La web de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ha actualitzat recentment amb l’aparició d’un nou certificat per als dissenys prestacionals. Es tracta del PBD-4. Certificat d’avaluació de simulació computacional. Projecte basat en Prestacions. Aquest nou certificat ha d’acompanyar la sol·licitud d’excepcionalitat si s’ha marcat en el formulari PBD-1 i/o PBD-2 la casella conforme s’han realitzat simulacions computacionals i s’han verificat per una entitat independent especialitzada (punt 3 dels certificats PBD-1 i PBD-2) .

Així, doncs, Bombers de la Generalitat continua engruixint la documentació per garantir les condicions tècniques i administratives dels projectes prestacionals:

PBD-1. Certificació de justificació de les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Projecte basat en Prestacions (PBD)

PBD-2. Certificació de justificació parcial de les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis d’instal·lacions o sistemes. Projecte basat en Prestacions (PBD)

PBD-3. Certificació final d’assoliment de les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Disseny basat en Prestacions (PBD)

El nou certificat, PBD 04. Certificat d’avaluació de simulació computacional. Projecte basat en Prestacions afegeix una nova peça en el puzzle del disseny prestacional a Catalunya i certifica que el tècnic que actua com a tercera part ha considerat tot el que s’especifica en el document Criteris d’avaluació de simulacions computacionals.

Podeu accedir a tots els certificats i als criteris d’avaluació de simulacions computacionals aquí: enllaç a la web de Bombers de la Generalitat.

En paral·lel, el Clúster de Seguretat Contra Incendis continua amb la seva tasca divulgativa i d’orientació respecte aquests projectes prestacionals. Estem preparant una nova jornada tècnica de presentació de la Guia de disseny prestacional en naus industrials i logístiques que aprofundirà en cada un dels sistemes que contempla el document per al proper 30 de juny.

A banda d’això, estem organitzant juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya noves formacions en disseny prestacional, simuladors d’incendis i simuladors d’evacuació.

La professionalització i especialització de tot el sector de la seguretat contra incendis forma part del nostre ADN, per això apostem per la divulgació del coneixement, la formació de qualitat i l’entesa entre el sector públic i privat.

Agraïm a Bombers de la Generalitat l’aposta clara per ordenar els projectes prestacionals a favor d’una major seguretat i responsabilitat de tots els agents que hi intervenen.