Un nou i interessant article d’ALFA TORRES a l’apartat de l’empresa experta que ens recorda els moments sensibles en el manteniment d’una porta durant la seva vida útil.


El manteniment de tota mena d’instal·lacions de protecció contra incendis és cada cop més important dins de les polítiques de prevenció i els Reglaments oficials a aplicar. Degut a la falta de reglamentació de la protecció passiva, des dels Organismes Normalitzadors es comença a marcar la línia de tot allò que s’ha d’establir i fer complir a l’àmbit dels tancaments tallafocs. El primer pas fou publicar per part d’AENOR la UNE 23740-1  Seguridad contra Incendios. Elementos de Cerramiento de huecos. Requisitos específicos de Instalación, uso y mantenimiento. Parte 1: Puertas Cortafuego.

L’Objecte de la Norma i el seu Camp d’Aplicació són clarament dirigits a establir un sistema per instal·lar, mantenir i fer l’ús adequat de qualsevol mena de porta tallafoc.

Formalment es basa en 3 documents ( que poden ser inclosos en un únic doc. ):

Directament lligat a cada document hi ha un operador responsable de cada funció:

1. INSTAL·LACIÓ

1.1. Instruccions d’instal·lació.
 • Ha de haver-hi una clara descripció del producte i fabricant.
 • Una descripció de les condicions ambientals adequades i dels elements de seguretat necessaris.
 • S’han de descriure les folgances d’instal·lació derivades dels resultats d’assaig.
 • Ha d’existir una descripció dels accessoris instal·lables segons camp d’aplicació.
1.2 Check list d’instal·lació.
 • Folgances dins de rang.
 • Juntes intumescents ben col·locades.
 • Fixacions de tancament i panys.
 • Força de tancament i cop final ( si es requereix ).
 • Vist i plau de funcionament per:
  • manilles
  • retenidors
  • molles tancaportes
  • barres anti pànic
  • sistemes de seguretat addicional.
 • Eliminació d’obstacles a la trajectòria de tancament.
 • Vidres i juntes sense desperfectes.
1.3 Registre de la instal·lació.

Document per entregar al propietari on queda constància del producte instal·lat i la seva conformitat.

1.4 Requisits del instal·lador.
 • Disposar de l’equip adequat segons el requeriment del fabricant.
 • Disposar de les instruccions del fabricant.

Formació teòrica :

 • Normes d’aplicació a la sectorització de foc.
 • Legislació aplicable.
 • Ús de eines i instrumentació específica.

Qualificació requerida:

 • Formació teòrica de 50 hores en portes tallafoc.
 • Experiència pràctica de 6 mesos a manteniment de portes.
 • Coneixement específic del producte a instal·lar.
 • Reciclatge formatiu de 20 hores cada 2 anys.

Acreditació mitjançant Certificació de aprofitament del cursos impartits per:

 • Associacions Empresarials del Sector
 • Entitats reconegudes al Sector
 • Fabricants de portes.

En aquest punt,  el Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat va publicar la instrucció SP-136 que indica la necessitat de presentar un Certificat per part de l’instal·lador on es recullin les dades identificatives i els documents aportats per la validació del element instal·lat. En aquest document, l’instal·lador assumeix la responsabilitat de fer la instal·lació complint els requisits del fabricant i cobrint les necessitats expressades per la Direcció facultativa. La Instrucció mostra 3 tipus de Certificats pels aplicadors de protecció passiva :

 • Certificat d’instal·lació de productes de limitació de la propagació d’incendis (aquí són incloses les portes tallafoc).
 • Certificat d’aplicació de productes de millora de la reacció al foc
 • Certificat d’instal·lació o aplicació de productes de protecció d’estructures

Aquesta Instrucció per part de Bombers aprofundeix els conceptes ja indicats a la redacció de la Norma i estableix un control complementari ideal de control dels elements que conformen tot el sistema de prevenció de l’edifici.

2. ÚS DE LA PORTA.

El propietari ha de rebre per part de la Direcció d’Obra:

 • Marcatge CE ( quan estigui completament en vigor la EN 16034 )
 • Informe de Classificació amb l’ annex tècnic del element.
 • Marcatge CE dels ferratges.
 • Instruccions d’instal·lació.
 • Instruccions d’ús.
 • Llibre de Manteniment.
2.1. Manual d’ús.

Aquest document ha  de descriure exhaustivament el producte, la seva aplicació i els seus esquemes. Principalment, quan es tracta de les seves característiques lligades a la seguretat del element respecte les persones.

La acurada utilització de la porta s’ha de veure argumentada amb:

 • Ús correcte segons les seves característiques.
 • Riscos associats al element i la seva manipulació.
 • Funcionament dels dispositius de seguretat per les persones .
2.2. Responsabilitats del Usuari/Propietari
 • Fer servir, conservar i mantenir el element conforme a les directrius establertes pel fabricant.
 • Exigir la Documentació associada a l’instal·lador/ Direcció d’Obra.
 • Complir la reglamentació.
 • Estar al corrent de les revisions i manteniments d’acord a les instruccions del fabricant.
 • Informar al mantenidor de canvis i/o problemes haguts al element entre períodes.
 • Assegurar que es mantenen els nivells de seguretat si es produeixen canvis al element.

3. MANTENIMENT

 Qui estableix els nivells i la periodicitat del manteniment és el fabricant de la Porta.

3.1. Llibre de Manteniment
 • Aquest document conté la informació relativa a les operacions de manteniment i la seva freqüència, les eines necessàries per fer-ho i les instruccions necessàries per desmuntar i gestionar correctament els residus.
 • Ha de tenir totes les dades del fabricant i el mantenidor indicar les identificacions pròpies de la porta i les dates d’instal·lació i posta en marxa.
 • Classificació dels manteniments i les operacions particulars de cadascú d’ells.
3.2 Nivell de manteniment Bàsic.

Són instruccions que pot dur a terme el mateix usuari o propietari de la porta:

 • Verificació de que no hi ha obstacles que impedeixin les funcions de obrir o tancar la porta.
 • Verificar que no falta cap element dels instal·lats originalment.
 • Fer funcionar la porta en modus manual i/o automàticament i verificar que els dispositius addicionals funcionen.
 • Comprovar que no hi ha danys de caràcter mecànic, de corrosió o deformacions de marc i fulla.
 • Revisar manilles, antipànic i panys.

Si es troben no conformitats, ha de ser el fabricant o el mantenidor qui es faci càrrec de la reparació. Tasques a fer cada 6 mesos.

3.3. Nivell de Manteniment Avançat.

Nivell de Manteniment de caràcter anual com a mínim.

Sempre seguint les instruccions del fabricant però, en aquest cas, amb personal competent.

 • Comprovacions de fixació de marc i fulla entre ells i amb l’obra suport. Revisió de possibles de formacions en aquests elements.
 • Revisió de frontisses. Lubricació i verificació d’us correcte.
 • Comprovació de juntes intumescents. Ubicació i adherència.
 • Revisió i ajust dels accessoris de la porta: panys, tancaportes, selector de tancament, dispositius de retenció electromagnètics, manilles, barres antipànic, etc.
 • Revisar elements vidriats i el seu suport.

 

Tasques amb útils específics:

 • Verificació de folgances perimetrals i centrals segons les establertes al Manual d’Instal·lació.
 • Comprovar les forces de desbloqueig de manilles, polsadors, barres horitzontals tenint en compte si es tracta de vies d’evacuació on el DB SUA del CTE cobra més importància.
 • Revisió de contrapesos, sistemes de fixació i/o reguladors de velocitat.
 • Verificar elements de fixació en components mecànics ( politges, amortidors, cables de seguretat, etc ).

En cas de necessitat de substitució de components, només es poden fer servir recanvis originals segons les instruccions del fabricant.

Com es veu en tota la descripció del document, la Norma té en compte tots els punts susceptibles de tractar durant la vida útil de una porta. Pot ser discutible l’aprofundiment i compliment de segons quins punts però queda clar que es tracta de l’inici de la regulació de unes tasques que fins ara no estaven sota control. Les portes tallafocs es mostren com uns dels elements més importants a la lluita contra la propagació del foc i la seva correcta  instal·lació és clau per garantir la seguretat dels bens i les persones afectades per un incendi.