KOSMOS GROUP ens parla de la importància de la columna seca en cas d’incendi

La columna seca, és una de les eines de la que els bombers han de disposar en perfecte estat d’ús en cas de produir-se un incendi a l’edifici i que per desgràcia en innombrables ocasions no es troba operativa, per una instal·lació i / o manteniment inexistent o inapropiat

 

 

Què és la columna seca?

La columna seca és un tipus d’instal·lació que no actua de forma automàtica ni pot ser usada per persones, és un element destinat a l’ús dels bombers en cas de produir un incendi.

Usualment, la columna seca és una canonada ascendent d’acer galvanitzat. Normalment té 80mm de diàmetre, tot això independentment de la mida de l’edifici o el seu nombre de plantes.

La columna seca s’instal·la en caixes a les escales comptant amb una connexió des de la façana exterior. La funció de la columna seca és transportar l’aigua de l’exterior, que es subministra des dels camions de bombers a l’interior de l’edifici per sufocar els incendis. És molt útil en edificis grans o d’alçada.

Gràcies a la instal·lació de columna seca, els bombers poden transportar aigua a l’edifici amb rapidesa i eficiència i sufocar incendis sigui quin sigui el seu focus d’origen dins de l’edifici. La columna seca evita que els bombers puguin patir danys i agilitza el procés, ja que no han d’estendre ells mateixos les mànegues per les escales o l’interior de l’edifici.

 

En quins edificis s’ha d’instal·lar?

Segons la normativa en vigor, al nostre país hi ha obligació de col·locar una columna seca a les següents situacions:

 • Tots els edificis l’alçada d’evacuació sigui superior a 24 metres
 • En hospitals l’alçada d’evacuació excedeixi de 15 metres.
 • En garatges o aparcaments amb més de tres plantes sota rasant o amb més de quatre per sobre de la rasant, i és necessari col·locar preses en totes les seves plantes.
 • Establiments industrials amb risc intrínsec mitjà o alt i alçada d’evacuació major de 15 metres.
Quins elements componen una columna seca? 

Sense entrar en una anàlisi detallada, la columna seca ha de comptar amb tres elements bàsics per a la seva correcta instal·lació i funcionament:

Presa d’aigua a la façana: és un petit armari, arqueta o contenidor recobert amb una tapa metàl·lica. Sol estar indicat que és d’ús exclusiu per a bombers. La presa d’aigua comptarà amb diferents claus instal·lades per poder obrir-la i tancar-la quan sigui necessari. Aquestes preses d’aigua han d’estar situades a l’exterior de l’edifici, generalment a la façana, a les escales i al vestíbul.

Boca de sortida en pisos: és un altre tipus de presa d’aigua que s’instal·la en els pisos i que compta amb una clau per a la seva obertura i tancament. El frontal ha de poder trencar-se en cas d’haver-hi una emergència. En general, aquestes boques de sortida per raons de seguretat es situen a les plantes parells dels edificis fins a la vuitena, i en cas de ser de major alçada, en totes les que li segueixen.

Boca de sortida en pisos amb clau de seccionament: Se situa cada quatre plantes al costat de la boca de sortida siamesa. És el mateix sistema que la boca de sortida de pisos i s’allotja en la mateixa fornícula.

MOLT IMPORTANT: Tal com s’indica en el ‘RIPCI’ RD 513/2017:
” El sistema de columna seca, s’ha de sotmetre, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica, sotmetent-lo a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim de 1470 kPa (15 kg / cm2 ) en columnes de fins a 30 mi de 2.450 kPa (25 kg / cm2) en columnes de més de 30 m d’alçada, durant dues hores, com a mínim, no havent d’aparèixer fuites en cap punt de la instal·lació. ”

 

Com ha de mantenir-se?
Taula I. Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis

Operacions a realitzar per personal especialitzat de fabricant, d’una empresa mantenidora, o bé, pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació:

Cada 6 mesos:

 • Comprovació de l’accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de pis.
 • Comprovació de la senyalització.
 • Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus tancaments (greixatge si cal).
 • Maniobrar totes les claus de la instal·lació, verificant el funcionament correcte de les mateixes.
 • Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
 • Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
 • Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.

Taula II. Programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa contra incendis

Operacions a realitzar pel personal especialitzat de fabricant o pel personal de l’empresa mantenidora:

Cada 5 anys:

 • Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

És a dir, s’ha de comprovar tots els elements de la mateixa i fer una prova d’estanquitat i resistència mecànica tal com s’ha indicat anteriorment, per comprovar la seva correcta estanqueïtat i funcionament Finalitzar aquest article indicant que la columna seca és un element imprescindible per als bombers en cas de provocar-se un incendi en un edifici, és de suma utilitat i ajuda a extingir incendis en les plantes més elevades o en les plantes sota rasant dels edificis que solen ser les de pitjor accés en cas de que es produeixi un incendi.

” Fem una correcta instal·lació i manteniment de les columnes seques, certifiquem el seu correcte estat perquè els bombers puguin utilitzar-les amb seguretat i ajudem a salvar vides ”