ITALSAN ens parla dels avantatges del sistema PPR en les instal·lacions de PCI.

 

L’evolució dels polímers ha fet possible l’entrada a les instal·lacions de PCI com a alternativa a l’acer.

La utilització de Polipropilè Copolímer Random amb cristal·linitat modificada i resistència tèrmica superior (PP-R tipus 4 o PP-RCT) suposa una millora de les característiques mecàniques a llarg termini a les instal·lacions a pressió, permetent  assegurar la durabilitat esperada amb millors prestacions de servei.

Aquest fet es tradueix en un millor comportament mecànic, que permet la disminució de gruix de paret necessària; per això, les instal·lacions poden veure reduït el seu pes, un factor que pot ser clau com és el propi muntatge o suport, a més de permetre més cabal d’aigua.

 Pel que fa al compliment normatiu, RIPCI exigeix un DIT (DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA), i  s’han de complir les exigències del CTE i tindre una reacció al foc B-s1, d0 segons la norma UNE-EN 13501.

En el cas de NIRON RED,  s’ha acreditat mitjançant el DIT 643/19 (per aplicacions de ruixadors automàtics) i el DIT 644/19 (per aplicacions de BIEs), emesos per l’Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

 

 

L’absència de metalls a les canonades de PPR garanteixen la impossibilitat que tinguin corrosió en el futur. Tampoc ens haurem de preocupar per si les canonades condensen o pels fenòmens electroquímics com el parell galvànic.

El sistema de PPR és apte per instal·lacions de risc lleuger i risc ordinari  (1, 2, 3 i 4), segons la UNE 12845:2016. Això permet entrar al 100% de projectes d’edificació, i en un 80% de projectes industrials, ja que no és apte per risc extra de procés (REP) ni risc extra d’emmagatzematge (REA).

En un sector que històricament ha estat dominat per l’acer ranurat, l’alternativa del PPR és cada vegada més valorada pels següents motius:

  • Més durabilitat (sobretot a entorns àcids o salins).
  • Facilitat de muntatge.
  • Instal·lacions més lleugeres.
  • Temps d’execució menors.
  • Barres premanipulades, amb les sortides a ruixadors soldades des de fàbrica.

A més, la pujada sobtada d’un 30% del preu de l’acer el gener de 2021, fa que els sistemes termoplàstics de PPR siguin l’alternativa més competitiva per a instal·lacions de BIEs i ruixadors automàtics.