L’ITeC signa aquest article sobre el marcatge CE en productes contra el foc.

******************************************************

Tal com s’explica a la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, elaborada pel CLÚSIC i publicada el passat novembre, una de les vies de justificació documental d’un producte és el marcatge CE, sempre que aquest cobreixi la característica requerida (per exemple, resistència o reacció al foc) en les condicions d’instal·lació particulars del projecte o l’obra sota consideració.

El camí més habitual per al marcatge CE és el compliment d’una norma harmonitzada. Quan aquesta no existeix, o bé el producte o sistema (així com també el seu ús) no queda enterament cobert per l’abast de la norma, s’obre la via de les Avaluacions Tècniques Europees, els ETAs[1] emesos per organismes de l’EOTA[2]. És el cas dels productes de protecció passiva contra incendis, àmbit en el que només es disposa de la norma harmonitzada per a portes resistents al foc que, en principi, farà possible el seu marcatge CE a partir del proper setembre. Per a la resta de productes i sistemes de protecció passiva, el marcatge CE via ETA s’ha consolidat en els darrers anys: s’han emès més de 300 ETAs arreu d’Europa, sumant els elaborats per a pintures reactives, morters de revestiment, panells, segellats de penetracions i juntes lineals, reixetes per a conductes de ventilació o productes retardants al foc.

Des de l’entrada en vigor del Reglament de Productes de Construcció (UE) 305/2011, l’EOTA segueix treballant en l’establiment de mètodes i criteris d’avaluació consensuats a nivell europeu, que es materialitzen en la publicació de nous documents de referència per a l’elaboració d’ETAs, permetent el marcatge CE de noves famílies de productes en l’àmbit de la seguretat contra incendis. A continuació es llisten quatre EADs[3] publicats recentment:

  • EAD 020001-00-0405. Multi-axis concealed hinge assemblies.

Frontisses multi-axials ocultes per a instal·lació de portes resistents al foc i/o de control de fum i/o situades en recorreguts d’evacuació.

El marcatge CE d’aquests components pot resultar rellevant si es té en compte la mencionada publicació de l’EN 16034 per a portes resistents al foc.

  • EAD 350005-00-1104. Intumescent products for fire sealing and fire stopping purposes.

Productes intumescents comercialitzats com a pintura o massilla o ITeC1conformats en làmines, mantes, tires o cintes, autoadhesives o no, blocs o peces de qualsevol forma, taps, teixits i malles revestides, per al seu ús en solucions tallafoc o de segellat.

El marcatge CE d’aquests productes es pot fer per a un ús genèric, sense definir a priori a on aniran instal·lats

  • EAD 350003-00-1109. Kit for fire resistant service ducts consisting of pre-fabricated connection pieces (made of mechanically pre-coated steel sheet) and accessories.

Kit de peces prefabricades de xapa d’acer revestida amb pintura intumescent, així com els accessoris necessaris per a la instal·lació de conductes per a serveis protegits.

ITeC2 Font: EAD 350003-00-1109, EOTA.
  • EAD 350134-00-1104. Fire proof water trap with intumescent fire seal (combined with a stainless steel floor gully penetration)

Sistema de desguàs per a canalització d’aigües que incorpora un component intumescent per a segellat del pas de forjat en cas d’incendi.

ITeC3

Font: EAD 350134-00-1104, EOTA.

Aquests EADs ja estan publicats i, per tant, ja es pot elaborar un ETA i aconseguir el marcatge CE d’aquests productes. Com es pot observar, el seu àmbit d’aplicació abasta des de solucions molt específiques, resultat de la necessitat de certificació d’un fabricant en concret, a d’altres més generalistes, però que mancaven de l’articulació necessària per al seu marcatge.

A banda d’aquestes novetats, també s’està treballant en l’àmbit dels productes relacionats amb la seguretat contra incendis en túnels, cintes transportadores, xemeneies o solucions especials de conductes de ventilació resistents al foc, així com en ruixadors especials.

Potser cal recordar que qualsevol producte pot obtenir el marcatge CE. Un fabricant, distribuïdor o importador que no trobi una norma harmonitzada que s’escaigui per a la seva solució pot adreçar-se a un organisme d’EOTA. En resposta a aquesta sol·licitud, s’elabora un EAD, que serà consensuat a nivell europeu entre els membres de l’EOTA i la Comissió Europea. Sota el Reglament (UE) 305/2011 i els objectius de fomentar el lliure comerç de la Comissió, aquest procés d’elaboració d’EAD pot estar en bona mesura governat pel propi fabricant i les seves necessitats. A banda de la noció del marcatge CE com a eina d’internacionalització dins la Unió, existeixen altres motius per al mateix, com poden ser la major garantia en l’assegurament i el manteniment de prestacions certificades, la no caducitat dels informes d’assaig en l’àmbit espanyol o la possibilitat d’evolució tecnològica dins d’un espai de certificació.

Finalment, per tancar amb aquest repàs de novetats procedents de Brussel·les convé esmentar breument el Reglament delegat (UE) 2016/364 relatiu a la classificació de les propietats de reacció al foc dels productes de construcció. A banda d’endreçar el mosaic de decisions i modificacions relatives als criteris de classificació publicats des de l’any 2000, l’aspecte més rellevant és la nova definició de la Classe F. Aquesta ja no pot seguir entenent-se com a “prestació no determinada” d’acord amb els principis del Reglament de Productes de la Construcció, sinó que a partir d’ara significarà que el producte ha estat assajat i no compleix amb els criteris de Classe E (això és, per a cables elèctrics s’ha assajat segons l’EN 60332-1-2, sent la propagació de flames “H” > 425 mm, mentre que per a la resta de productes significarà que s’han assajat segons l’EN ISO 11925-2, resultant la propagació de flames “Fs” > 150 mm).

Com ja tots sabem, l’evolució tecnològica és constant i els esquemes de certificació, com el marcatge CE, acostumen a veure’s com un obstacle. Cal conèixer a fons els principis i regles d’avaluació europeus per procurar flexibilitzar aquesta certificació i adaptar-se a les novetats. En aquest sentit, resulta interessant participar en els grups de treball europeus per a la definició dels criteris d’avaluació dels diversos productes de protecció al foc i poder així acompanyar els fabricants des de la fase de desenvolupament de producte fins al marcatge CE.

 

[1] European Technical Assessment – itec.cat/certificacio/ete/.
[2] European Organisation for Technical Assessment – eota.eu.
[3] European Assessment Document – especificació técnica harmonitzada per a l’emissió d’ETAs.