Leandro Barrera d’APPLUS signa aquest article a l’apartat d’empresa experta.


 

Després de l’entrada en vigor del marcatge CE de portes i finestres amb característiques de resistència al foc i / o control de fum, d’acord amb la norma europea EN 16034  “Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows. Product standard, performance characteristics. Fire resisting and/or smoke control characteristics”, s’ha redactat des del Comitè Tècnic Europeu TC127  Fire safety in buildings / WG3 Fire Doors, una guia per a fabricants, explicant la importància de les normes d’extensió de l’aplicació de resultats d’assaig en el procés a seguir per aconseguir marcar CE

La Norma del producte EN 16034 estableix els requisits per a les portes i finestres practicables amb característiques de resistència al foc i / o control de fum des del punt de vista dels assajos necessaris, els controls de la producció en fàbrica i la certificació. El capítol 4 defineix les característiques del producte que podrà marcar-se CE. El capítol 5 estableix els mètodes d’assaig, avaluació i mostreig que s’han de seguir per definir les prestacions a declarar. El capítol 6 indica els mètodes d’avaluació i verificació de la constància d’aquestes prestacions – AVCP (Assessment and verification of constancy of performance).

Passos a seguir pel fabricant:

• Definir un procediment de control de producció en fàbrica

• Definir de manera clara la (es) família (es) de producte que quedarà (n) coberta (es) pel marcatge CE

• Contactar amb un organisme notificat de certificació per a:

– Definir el tipus de producte que li correspon a la(es) família(es) prèviament definides, per exemple “porta industrial amb característiques de resistència al foc”

– Definir un programa d’assajos per determinar les prestacions a declarar. Es recomana en aquest pas la intervenció d’un Laboratori d’Assaigs Acreditat (ja que segons l’annex ZA de la norma el Sistema que aplica és l’u, per a sistemes de certificació 3 el fabricant hauria de contactar un “Laboratori d’Assaig Notificat”), pel fet que els laboratoris d’assaig seran responsables de l’estudi del comportament al foc dels sistemes i seran els organismes que podran emetre informes d’extensió de l’aplicació de resultats d’assaig (EXAP ). Aquest pas de gran importància es comenta amb més en detall en els propers paràgrafs.

– Coordinar amb els laboratoris d’assaig la realització dels mateixos i integrar els resultats obtinguts en la(es) corresponent(s) declaració(ons) de prestacions.

– Coordinar els programes d’auditories de Control de Producció en Fàbrica.

 

A continuació, es comenta un punt crític en el procés d’un marcatge CE, que es refereix a la definició d’un programa d’assajos per determinar les prestacions a declarar, centrat en les prestacions de resistència al foc i control de fums encara, que els principis s’apliquen també a altres prestacions.

A causa de que les portes i finestres practicables resistents al foc i / o de control de fum es poden col·locar al mercat amb diferents mides, diferents gruixos, densitats, condicions de fixació, substrats, ferramentes, etc. les variacions en aquests paràmetres poden influir substancialment en el comportament al foc dels sistemes i per tant afectar el resultat dels assajos. Per aquest motiu, cadascuna de les variacions plantejades s’ha de considerar acuradament.

S’entén que realitzar assajos amb mostres que incorporin totes les combinacions de productes diferents paràmetres podria significar un temps i un cost impossible d’assumir per part dels fabricants, així doncs, degut a aquestes restriccions, s’han creat una sèrie de normes europees que permetran als laboratoris d’assaig acreditats crear el que es coneix com informes d’extensió de l’aplicació de resultats d’assaig (EXAP).

Sense aquestes normes EXAP i informes d’extensió de l’aplicació de resultats d’assaig, només es permetrà que els productes que siguin idèntics als assajats, amb les variacions permeses pel “camp d’aplicació directe restringit”, tinguin la marcatge CE.

Les normes EXAP han estat desenvolupades per un Comitè Tècnic Europeu, integrat per experts de laboratoris d’assaig i fabricants de portes i finestres resistents al foc. En el seu desenvolupament s’han considerat els efectes sobre la prestació a avaluar causats per les variacions conegudes en els productes. D’acord amb la suma d’experiències aportades pels participants s’han desenvolupat una sèrie de regles d’aplicació que s’han inclòs en les normes EXAP de la sèrie EN 15269 “Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware”.

La sèrie EN 15269 es compon de diverses parts, algunes ja publicades i altres pendents de desenvolupar.

Les parts publicades es refereixen a les següents tipologies de portes:

• Part 1: Requisits generals.

• Part 2: Resistència al foc de conjunts de portes pivotants i batents d’acer.

• Part 3: Resistència al foc de conjunts de portes de fusta pivotants i batents i finestres practicables amb estructura de fusta.

• Part 5: Resistència al foc de conjunts de portes amb vidres i marc metàl·lic pivotants i batents i finestres practicables.

• Part 6: Resistència al foc dels conjunts de portes lliscants de fusta (en projecte).

• Part 7: Resistència al foc dels conjunts de portes lliscants d’acer.

• Part 10: Resistència al foc de les persianes enrotllables d’acer.

• Part 11: Resistència al foc de barreres tèxtils enrotllables  (en projecte).

• Part 20: Control de fums per a conjunts de portes pivotants i batents de fusta, acer i elements de portes de vidre amb marc metàl·lic.

foc 6-6-2012 041 RET RM_2

Mitjançant l’estudi dels efectes esperats de les variacions de paràmetres, en base a les regles definides en les normes EXAP, és possible reduir dràsticament el nombre d’assajos que haurien de realitzar-se si no es comptés amb aquestes normes.

En resum, és important tenir en compte que, dins de l’esquema de marcatge CE per a portes i finestres practicables, hi ha dos camins possibles per obtenir una classificació de resistència al foc i / o control de fums.

La primera és considerar els resultats d’assaig i el seu camp d’aplicació directe definit en la norma En 1634-1 “ Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable Windows”. A partir de l’informe(s) d’assaig obtingut(s) pot preparar-se el corresponent informe de classificació segons la norma EN 13501-2 “Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services”.

En segon lloc, pot tenir en compte una extensió de l’aplicació dels resultats d’assaig utilitzant els informes d’assaig i les regles definides en la norma EXAP corresponent. A partir de l’informe d’extensió de l’aplicació pot preparar-se el corresponent informe de classificació segons la norma EN 13501-2.

En aquest context, “un informe d’aplicació estesa és equivalent a un informe d’assaig que és la base per a la preparació d’un informe de classificació”, (an extended application report is equivalent to a test report in that it then forms the basis for preparing a classification report.) (frase textual de la norma europea EN 15725  Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements)

Tot i que els informes d’extensió de l’aplicació de resultats d’assaig han de ser emesos per experts de laboratoris d’assaig, es recomana als fabricants revisar les normes EXAP corresponents al seu producte quan es plantegi realitzar un nou assaig o una nova campanya de assajos. Llavors han de consensuar amb el laboratori d’assajos i amb l’Organisme de Certificació notificat la millor manera de preparar la(es) mostra(s) que permeti(n) incloure el màxim nombre de variacions i que permetin obtenir la corresponent prestació de resistència al foc i / o control de fums per a la família de producte que obtindrà el marcatge CE.

Pel que fa al marcatge CE, es desaconsella que els fabricants iniciïn un programa d’assajos sense posar-se en contacte primer amb un Organisme de Certificació notificat i un laboratori d’assajos, ja que els productes no coberts pel camp d’aplicació dels informes de classificació no compliran amb els requisits de la norma de producte EN 16034 i per tant tampoc amb el Reglaments de Productes de Construcció nº 305/2011 de la UE.

Les restriccions en la mida dels forns d’assaig i el fet que les regles d’aplicació estesa tenen igualment limitacions, fa que per certes variacions, especialment les mides de porta,  algunes portes no puguin ser marcades CE.

Un altre aspecte que determina quin tipus de portes pot ser marcat CE és que la norma EN 16034 no pot aplicar-se de manera individual, s’ha d’aplicar en conjunt amb les normes que defineixen característiques de prestació de les portes en absència de foc, aquestes són la norma EN 14351-1 “Windows and doors. Product standard, performance characteristics. Windows and external pedestrian doorsets” i la norma EN 13241 “Industrial, commercial, garage doors and gates. Product standard, performance characteristics”. Això vol dir que, de moment, poden marcar-CE les portes i finestres practicables amb característiques de resistència al foc i / o control de fums si són del tipus peatonals exteriors o industrials, comercials, de garatge o portes grans. Les portes de vianants interiors per exemple no poden marcar CE ja que aquest tipus de portes disposa d’una norma de producte específica que actualment està en fase de projecte (prEN 14351-2). Només un cop aquesta norma sigui aprovada i sigui harmonitzada, entrarà en vigor el marcatge CE de les portes de vianants interiors.