PERLITA Y VERMICULITA ens comenta la importància del factor humà i les bones pràctiques per garantir l’èxit dels sistemes de protecció passiva

Com bé és sabut, els reglaments existents a Espanya, tant per a edificació com per a indústria, exigeixen que els edificis disposin d’unes prestacions mínimes de protecció passiva contra incendis. Aquestes mesures estan destinades, en certs casos, a evitar un incendi, però sobretot, i en cas de produir-se un, a retardar la seva propagació i reduir al màxim els danys ocasionats pel mateix. Minimitzant els desperfectes materials i sobretot, salvaguardant els danys personals.
Al mercat es poden trobar diversitat de materials i solucions constructives que, amb exigents i costosos assajos en laboratoris acreditats, disposen de classificacions de protecció passiva contra incendis (Resistència i Reacció al Foc).
Ara bé, ens hem de preguntar el següent: L’ús d’aquests productes o sistemes constructius garanteix la protecció passiva contra el foc als edificis?
La resposta en aquest cas és que no sempre, i té una explicació clara. El factor humà i les bones pràctiques són la clau de l’èxit o el fracàs d’aquests sistemes.
Els fabricants d’aquestes solucions han invertit gran quantitat de recursos, tant humans com econòmics, per al disseny, desenvolupament i classificació dels productes. Encara que gran part dels que es troben al mercat ja disposen de Marcatge CE, assegurant que compleixen uns requisits mínims de qualitat i prestacions davant del foc, si no són instal·lats d’acord a les especificacions del fabricant i segons les solucions assajades, no es pot garantir que en cas d’incendi, la protecció funcioni adequadament.

És una necessitat per al sector, que totes les parts implicades en la protecció passiva dels edificis, des de la fase de projecte fins a la inspecció final en obra, tinguin consciència de la importància d’aquestes solucions. Dissenyant edificis amb mesures de protecció passiva efectives i executables, instal·lant les solucions plantejades per empreses especialitzades i d’acord a les especificacions del fabricant. També es important que les empreses encarregades de certificar les solucions en obra, inspeccionin les execucions en profunditat i metòdicament per assegurar que es compleixen amb rigor totes les prestacions contra el foc requerides.

Tot i així, i després de dur-se a terme totes les fases, l’activitat diària en els edificis i el pas del temps podrien fer que s’anessin perdent les prestacions davant del foc de les solucions. Qualsevol producte o solució constructiva té una vida útil, declarada pel fabricant i normalment sota unes condicions estàndard d’exposició i / o ús. La seva alteració podria suposar la pèrdua d’efectivitat dels productes, ocasionant greus danys, tant materials com humans, en cas d’incendi.

Es creu necessari que qualsevol producte o solució de protecció passiva contra incendis disposi d’un manteniment, tant preventiu com correctiu, després de la seva instal·lació. Ja que el pas del temps, les condicions d’exposició, l’ús, la incorporació de nous serveis i instal·lacions, etc., podrien ocasionar deteriorament dels mateixos i, per tant, no funcionar en el moment més necessari.

Per poder garantir la protecció passiva en els edificis i minimitzar al màxim el factor humà, s’han de seguir les següents pautes:

  • Dissenys d’edificis amb solucions de protecció passiva contra incendis efectives i executables.
  • Instal·lació de les solucions per part d’empreses especialitzades, seguint les especificacions del fabricant.
  • Inspeccions rigoroses de les instal·lacions per poder iniciar l’activitat dels edificis, assegurant el compliment de la normativa i les especificacions del projecte.
  • Manteniment periòdic de les instal·lacions per assegurar les seves  prestacions davant del foc amb el pas del temps.