Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc

Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc


L’ITeC signa aquest article sobre el marcatge CE en productes contra el foc.

******************************************************

Tal com s’explica a la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, elaborada pel CLÚSIC i publicada el passat novembre, una de les vies de justificació documental d’un producte és el marcatge CE, sempre que aquest cobreixi la característica requerida (per exemple, resistència o reacció al foc) en les condicions d’instal·lació particulars del projecte o l’obra sota consideració.

El camí més habitual per al marcatge CE és el compliment d’una norma harmonitzada. Quan aquesta no existeix, o bé el producte o sistema (així com també el seu ús) no queda enterament cobert per l’abast de la norma, s’obre la via de les Avaluacions Tècniques Europees, els ETAs[1] emesos per organismes de l’EOTA[2]. És el cas dels productes de protecció passiva contra incendis, àmbit en el que només es disposa de la norma harmonitzada per a portes resistents al foc que, en principi, farà possible el seu marcatge CE a partir del proper setembre. Per a la resta de productes i sistemes de protecció passiva, el marcatge CE via ETA s’ha consolidat en els darrers anys: s’han emès més de 300 ETAs arreu d’Europa, sumant els elaborats per a pintures reactives, morters de revestiment, panells, segellats de penetracions i juntes lineals, reixetes per a conductes de ventilació o productes retardants al foc.

Des de l’entrada en vigor del Reglament de Productes de Construcció (UE) 305/2011, l’EOTA segueix treballant en l’establiment de mètodes i criteris d’avaluació consensuats a nivell europeu, que es materialitzen en la publicació de nous documents de referència per a l’elaboració d’ETAs, permetent el marcatge CE de noves famílies de productes en l’àmbit de la seguretat contra incendis. A continuació es llisten quatre EADs[3] publicats recentment:

  • EAD 020001-00-0405. Multi-axis concealed hinge assemblies.

Frontisses multi-axials ocultes per a instal·lació de portes resistents al foc i/o de control de fum i/o situades en recorreguts d’evacuació.

El marcatge CE d’aquests components pot resultar rellevant si es té en compte la mencionada publicació de l’EN 16034 per a portes resistents al foc.

  • EAD 350005-00-1104. Intumescent products for fire sealing and fire stopping purposes.

Productes intumescents comercialitzats com a pintura o massilla o ITeC1conformats en làmines, mantes, tires o cintes, autoadhesives o no, blocs o peces de qualsevol forma, taps, teixits i malles revestides, per al seu ús en solucions tallafoc o de segellat.

El marcatge CE d’aquests productes es pot fer per a un ús genèric, sense definir a priori a on aniran instal·lats

  • EAD 350003-00-1109. Kit for fire resistant service ducts consisting of pre-fabricated connection pieces (made of mechanically pre-coated steel sheet) and accessories.

Kit de peces prefabricades de xapa d’acer revestida amb pintura intumescent, així com els accessoris necessaris per a la instal·lació de conductes per a serveis protegits.

ITeC2 Font: EAD 350003-00-1109, EOTA.
  • EAD 350134-00-1104. Fire proof water trap with intumescent fire seal (combined with a stainless steel floor gully penetration)

Sistema de desguàs per a canalització d’aigües que incorpora un component intumescent per a segellat del pas de forjat en cas d’incendi.

ITeC3

Font: EAD 350134-00-1104, EOTA.

Aquests EADs ja estan publicats i, per tant, ja es pot elaborar un ETA i aconseguir el marcatge CE d’aquests productes. Com es pot observar, el seu àmbit d’aplicació abasta des de solucions molt específiques, resultat de la necessitat de certificació d’un fabricant en concret, a d’altres més generalistes, però que mancaven de l’articulació necessària per al seu marcatge.

A banda d’aquestes novetats, també s’està treballant en l’àmbit dels productes relacionats amb la seguretat contra incendis en túnels, cintes transportadores, xemeneies o solucions especials de conductes de ventilació resistents al foc, així com en ruixadors especials.

Potser cal recordar que qualsevol producte pot obtenir el marcatge CE. Un fabricant, distribuïdor o importador que no trobi una norma harmonitzada que s’escaigui per a la seva solució pot adreçar-se a un organisme d’EOTA. En resposta a aquesta sol·licitud, s’elabora un EAD, que serà consensuat a nivell europeu entre els membres de l’EOTA i la Comissió Europea. Sota el Reglament (UE) 305/2011 i els objectius de fomentar el lliure comerç de la Comissió, aquest procés d’elaboració d’EAD pot estar en bona mesura governat pel propi fabricant i les seves necessitats. A banda de la noció del marcatge CE com a eina d’internacionalització dins la Unió, existeixen altres motius per al mateix, com poden ser la major garantia en l’assegurament i el manteniment de prestacions certificades, la no caducitat dels informes d’assaig en l’àmbit espanyol o la possibilitat d’evolució tecnològica dins d’un espai de certificació.

Finalment, per tancar amb aquest repàs de novetats procedents de Brussel·les convé esmentar breument el Reglament delegat (UE) 2016/364 relatiu a la classificació de les propietats de reacció al foc dels productes de construcció. A banda d’endreçar el mosaic de decisions i modificacions relatives als criteris de classificació publicats des de l’any 2000, l’aspecte més rellevant és la nova definició de la Classe F. Aquesta ja no pot seguir entenent-se com a “prestació no determinada” d’acord amb els principis del Reglament de Productes de la Construcció, sinó que a partir d’ara significarà que el producte ha estat assajat i no compleix amb els criteris de Classe E (això és, per a cables elèctrics s’ha assajat segons l’EN 60332-1-2, sent la propagació de flames “H” > 425 mm, mentre que per a la resta de productes significarà que s’han assajat segons l’EN ISO 11925-2, resultant la propagació de flames “Fs” > 150 mm).

Com ja tots sabem, l’evolució tecnològica és constant i els esquemes de certificació, com el marcatge CE, acostumen a veure’s com un obstacle. Cal conèixer a fons els principis i regles d’avaluació europeus per procurar flexibilitzar aquesta certificació i adaptar-se a les novetats. En aquest sentit, resulta interessant participar en els grups de treball europeus per a la definició dels criteris d’avaluació dels diversos productes de protecció al foc i poder així acompanyar els fabricants des de la fase de desenvolupament de producte fins al marcatge CE.

 

[1] European Technical Assessment – itec.cat/certificacio/ete/.
[2] European Organisation for Technical Assessment – eota.eu.
[3] European Assessment Document – especificació técnica harmonitzada per a l’emissió d’ETAs.