KOSMOS GROUP, empresa especialitzada en sistemes de seguretat i protecció contra incendis, signa aquest article sobre la senyalització i la necessitat de tenir-lo molt en compte per ajudar a evacuar a usuaris i visitants dels edificis.


Dels diferents equipaments que configuren la seguretat en un edifici, possiblement la senyalització és el més oblidat. Els luminescents de colors vermells o verds no solen ser del grat dels decoradors. Aquest fet comporta que, en incomptables ocasions i per raons estètiques, no s’instal·lin els senyals homologats.

En el seu lloc, es col·loquen senyals que no compleixen la normativa pel que fa a grandària, forma o fotoluminescència. Fins i tot, quan s’utilitzen els senyals adequats, no s’instal·len en la quantitat correcta per poder complir amb la seva missió principal en cas d’emergència: la de salvar vides.

Aquest aspecte és, si cap, encara més important quan ens referim a edificis de pública concurrència. Els usuaris o visitants d’aquests llocs hi solen passar poques hores, en conseqüència, desconeixen completament on es troben els equips de protecció contra incendis i per on discorren les vies d’evacuació per a un ràpid desallotjament de l’immoble.

 

Els senyals fotoluminescents són obligatoris per llei

Recordem que la instal·lació de senyals fotoluminescents homologats és un requisit d’obligat compliment per llei (vegeu la legislació referida al peu d’aquest article).

A més, hem de tenir en consideració el següent:

 • Són l’element més important per a les persones en una evacuació.

 

 • Formen part de la seguretat passiva de l’edifici, i en cas d’emergència:
 1. Marcaran les sortides i els recorreguts d’evacuació.
 2. Permetran localitzar de forma àgil els equips de protecció contra incendis i els elements de salvació.

La normativa indica clarament com han de ser els senyals homologats, pel que fa a classe, grandària, fotoluminescència, distància màxima d’observació, entre altres característiques. La informació referent a això és completa i clara, de manera que resulta senzill complir amb la normativa. I el que encara és més important: contribueix a garantir la seguretat de les persones.

A l’hora de realitzar una instal·lació de senyalística, seguir les recomanacions dels experts per a la seva correcta instal·lació és un altre aspecte rellevant. S’entén que aquestes recomanacions varien en funció de l’edifici a senyalitzar: no és el mateix un edifici d’oficines que una nau industrial, un cinema, o un centre comercial. Cada immoble és diferent per la seva tipologia, amb espais i altures molt dispars.

Puntualitzo, a continuació, unes pautes útils i essencials a l’hora de preservar la seguretat de les persones:

 • Pel que fa a l’alçada de la instal·lació, de la part superior del senyal al sostre hi haurà una distància d’uns 30 cm; i del sòl a la part inferior del senyal es deixaran de 2 a 2,5 metres.

 • Els senyals han de rebre sempre llum natural per a romandre ‘carregades’. Així, en cas de foscor o molt de fum, podrem veure-les sense dificultat.

 • Respectar la distància d’observació del senyal, indicada a la placa per part del fabricant, és requisit indispensable.
 • Sempre hi ha d’haver un senyal a la vista dels usuaris: perquè puguin seguir amb facilitat el recorregut d’evacuació; o per indicar-los un mitjà d’extinció en un punt determinat.
 • Per millorar la senyalització en escales és recomanable utilitzar abalisaments a una distància de 40 cm del terra.
 • Els plànols d’evacuació, amb indicació de la ruta d’evacuació i la situació dels mitjans d’extinció, s’han de col·locar en llocs de pas, ben a la vista.
 • La senyalització clara i inequívoca és especialment important en cruïlles o punts que poden generar confusió, i en escales, on la porta de sortida ha de quedar ben visible.
 • Les zones de refugi per a les persones de mobilitat reduïda han d’estar ben senyalitzades.

 

El nou RIPCI es fa ressò de la importància de la senyalització

El nou RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios) té molt en compte la importància dels elements de senyalització, fins i tot pel que fa al seu manteniment.

A l’apartat ‘Anexo 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios’, en la seva ‘Sección 2ª. Señalización luminiscente’, hi trobem la ‘Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente’, que especifica les operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant, d’una empresa mantenidora, o bé pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació.

Equip o sistema Cada any
Sistemes de senyalització luminescent.
 • Comprovació visual de l’existència, correcta ubicació i bon estat pel que fa a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d’evacuació.
 • Verificació de l’estat dels elements de subjecció (ancoratges, barres, angulars, cargols, adhesius, etc.).

El nou RIPCI també marca la vida útil dels senyals fotoluminescents, vida útil que serà la que estableixi el fabricant de les mateixes o, alternativament, en cas d’omissió, aquesta serà de 10 anys.Transcorregut aquest període de vida útil, la senyalització se substituirà pel personal especialitzat del fabricant o d’una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la seva ubicació, realitzada d’acord amb la norma UNE 23035-2, aporta valors no inferiors al 80% dels que dicti la norma UNE 23035-4, en cada moment.  La vida útil del senyal fotoluminescent es comptarà a partir de la data de fabricació d’aquesta. Els mesuraments que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys.

 

Legislació

R.D. 485/1.997: Prevención de Riesgos Laborales. Señalización en el trabajo.

R.D. 486/1.997: Prevención de Riesgos Laborales. Lugares de trabajo.

RSCIEI (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales): R.D. 2267/2004

CTE (Código Técnico de la Edificación): R.D. 314/2006; 1371/2007; 173/2010

RD 635/2006: Requisitos mínimos de seguridad en túneles carreteros.

NBA (Norma Básica de Autoprotección): R.D. 393/2007

Decret 30/2015 de Plans d’Autoprotecció (Catalunya)

RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios): R.D. 513/2017

UNEs: 23035-2003 – 2034/1988 – 2033/1981 – 23032/2015