PREFIRE ens parla dels exutoris o airejadors, dels diferents tipus i el seu funcionament.

Què és?

Un exutori o airejador és un dispositiu d’obertura i tancament que mitjançant un senyal automàtic, crea una gran obertura facilitant l’evacuació natural dels fums de manera ascensional i el control de la temperatura produït per un incendi.

Tipus d’exutoris o airejadors

Exutori o airejador per a cobertes amb aportació de llum natural tipus claraboia o claraboia

Dispositius per al control de la temperatura i evacuació de fums que aporten llum natural a l’interior dels edificis, amb prestacions d’eficiència energètica, integren un sistema automàtic d’obertura i tancament de tipus elèctric o pneumàtic.

 

Exutori o airejador per a cobertes o façanes amb aportació de llum natural tipus finestra de vidre

Dispositius per al control de la temperatura i evacuació de fums, que aporten llum natural a l’interior dels edificis, quan hi ha altes exigències arquitectòniques en el disseny i prestacions d’eficiència energètica, integren un sistema automàtic d’obertura i tancament de tipus elèctric o pneumàtic.

 

Exutori o airejador per a façanes metàl·lic tipus llepis o reixetes

Dispositius per al control de la temperatura i evacuació de fums produïts, també utilitzats per a aportació d’aire natural, integren un sistema automàtic d’obertura i tancament normalment per línia pneumàtica

 

 

Funcionament

Davant d’un incendi, s’activarà l’obertura de l’exutori o airejador manualment accionant una palanca o automàticament quan el dispositiu estigui connectat a un sistema de detecció d’incendis. En tots dos casos, l’obertura del sistema es realitzarà a través d’un mecanisme pneumàtic (CO₂, aire) o mitjançant un mecanisme elèctric controlat per un panell o central.
Per a assegurar el seu correcte funcionament sota qualsevol circumstància, és recomanable incorporar a l’interior de l’exutori o airejador un dispositiu auxiliar tèrmic d’activació d’emergència, per si fallés el mecanisme d’obertura establert.

 

Components d’un exutori o airejador

Normatives i certificacions

La normativa que estableix les especificacions dels exutoris o airejadors és la UNE EN 12101-2. Aquesta exigeix que tots els exutoris o airejadors han d’estar assajats i certificats amb Marcatge CE. A més, detalla les prestacions o classificacions que un exutori o airejador ha de tenir per a poder ser instal·lat en la coberta o per contra, en la façana.
El fort vent pot provocar el tancament sobtat de l’exutori o airejador obert que està desenvolupant la seva funció d’evacuació de fums. És per això que la norma UNE EN 12101-2 exigeix que els dispositius que s’instal·lin en les cobertes hagin d’estar assajats conforme resisteixin a la influència de vents laterals (10 m/s). Aquest requeriment no serà necessari per a exutoris o airejadors que s’instal·lin en les façanes dels edificis, si bé en aquest cas, hauran d’instal·lar-se per duplicat (en façanes oposades) i mitjançant un sensor de direcció del vent indicarà als equips de quina façana han d’obrir-se.

Cal destacar també que aquesta norma, regula la mesura màxima dels costats dels exutoris o airejadors, que en tot cas no ha d’excedir dels 2,5 metres d’ample. A més, exigeix que solament els dispositius que tinguin classificació mínima de càrrega de neu SL500 o T(0) poden instal·lar-se en zones on es puguin aconseguir temperatures sota zero.

La instal·lació dels exutoris o airejadors a Espanya està regulada pels reglaments d’Indústria (RSCIEI) i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

El càlcul i el disseny del nombre d’exutoris o airejadors que precisa una edificació està establert en la norma UNE 23585..

 

La instal·lació i manteniment dels exutoris o airejadors es regeix per la norma UNE EN 23584.

També ha de tenir-se en consideració altres requeriments de les entitats asseguradores i reasseguradores (UNESPA) com la regla tècnica de CEPREVEN RT6-ENHC.

Els exutoris o airejadors com a components del tancament d’un edifici compliran amb els requeriments de productes de la construcció (RPC) i els valors d’eficiència energètica en aïllament tèrmic i acústic, la declaració de prestacions informa dels valors que han d’aportar els exutoris o airejadors.

Els exutoris o airejadors poden tenir la doble funció d’aportació de llum natural i ventilació de l’edifici, a més de dispositiu de control de temperatura i evacuació de fums. En aquest cas, a més, es regiran per la norma UNE EN 1873 d’Accessoris prefabricats per a cobertes. Aquesta estableix que la part d’il·luminació transparent/ translúcida de l’exutori o airejador que permet l’aportació de llum natural, pot estar compost per diverses capes, però, no obstant això, aquestes han de ser un únic element continu. Per tant, els exutoris o airejadors de làmines o reixetes, com no són un element continu, no poden considerar-se que compleixin amb la norma i no es consideren com un dispositiu per a l’aportació de llum natural.

Per a poder integrar la funció de ventilació natural, l’exutori o airejador ha de contenir un accionament independent al d’obertura per a l’evacuació de fums per a així garantir una major fiabilitat de funcionament.