El BOE del 27 d’abril de 2021 publica el Reial Decret 298/2021 que modifica diverses normes reglamentàries de seguretat industrial.

Entre d’altres, modifica els articles 10.1, 11.2, 15.1, 16, l’annex II i afegeix l’annex IV al RD 513/2017 – Reglament d’Instal·lacions de protecció contra Incendis (RIPCI).

Podeu accedir a la modificació en aquest enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6879

Entre d’altres qüestions, concreta els mitjans humans mínims de les empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i sistemes de protecció contra incendis(annex III). Destaquem que alguns dels requisits d’aquestes empreses és tenir contractat:

“Un responsable técnico de la empresa, en posesión de un título universitario con competencia específica en las materias objeto del presente reglamento, contratado en plantilla a jornada completa.”

“Un operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que está habilitada, o un mismo operario si este está cualificado en todos los sistemas, contratado en plantilla a jornada completa

Fins ara, al sector de la PCI no se l’ha dotat del grau d’exigència que mereix. Afortunadament, mica en mica, sembla que la situació millora, però cal insistir en la conscienciació que la PCI protegeix les nostres vides i els nostres béns.

Des del CLÚSIC celebrem aquesta aposta del Reglament a favor de la professionalització del sector. Un sector que, malauradament i inexplicable, ha estat menystingut i no se l’ha dotat del grau d’exigència que mereix. Mica en mica, sembla que la situació millora, però cal insistir en la conscienciació que la protecció contra incendis protegeix les nostres vides i els nostres béns.

Per aconseguir-ho cal que la societat agafi consciència de la importància de tenir professionals i empreses ben formats i habilitats. Cal complir en tot moment amb les normatives: presentar projectes dissenyats i implementats de forma correcta; i que les instal·lacions i el manteniment el facin empreses habilitades amb els professionals formats.

Per tot això, hem d’anar avançant en la creació de plans formatius propis i reglats a tots els nivells, des de la formació professional fins a la universitat. Per nosaltres, la formació del personal tècnic i dels operaris instal·ladors i mantenidors és fonamental. Bona prova n’és el fet que el CLÚSIC és el primer centre formatiu autoritzat per la Subdirecció General de Seguretat Industrial per realitzar la formació d’operaris, o el fet d’haver estat pioners en la programació de cursos de simulació d’incendis a Catalunya.

No perdeu l’oportunitat i informeu-vos de com ampliar els vostres serveis com a empresa, habilitant els vostres operaris: https://clusterincendis.com/formacio-ripci/