APPLUS+ ens informa en aquest article de la norma EN 16034 publicada el setembre de 2014 que defineix el marcatge CE per a les portes i/o finestres tallafocs. L’article, a banda de ser molt actual, ofereix informació de gran interès per a fabricants i instal·ladors d’aquest tipus de portes.

Recentment, concretament al setembre del 2014 (que defineix la data de disponibilitat, DAV), ha estat publicada la norma EN 16034 que defineix el marcatge CE per les portes i/o finestres tallafocs. Dintre del grup d’aquest producte s’inclouen tant les portes per als vianants com les portes industrials o comercials (incloses les cortines tèxtils), ja siguin de maniobra manual com motoritzada. Tot i que ja ha estat publicada i aprovada com a norma de producte, encara no té assignat l’estatut de norma harmonitzada, de forma que a dia d’avui encara és una norma de compliment voluntari. Una vegada pugui ser inclosa dintre del Diari Oficial de la Comunitat Europea, passarà a ser obligatòria en el marc europeu, començant el període de coexistència a partir del qual els fabricants que venen aquest tipus de producte podrien etiquetar-ho amb el distintiu de marcatge CE en el cas de que compleixi amb els requisits definits a la norma EN 16034. S’estimaria a nivell teòric que la data d’inici del període de coexistència podria començar a partir de l’1 de Juliol del 2015, que per normes harmonitzades sol ser 9 mesos després de la data de disponibilitat DAV.

Es pot donar el cas que una porta pugui tenir dualitat de funcions principals:

  • seguretat de pas i/o accés en el cas de condicions de no foc, i
  • seguretat en la compartimentació de sectors d’incendi en cas de condicions de foc

perquè s’hagi definit per disseny l’utilitzar-la en aquestes dues possibles condicions d’ús. Llavors el producte requerirà obtenir la conformitat per les dues normes de producte que li apliquen; per una banda la norma relativa a les condicions de seguretat d’ús o prestacions bàsiques en condicions normals (per exemple, la norma EN 13241-1 per portes industrials o comercials, la norma EN 14351-1 per finestres o portes per als vianants exteriors, la norma prEN 14351-2 per finestres o portes per als vianants interiors o la norma EN 16361 per portes per als vianants automàtiques) i per l’altra la norma relativa a les condicions de seguretat d’ús en condicions de foc (segons la norma EN 16034).

Com aspectes generals de la pròpia norma, i tenint en compte que està subjecte a l’àmbit d’aplicació del Reglament de Productes de la Construcció 305/2011, el Sistema d’Avaluació de la Conformitat que li serà d’aplicació serà el Sistema 1. Aquesta sistemàtica atorga al fabricant la obligatorietat de realitzar una declaració de prestacions de les característiques essencials del producte sobre la base d’haver implantat un control de producció en fàbrica i d’haver fet una sèrie d’assaigs de mostres presses a fàbrica, de conformitat amb un pla d’assaigs determinat. Però tanmateix, aquesta sistemàtica atorga igualment la responsabilitat a un Organisme de Certificació de Producte notificat d’emetre un certificat de constància de les prestacions del producte a partir de la determinació del producte tipus en base a assajos de tipus principalment (inclòs el mostreig), la inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció en fàbrica i per últim la vigilància, l’avaluació i supervisió permanents del control de producció en fàbrica.

Podria succeir que aquesta sistemàtica genèrica d’aplicació es veiés parcialment modificada degut a l’aplicació de sistemàtiques particulars que aplicarien en els cassos específics de Certificació en Cascada, assajos de tipus inicial Compartits o en la casuística de Producte per Unitat, però sempre sota el control de l’Organisme de Certificació de Producte notificat al tractar-se d’un Sistema 1. Aquestes sistemàtiques particulars estarien recollides en alguns dels articles del Reglament de Productes de la Construcció 305/2011 (articles 5, 36 i 38, bàsicament).

Fent un anàlisis més detallat de la pròpia norma, els productes es podran classificar segons tres prestacions bàsiques:

  • la prestació de Resistència al Foc, segons les classificacions “E” relativa a la integritat, “EI” relativa a la integritat i a l’Aïllament tèrmic o“EW” relativa a la integritat i radiació,Imatge1
  • la prestació de Control de Fums, segons la classificació “S” relativa a la capacitat per limitar la propagació de Fums,
  • la prestació de Durabilitat del Auto tancament.

Cal dir que per establir aquesta classificació de les prestacions del producte, juga un paper fonamental la realització dels assajos de Resistència al Foc, Control de Fums o Durabilitat del Auto-tancament. Però també juga un paper fonamental el fet que el fabricant, juntament amb l’Organisme de Certificació de Producte notificat, defineixi la seva gama de producte (amb totes les variants de disseny possibles en quant a mides màximes, accessoris admissibles, canvis de ferratges, configuracions mecàniques de muntatge,…) i apliqui les regles del camp d’aplicació directa definida a la norma EN 1634-1 i EN 1634-3 (segons la prestació assajada i declarada) i les regles de canvi de paràmetres constructius definides a les EXAPs (família de normes EN 15269) per poder simplificar el número d’assajos necessaris per poder donar cobertura a totes les variants de disseny del producte. I és que de fet, actualment l’aplicació del informes d’extensió EXAP està sent-hi una eina fonamental per poder aplicar algunes modificacions constructives als productes quan aquestes regles estan incloses com permeses en la pròpia EXAP.

És important destacar que en aquest tipus de producte tallafoc, i especialment en les portes peatonals batents, juguen un paper fonamental els ferratges (frontisses, tancaportes, dispositius antipànic,…) que la porta munta per donar-li la funcionalitat d’ús requerida, i és importantíssim que aquests disposin del seu corresponent marcatge CE de forma que puguin facilitar la tasca al producte complert per ser classificat segons les prestacions indicades abans. Un ferratge amb marcatge CE i degudament seleccionat permetrà garantir que aguanta unes condicions de durabilitat mecànica mínima i podria ser apte per ser instal·lat en una porta en condicions de foc.

En l’actualitat, els fabricants de portes ja es poden adreçar a Applus+ LGAI Technological Center per tirar endavant la marca Voluntària Applus+ per portes tallafocs, sota l’aplicació del Sistema Particular de Certificació (SPC) Applus+ i en base a la extensa experiència en l’àmbit dels assajos de Resistència al Foc i de la Certificació de Productes de la Construcció. Aquest SPC s’ha desenvolupat en les mateixes condicions que les definides per la norma EN 16034:2014, de forma que podrà convalidar directament tota la gestió que comenci a fer ara una vegada la norma passi a ser harmonitzada.

 

Imatge2