MÒDUL 1. Coneixements Generals

Aquest mòdul és comú a tots els sistemes i és necessari per assolir els certificats de competència professional de qualsevol sistema PCI

Propers cursos programats

No hi ha cursos presencials organitzats properament.

Contacteu amb nosaltres si voleu que us organitzem un curs a mida

Lloc de realització

Alternativament:

KOSMOS GROUP
C/ Severo Ochoa, 22
08950 Esplugues de Llobregat

PERADEJORDI
C/ Ca la Madrona, 19, 1a
Pol Ind. Mata-Rocafonda
08304 – Mataró (Barcelona)

Destinataris

El nou RIPCI requereix a les empreses instal·ladores i mantenidores a disposar d’operaris degudament qualificats amb un certificat acreditatiu de la competència d’instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis

  • Treballadors/es que hagin d’acreditar la seva competència com a instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis en les habilitacions.
  • Persones interessades a començar una nova etapa professional en el sector de la protecció contra incendis.

Qualificació

A tots els alumnes que superin l’avaluació, se’ls hi facilitarà:

  • Diploma del CLÚSIC.
  • Certificat de suficiència (Mòdul I ). Cal presentar aquest certificat, juntament amb el corresponent als mòduls específics, a la Subdirecció General de Seguretat Industrial per obtenir el certificat de competència professional.

Continguts

1. Matemàtiques
2. Física i química
3. Fonaments de l’extinció d’incendi
4. Materials, unions i accessoris, marcats
5. Classes de foc segons norma UNE-EN 2:1194 i UNE-EN 2:1194/A1:2005
6. Senyalització i interpretació de plànols
7. Estabilitat al Foc de les Estructures
8. Sectorització i Compartimentació d’Edificis
9. Reacció al Foc dels Materials
10. Classificació de les instal·lacions de protecció contra incendis
11. Legislació i projectes de seguretat contra incendis

Total: 24 hores teòriques

Avaluació

Requisits per poder realitzar l’avaluació
Per poder realitzar l’avaluació l’alumne haurà d’haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

Avaluació teòrica
L’avaluació de l’alumne es durà a terme mitjançant una avaluació final que es realitzarà després de les classes.
Aquesta avaluació consistirà a respondre un examen tipus test de trenta preguntes amb tres respostes alternatives. Per aprovar, cal que l’alumne respongui correctament vint preguntes del total de trenta de les que consta l’examen tipus test.
Les qualificacions es faran arribar via correu electrònic a tots els alumnes (màxim 15 dies després d’haver realitzat l’examen).

Professorat

El CLÚSIC compta amb gran nombre de professors per realitzar aquestes formacions. Tots ells han estat degudament autoritzats per la Subdirecció General de Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, garantint així la qualitat i integritat dels continguts.

Preu

Tarifa general: 450,00€
Empreses associades: 350,00€
Recordeu que és bonificable qualsevol acció formativa que tingui relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa i estigui dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i que compleixi amb els requisits i límits de participants establerts a la norma. Consulteu-nos com us podeu bonificar.

Cursos a mida

Si voleu que us organitzem un curs a mida, consulteu-nos