MÒDUL 2.​ Sistemes de boques d’incendi equipades (BIE)

Per obtenir el certificat de professionalitat, cal disposar i demostrar els coneixements del Mòdul I. Coneixements Generals

Propers cursos programats

 

# 6 EDICIÓ: 18 d’abril de 2024

# 7 EDICIÓ: 7 de novembre de 2024

Lloc de realització

EACI, SA,
C/ Ramón y Cajal, 6
08750 Molins de Rey
Barcelona

Destinataris

El nou RIPCI requereix a les empreses instal·ladores i mantenidores a disposar d’operaris degudament qualificats amb un certificat acreditatiu de la competència d’instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis. Això inclou a les empreses instal·ladores de sistemes de boques d’incendi equipades.

  • Treballadors/es que hagin d’acreditar la seva competència com a instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de boques d’incendi equipades (BIE).
  • Persones interessades a començar una nova etapa professional en el sector de la protecció contra incendis.
  • Persones sense experiència que vulguin acreditar-se com operaris qualificats en sistemes de BIE i que hagin superat, o estiguin en el procés de superar, el Mòdul I. Coneixements generals de Protecció contra incendis.

Qualificació

A tots els alumnes que superin l’avaluació, se’ls facilitarà:

  • Diploma del CLÚSIC.
  • Certificat de suficiència (Mòdul II ). Cal presentar aquest certificat, juntament amb el corresponent al Mòdul I de Coneixements Generals, a la Subdirecció General de Seguretat Industrial per obtenir el certificat de competència professional.

Continguts

1. Normativa d’aplicació.
2. Descripció d’operacions d’instal·lació.
3. Tipologies. Descripció per models.
4. Identificació de marques, gravats, etiquetatge d’ús.
5. Ubicació, idoneïtat, cobertura i instal·lació.
6. Inspecció del proveïment de BIE.
7. Pressions de treball i reguladors de pressió.
8. Proves de cabal/pressió
9. Vàlvules manuals de tall de línia.
10. Prova hidrostàtica de BIE de 25 i 45 mm.
11. Suports i unions de canonada.
12. Neteja i protecció de canonades de BIE.
13. Senyalització.1
14. Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats i emplenament de les actes corresponents

Total: 8 hores (4 teòriques +4 pràctiques)

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es durà a terme mitjançant una avaluació final que es realitzarà després de les classes.
Aquesta avaluació consistirà a respondre un examen tipus test de trenta preguntes amb tres respostes alternatives. Per aprovar, cal que l’alumne respongui correctament vint preguntes del total de trenta de les que consta l’examen tipus test.
Les qualificacions es faran arribar via correu electrònic a tots els alumnes (màxim 15 dies després d’haver realitzat l’examen).

Avaluació pràctica
Les pràctiques han de completar la formació dels alumnes mitjançant l’experimentació dels continguts treballats a les sessions teòriques. En el transcurs de les pràctiques, el professor avaluarà el grau de coneixement de cada alumne (individualment o en grup), plantejant exercicis pràctics.
L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

Professorat

El CLÚSIC compta amb gran nombre de professors per realitzar aquestes formacions. Tots ells han estat degudament autoritzats per la Subdirecció General de Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, garantint així la qualitat i integritat dels continguts.

Preu

Tarifa general: 420,00€
Empreses associades: 335,00€
Recordeu que és bonificable qualsevol acció formativa que tingui relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa i estigui dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i que compleixi amb els requisits i límits de participants establerts a la norma. Consulteu-nos com us podeu bonificar.

Cursos a mida

Si voleu que us organitzem un curs a mida, consulteu-nos