Perlita i Vermiculita, empresa experta d’aquest mes, signen aquest article que vincula els materials de protecció passiva contra incendis amb l’eficiència energètica.


L’eficiència energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia. En la situació en la qual ens trobem esdevé un factor clau reduir el consum energètic per ajudar a la sostenibilitat del sistema i del medi ambient. Evidentment, aquest reducció de consum comporta indirectament una optimització tècnica i econòmica.

Estudis recents han determinat que en el futur, tots els països (en especial, els països emergents) requeriran molta més energia. A escala global el consum energètic seguirà pujant sobre tot en combustibles fòssils no renovables. Aquest major consum implicarà un major generació d’energia el que implicarà una major generació de diòxid de carboni que afavoreix al canvi climàtic.

El 32% de la tota la energia de la Unió Europea (UE) s’utilitza en el transport, el 28% en la indústria, mentre que el 40% restant de la energia s’utilitza en els edificis. D’aquest 40%, 2/3 s’utilitzen en calefacció i refrigeració dels edificis. Per tant, como es pot comprovar, la importància dels materials de construcció dels edificis esdevenen un factor clau per tal d’aconseguir eficiència energètica.

Hi ha diversos mètodes per reduir el consum d’energia en els edificis. En el nostre cas ens centrarem en el paper de l’aïllament tèrmic. L’aïllament tèrmic es considera una de les principals alternatives per millorar la eficiència energètica ja que és el més eficient en quant als costos i obté períodes de rendiment més bons a curt termini.

En el cas dels habitatge, el futur passa pels habitatges passius (o, també anomenades, cases amb energia 0) que es defineixen como els habitatges sense sistemes de calefacció tradicionals i sense refrigeració activa. Això implica nivells d’aïllament molt alts i un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor molt eficient. Aquests habitatges es caracteritzen per tenir pèrdues de calor molt reduïdes, la qual cosa implica una reducció de costos al llarg del cicle de vida de l’edifici. Això significa el cost més elevat dels components d’un edifici d’alt rendiment, es compensa amb l’estalvi que comporta no tenir sistemes de calefacció i refrigeració actius. A més, la utilització de menys energia durant el seu cicle vital genera menys impacte medi ambiental.

Fins fa uns anys, l’eficiència energètica era una factor que no es tenia en gaire consideració a l’hora de construir i dissenyar edificis. Amb el pas dels anys aquesta tendència ha anat canviat i cada cop se li està donant més importància. Una prova clara d’això és l’existència de certificat LEED per a edificis. Aquest certificat exigeix una sèrie de requisits mínims als edificis pel que fa al seu disseny i construcció per afavorir una construcció sostenible i eficient energèticament. En el cas del material de la construcció es valora que aquests tinguin valors elevats d’aïllament tèrmic, estiguin fabricats prop de l’edifici per minimitzar costos de transport i reduir la contaminació generada, i que no tinguin valors elevats de components orgànics volàtils per fer-lo un edifici que respecta el medi ambient.

Els morters juguen també un paper clau en el control de l’aïllament tèrmic, i poden afectar de manera important en el rendiment energètic global del edifici. Els morters de protecció passiva contra el foc no estan al marge d’això i cada vegada es treballa més en millorar, a banda de la capacitat de resistència al foc, les prestacions d’aïllament tèrmic.

Per tal d’aconseguir un millora de l’aïllament tèrmic es poden utilitzar diferents matèries primeres en els morters. Aquestes matèries ajudaran a millorar l’aïllament tèrmic sense afectar la capacitat de resistència al foc. A dia d’avui els fabricants estem treballant amb matèries com les fibres minerals, llanes de roca o perlita expandida per aconseguir augmentar la capacitat d’aïllament tèrmic dels morters amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència energètica.