INTERTEK ens parla dels nous marcatges per a productes de la construcció arran de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

 

BREXIT

El 31 de desembre de 2020 el Regne Unit, en termes legals, va abandonar la UE. El Govern del Regne Unit i la Comissió Europea han establert un Acord de Comerç i Cooperació (TCA per les sigles en anglès) efectiu des de l’1 de gener de 2021, que permet el pas de mercaderies lliure d’aranzels.

Aquest acord requereix que cada part, UE i el Regne Unit, comptin amb un marc regulador que permeti l’avaluació de la conformitat dels productes, els protocols d’acreditació, la vigilància de mercat i els requisits de metrologia, complementats amb una llista d’estàndards nacionals i internacionals.

El mercat del Regne Unit constarà de dos dominis separats: Gran Bretanya (GB) que, al seu torn consta d’Anglaterra, Gal·les i Escòcia, i Irlanda del Nord (NI).

Tant la UE com Gran Bretanya i Irlanda del Nord tindran requisits de marcatge específics a partir de l’1 de gener de 2021.

El nou marcatge UKCA per a productes de la construcció.

UKCA és la nova marca d’avaluació de conformitat de productes a Gran Bretanya (UK Conformity Assesment). Aquesta s’utilitzarà en productes que es comercialitzaran a Anglaterra, Gal·les i Escòcia després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

La marca UKCA reemplaçarà a la marca CE obligatòria i cobreix la majoria dels productes que anteriorment requerien la marca CE. El marcatge UKCA està en vigor des de l’1 de gener de 2021. No obstant això, perquè les empreses tinguin temps d’adaptar-se als nous requisits, el marcatge CE del producte serà acceptat al Regne Unit fins a l’1 de gener de 2022, establint l’any 2021 com a període de coexistència d’ambdues marques i transició a una única.

En determinades circumstàncies, el marcatge UKCA dels productes que es venen al mercat de la Gran Bretanya es requereix immediatament a partir de l’1 de gener de 2021 si s’aplica el següent:

  • Es comercialitzarà a Gran Bretanya.
  • Està cobert per la legislació que requereix la marca UKCA.
  • Requereix una avaluació de la conformitat obligatòria per tercers.
  • L’avaluació de la conformitat ha estat realitzada per un organisme notificat de Regne Unit, que no ha transferit els arxius d’avaluació de la conformitat a un organisme notificat reconegut per la UE abans de l’1 de gener de 2021.

Això és rellevant per als productes de nou disseny que encara no s’han comercialitzat. Perquè el mateix producte nou accedeixi al mercat de la UE, també haurà de tenir la marca CE. Les autoritats de la UE no accepten la marca UKCA.

La marca UKCA a partir de l’1 de gener de 2022 és obligatòria per a l’accés al mercat de la Gran Bretanya (hi ha excepcions per a productes classificats en dates especials de transició).

L’anterior no s’aplica a les existències existents, per exemple, si els productes es van fabricar per complet i estaven a punt per comercialitzar abans de l’1 de gener de 2021.

La marca UKCA per si sola no es pot utilitzar per a productes comercialitzats en el mercat d’Irlanda de Nord, que requereix la marca CE o la marca CE i UK (NI).

Marcatge UKNI

El marcatge UKNI és el nou marcatge de conformitat per a productes comercialitzats a Irlanda del Nord que han estat sotmesos a una avaluació de conformitat obligatòria per part d’un organisme amb seu al Regne Unit.

El govern del Regne Unit ha de garantir un accés sense restriccions per a les empreses d’Irlanda del Nord a tot el mercat del Regne Unit, sense necessitat d’aprovacions addicionals prèvies. La marca de l’UKNI ha d’acompanyar a una altra marca de conformitat; mai apareix per si sola en un producte, com la marca CE.

La marca UK (NI) no pot col·locar-se en productes llevat que hi hagi un requisit específic per a fer-ho en la legislació.

Marques Acceptades pels mercats:

En les següents taules es pot observar els diferents marcatges que els productes poden requerir en funció del seu destí al Regne Unit:

Intertek pot garantir que els clients tinguin la continuïtat dels serveis per accedir a qualsevol mercat a Europa, Gran Bretanya i Irlanda del Nord a través dels seus organismes notificats, Aprovats i Acreditats establerts a la UE i el Regne Unit.

Links d’interès (relacionats amb l’article):