Recepción & Control de Alarmas, SL ens parla de l’externalització de les senyals d’alarma. L’externalització de les senyals d’alarma dels sistemes PCI és crucial per millorar l’eficàcia en la lluita contra el foc i en les investigacions dels sinistres. La connexió amb una central receptora d’alarmes d’incendis permet el flux d’informació en temps real, garantint la supervisió, la rapidesa d’actuació i la col·laboració amb els Bombers. Aquesta pràctica és imprescindible per a immobles de pública concurrència i també contribueix a millorar la seguretat en indústries i comerços.

 

Durant molts anys, hem vist com els sistemes de PCI han quedat limitats a un avís local, mitjançant l’activació de sistemes acústics al propi l’ECI (Equip de Control i Indicació) o en avisadors acústics a l’immoble interiors i exteriors.

Tots tenim al cap sinistres on els investigadors pericials no han tingut fàcil la seva tasca d’esbrinar el punt d’origen del foc perquè l’ECI va quedar carbonitzat, impedint l’accés al buffer de la memòria d’esdeveniments.

També és necessari que el monitoratge dels elements es pugui externalitzar, a la fi i efecte de canalitzar els senyals tècnics i d’avaria, no només de foc.

Aquesta externalització s’aconsegueix amb la connexió de l’ECI amb una central receptora d’alarmes d’incendis, on disposin dels equipaments necessaris i el personal operador tingui la formació adient per a interpretar de manera inequívoca i eficient els senyals rebuts, actuant en el menor retard possible d’acord amb la norma UNE 23007-14.

Des de la publicació del RIPCI RD 513/2017, els sistemes de PCI no poden estar interconnectats a un panell d’intrusió. Els fabricants d’ECIs han anat desenvolupant uns comunicadors que permeten la comunicació directa de l’ECI amb una Central Receptora d’alarmes d’Incendis (CRI), amb compliment dels requisits publicats a la UNE-EN 54-21.

Aquest avenç tecnològic permet als usuaris i titulars de sistemes de PCI poder optimitzar al màxim la seva inversió, ja que els sistemes, que cada vegada són més potents en capacitat de detecció i nombre de detectors i mòduls, són capaços de transmetre tota la informació, en temps real, a un centre de control extern, salvaguardant la valuosa informació.

Avantatges de connectar un sistema PCI a una CRI:

  • Externalització de la informació. La CRI actua de backup de la informació de l’ECI i dels sistemes de PCI connectats a ella, enregistrant tots els senyals rebuts identificats en data i hora, ordre de recepció, tipus, etc.
  • Immediatesa d’actuació. Els senyals de foc tenen la prioritat màxima en la gestió en una CRI o una CRA. L’avís a Emergències 112 sempre serà més eficaç que si s’ha d’esperar que algú vegi la columna de fum a una nau industrial en un polígon.
  • Traçabilitat del foc. Els sistemes de PCI connectats a una CRI transmeten la informació per ordre a la CRI, de manera que es pot fer un seguiment d’elements o zones activades a l’inici del foc i posteriors, donant una informació molt important per als Bombers, que els permet dimensionar recursos.
  • Supervisió de l’alimentació i de les comunicacions dels sistemes de PCI connectats a una CRI. Permet detectar qualsevol avaria o desconnexió accidental d’un ECI, garantint a la propietat que el sistema de PCI està preparat per fer la seva feina.
  • Detecció d’avaries i comunicació al mantenidor. Les CRI donen un servei proactiu 24/7.
  • Col·laboració amb Bombers. Dels sistemes de PCI connectats a una CRI es té informació imprescindible perquè els Bombers puguin dimensionar els seus recursos, optimitzant la seva intervenció: alçada de l’edifici per a dimensionar escala, o si és un soterrani, indústries adjacents, activitat industrial, tipus de mercaderies emmagatzemades, risc de desastre mediambiental, etc.

Sense dubte, l’externalització dels senyals amb la connexió d’un sistema de PCI a una CRI aporta una millora considerable en l’eficàcia en la lluita contra el foc i en les investigacions dels sinistres.

Per seguretat, es fa imprescindible en immobles de pública concurrència com a escoles, hospitals, llars de gent gran, oficines, hotels, centres comercials, on està en joc vides humanes. Però també és important per a millorar l’eficàcia en indústries i comerços, on a part de les vides humanes, està en joc la continuïtat del negoci.

Encara queda molt camí a recórrer per a tenir una millor reglamentació per part de l’Administració.