Talleres Alfatorres, SA ens comenta l’entrada en vigor de la NORMA EN 16034 i les seves repercussions.

El proper 1 de Novembre de 2019 s’acaba el període de coexistència que estableix la Unió Europea entre el sistema de validació documental existent i la Norma EN 16034:2014 segons va publicar al seu diari oficial el passat 28 de Octubre  de 2016. La entrada en vigor de la Norma harmonitzada EN 16034 com a norma de producte estableix la obligatorietat de que totes les portes i sistemes amb prestacions de resistència al foc i al fum han de dur el Marcatge CE.

La UE estableix el sistema de Avaluació de les Prestacions per aquests producte com a sistema 1. Això vol dir que el procés de Certificació ha de seguir unes etapes ineludibles per tots els fabricants:

  1. Presa de mostres per part del laboratori prèviament als assajos de tipus inicials.
  2. Assajos de tipus inicials realitzats per Laboratoris acreditats per tal funció.
  3. Control de Producció en fàbrica gestionat per fabricant i validat per l’entitat Certificadora acreditada.
  4. Auditoria de control anual per part de l’entitat Certificadora i emissió dels certificats corresponents de Constància de les Prestacions amb la intenció d’acreditar que el producte és el mateix que va ser sotmès a assaig.

Un cop acabat aquest procés certificador, el fabricant està obligat a emetre la Declaració de Prestacions del producte junt amb els Informes de Classificació emesos pel laboratori i etiquetar el producte amb el distintiu CE d’acord a les indicacions de la Norma EN16034.

Fins aquí sembla que el procediment es força clar però hi ha una segona part no tant evident. La Norma EN 16034 és una norma que ve lligada amb la resta de normes de portes ja existents. Això vol dir que les portes tallafocs han de tenir una Declaració de Prestacions on apareguin les prestacions tallafocs i, alhora, prestacions de l’altra Norma de Producte que correspongui:

  • Portes Industrial segons la EN 13241
  • Portes per vianants de ús exterior segons la EN 14351-1
  • Portes per vianants de us interior segons la EN 14531-2
  • Portes Automàtiques segons la EN 16361

Aquesta relació entre Normes representa un entrebanc ja que no totes elles disposen del mateix rang: la EN 13241, la EN 14351-1 i la EN 16361 són normes harmonitzades però la EN 14531-2 encara no ha estat publicada al Diari Oficial de la UE i no es pot considerar de plena aplicació. A més, els sistemes d’avaluació de les prestacions d’aquestes normes no són iguals de manera que els certificats no poden incloure la declaració de prestacions complerta, només de les prestacions del sistema d’avaluació 1 que és l’aplicable a la EN16034.

Aquesta situació provocarà una confusió en el mercat si no expliquem entre totes les parts ( fabricants, laboratoris, Ministeris, etc. ) les diferències i les peculiaritats de aplicació en cadascú dels casos. A més, en certs casos, es donarà la situació que el propi fabricant no sabrà quin és el ús definitiu de la porta de vianants que comercialitza per determinats canals.

De totes maneres, ens trobem davant de l’oportunitat de poder normalitzar les portes tallafocs com molts altres productes de la construcció tal i com estableix el Reglament Europeu 305/2011. Aprofitem-la.