de fums, i per a les fonts d’energia.
    • S’ha reestructurat l’apartat relatiu als requisits d’instal·lació (Punts B i C) i posada en marxa.
    • S’ha adaptat l’apartat de requisits de manteniment (Punt D).

A continuació, entrarem a comentar amb més detall els punts indicats a dalt en negreta.

 Punt A.

 Un dels punts que presenta més novetats és el referent als requisits per als sistemes d’aportació d’aire, punt 5.5 de la nova norma UNE 23584, amb la intenció d’adaptar el seu nivell de fiabilitat al qual s’exigeix als SCTEF. L’aportació d’aire podrà dur-se a terme mitjançant:

👉 Equips permanentment oberts

Seria el cas de reixetes obertes que no tenen possibilitat de tancament.

👉 Equips d’obertura automàtica, conformes a la norma UNE-EN 12101-2

Estaríem parlant, per exemple, d’airejadors situats a la part inferior de la façana, o situats en dipòsits adjacents. Hauran de tenir marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 12101-2.

👉 Ventiladors d’aportació d’aire

En cas que estiguin situats en contacte amb la capa de fums, hauran de tenir marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 12101-3.

 👉 Conductes d’impulsió

Hauran de tenir marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 12101-7.

⚠️ S’elimina per tant la possibilitat que existia en la norma de 2008 d’utilitzar, per a l’aportació d’aire, “portes i finestres en comunicació amb un espai exterior que obrin automàticament”.

 

 

 

 

Airejador de làmines de façana model Colt Coltlite certificat segons la norma UNE-EN 12101-2 vàlid per a l’aportació d’aire als SCTEF per la part baixa de la façana.

La superfície aerodinàmica lliure de cada equip d’aportació d’aire, en el cas de sistemes d’evacuació natural, o el cabal volumètric total de cada ventilador, en el cas de ventilació mecànica, hauran de ser conformes a l’especificat en el projecte d’enginyeria detallat.

S’haurà de tenir en compte que, en cas que els sistemes d’aportació d’aire incorporin malla anti-insectes o dispositius similars, aquests podrien afectar a la superfície aerodinàmica.

Així mateix, és important recordar que les prestacions declarades en la DoP (Declaració de Prestacions) del producte han de respondre a la prestacions sol·licitades en projecte.

Punt B.

Tractarem a continuació els requisits per a la instal·lació d’airejadors, punt 6.2 de la nova norma UNE 23584.

Els airejadors que s’instal·lin a la coberta hauran de complir els següents punts:

👉 A una distància mínima d’un sector d’incendi diferent, o d’un altre edifici, referent a propagació exterior en el RSCIEI o en el CTE DB-SI.

👉 A una distància mínima de 2,5 m de panells solars.

👉 A una distància mínima de 2,5 m del límit del dipòsit de fums amb un altre dipòsit adjacent que sigui utilitzat per al reemplaçament d’aire del primer.

👉 Els airejadors hauran d’instal·lar-se uniformement repartits en el dipòsit de fums, si la seva ubicació exacta no queda definida en el projecte d’enginyeria detallat.

 ⚠️ S’elimina per tant el requisit que existia en la norma de 2008 de respectar sempre una distància de 2,5 m des dels airejadors a qualsevol límit de dipòsit.

 A més, no s’hauran instal·lar airejadors en zones de sobrepressió de la coberta, segons s’indica en l’annex F de la norma UNE 23585.

Indicar també que es manté el requeriment que indica que, en cas d’existir qualsevol obstrucció 1m per davant o per darrere de l’airejador, per exemple, quan tenim corretges que passen sota els airejadors, haurem de restar a la superfície geomètrica de l’airejador el doble de la superfície geomètrica de l’obstrucció, per a determinar la superfície aerodinàmica a considerar.

A més, es recorda que en el cas d’instal·lacions pneumàtiques, aquestes hauran d’estar dimensionades tenint en consideració la pressió pneumàtica que necessita l’equip per a poder obrir-se en menys de 60 s, vencent la càrrega de neu que s’hagi calculat segons la ubicació del projecte. Aquest requisit aplica únicament a la primera obertura de les maniobres exigides al SCTEF.

Si el SCTEF és també utilitzat per a la ventilació diària, la instal·lació haurà d’estar dimensionada per tal  d’assegurar que hi haurà suficient aire i pressió en el dipòsit d’aire comprimit, per a totes les maniobres exigides al SCTEF.

🔎 Cal recordar que s’ha inclòs en la norma l’Annex D, que mostra de manera detallada un exemple del dimensionat d’una instal·lació pneumàtica d’airejadors, en mode emergència, tan per a aquelles instal·lacions la font d’energia de les quals són ampolles de gas, un dipòsit acumulador d’aire comprimit, o un sistema combinat d’ampolles de gas i dipòsit acumulador.

Punt C.

Un altre dels punts que presenta més novetats és el relatiu als requisits per a la instal·lació dels controls del sistema, punt 6.4 de la nova norma UNE 23584.

El quadre de control des del qual els serveis d’emergència han d’accionar el SCTEF haurà de complir els següents punts:

👉 Estar situat en un sector d’incendi diferent al protegit per el SCTEF, i sense accés a través d’aquest.

👉 Quan només existeixi un sector d’incendis, se situarà preferiblement a l’exterior de l’edifici i comptarà amb protecció IP65; o bé a l’interior, al costat d’una entrada que permeti l’accés directe al personal del servei d’emergències, i comptarà amb protecció IP42.

⚠️ S’elimina per tant la possibilitat de situar el quadre de control dins del sector d’incendi sense tenir en compte la seva accessibilitat, la qual cosa suposa un avanç quant a la seguretat i protecció dels serveis d’emergència en les tasques de lluita contra incendis.

👉 Ha d’estar convenientment senyalitzat perquè pugui ser localitzat fàcilment. I al costat d’ell s’haurà de disposar de plànols i/o esquemes que indiquin la posició dels equips i les zones de funcionament associades.

Punt D.

 I finalment, però no menys important, ens agradaria parlar dels requisits de manteniment, punt 8 de la nova norma UNE 23584.

La norma indica que el SCTEF ha de ser sotmès a operacions de manteniment conforme a la norma UNE 23580-14, incloent-hi una prova funcional, almenys una vegada cada 12 mesos.

És fonamental recordar que un SCTEF, encara que estigui ben dissenyat i instal·lat, haurà de ser mantingut correctament per a poder assegurar que, en cas d’incendi, serà capaç de respondre segons s’ha previst. Així mateix, aquestes operacions de manteniment hauran de realitzar-se per personal qualificat, conforme a la reglamentació vigent.