PREFIRE signa aquest article sobre la nova norma UNE 23585 en què fa un resum de les principals novetats i diferències amb l’anterior.


El sector de la protecció contra incendis està d’enhorabona ja que el passat 22 de Novembre de 2017 es va publicar la nova versió de la norma UNE 23585 “Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario.”.

Experts de l’àmbit de Control i Evacuació de Fums, entre ells membres també del CLÚSIC, porten anys revisant profundament la edició 2004 dins el Comitè Tècnic de Normalització CTN 23 d’AENOR sobre Seguretat Contra Incendis, amb l’objectiu de clarificar i fer-la més funcional sense perdre les premisses de seguretat i protecció.

Les diferències més importants amb l’antiga norma UNE 23585:2004 són les següents:

 • Els exutoris han d’obrir i arribar a la seva posició d’obertura en un temps de 60 segons després de la seva activació, i mantenir-se obert (enclavat) sense cap subministrament elèctric fins el seu reinici de forma voluntària segons la norma UNE EN 12101-2.
 • S’amplien els models d’incendis com a base del disseny amb l’objectiu d’especificar els diferents models d’incendis, tenint en compte l’existència o no de sistema de ruixadors per a l’extinció d’incendis.
 • En magatzems de gran alçada (sils), es permetrà envair com a màxim una tercera part de la carrega, sempre que es comprovi que la temperatura dels fums no provoca la ignició dels materials emmagatzemats.
 • S’impossibilita la instal·lació d’airejadors naturals en zones de sobrepressió de coberta.
 • S’estableix que en zones on no existeixi sobrepressió de coberta, els exutoris hauran de disposar d’un assaig d’influència de vents laterals (CVw) segons EN 12101-2. Pel que els exutoris que només comptin amb classificació CV0, només podran instal·lar-se a les façanes.
 • Quan s’instal·lin airejadors naturals en les façanes, aquests hauran d’instal·lar-se per duplicat en façanes diferents de forma que al menys una de les façanes no estigui mai sotmesa a l’acció del vent en contra.
 • La càrrega de neu de l’exutori/airejador haurà de determinar-se a través del DB-SE-AE taula E-2.
 • La classe de baixes temperatures de l’airejador/exutori haurà de determinar-se a través del DB-SE-AE taula E-1.
 • Els exutoris/airejadors instal·lats a les cobertes de pendent fins a 25º hauran de disposar d’un assaig de vents laterals CVw.
 • La interacció dels SCTiEF amb el sistema de ruixadors dependrà de l’objectiu de protecció dels mitjans d’evacuació de fums:
  • Quan l’objectiu sigui protegir les rutes d’evacuació, els exutoris/airejadors naturals s’obriran de forma automàtica a través del sistema de detecció d’incendis, independentment de la operació dels ruixadors.
  • Quan l’objectiu sigui protegir les propietats, l’activació del SCTiEF canviarà en funció del tipus de sistema de ruixadors instal·lat:
   • CMSA o ESFR: Activació manual
   • Resta de ruixadors: Activació automàtica amb un retard de 10 minuts des de la recepció d’una senyal des de un mecanisme de flux d’aigua.
  • S’elimina el requisit d’instal·lar un airejador natural més dels requerits pel càlcul del projecte.

Aquest és un breu resum de les novetats més importants que contempla la nova norma de Càlcul i Disseny de Sistemes de Control de Fums UNE 23585:2017, des del Clúster de Seguretat Contra Incendis impartirem un seguit de jornades i cursos per ampliar aquestes novetats.