Alfatorres presenta aquest interessant article sobre les portes tallafoc.

És àmpliament coneguda la importància del manteniment en qualsevol dels nostres àmbits industrials tant des de el punt de vista de la maquinaria fabril com de les instal·lacions. En aquest sentit, prenen una rellevància capital aquells elements o sistemes relacionats amb la seguretat contra incendis. Tot i això, els elements de protecció passiva no disposen d’un Reglament que reguli els aspectes d’instal·lació i manteniment tal i com tenen els sistemes de protecció activa (RIPCI). Però això no vol dir que no existeixin marcs establerts per un compliment del Manteniment:

–          El Codi Tècnic de l’Edificació estableix el manteniment com una exigència reglamentaria durant tota la vida útil del edifici.

Dins del propi CTE, existeix el DA DB-SI / 3 ( Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de incendio ) on estableix els criteris a seguir:

–          Per portes de vianants previstes per l’evacuació segons l’ús i el tipus d’edifici. En aquest punt, es descriu molt clarament els elements a verificar i sempre tenint en compte el criteri del propi fabricant.

–          Per portes de vianants automàtiques . El criteri de manteniment és essencialment el “ Manual d’usuari” emès pel fabricant sempre complint la Norma UNE 85121 EX “ Puertas Peatonales Automáticas. Instalación, uso y mantenimiento”.

–          Portes Resistents al foc. El document indica la freqüència segons la tipologia del edifici i també inclou altres aspectes propis del elements tallafocs:

  • Folgances perimetrals i centrals tenint en compte les dades d’assaig del element.
  • Revisió de juntes intumescents.
  • Revisió dels elements de auto tancament i coordinació del tancament segons EN 1154:2003 i EN 1158:2003 respectivament.
  • Revisió dels dispositius de retenció electromagnètica conforme a EN 1155:2003.

 

A les portes tallafoc ha de quedar registre a la pròpia porta de les dates de última revisió i de la següent així com el nom de l’empresa mantenidora. També s’ha de portar un registre general dels manteniments efectuats sobre cada element.

Queda clar que la filosofia de la normativa entén la porta tallafoc com un sistema on tot ha de treballar perfectament i la seguretat queda certificada pel bon funcionament de tots els elements que conformen el sistema.

El fabricant és l’agent que millor pot establir els criteris d’instal·lació i manteniment del producte que dissenya i fabrica. El nivell d’assegurament dels procediments en obra és òptim quan s’entén la importància de les folgances, juntes, material de l’obra suport, ancoratges, etc. Aquesta tasca fa que el element instal·lat mantingui les condicions en las que va ser assajat.