Santos Bendicho de SODECA analitza les problemàtiques tradicionals de les naus frigorífiques al respecte de l’evacuació de fums i com la Guia de control de fums en cambres frigorífiques del CLÚSIC dona solucions per garantir l’evacuació de persones i l’accés dels serveis d’extinció.

 

Hi ha qui pensa que en una cambra frigorífica o de congelació no es pot produir un incendi. La realitat tendeix a desmentir aquesta afirmació. Existeixen multitud d’exemples d’incendis en edificis d’aquest tipus i, en alguns casos, amb conseqüències devastadores per a la continuïtat de l’activitat de les empreses.

Tradicionalment, aquests tipus de construccions han estat les grans oblidades pel que fa a la implementació de mesures de protecció contra incendis, especialment, la previsió de sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (en endavant, SCTiEF). Així i tot, la reglamentació en matèria de protecció contra incendis no fa diferències respecte les mesures o mètodes de disseny que cal aplicar en funció de si es tracta d’un edifici de producció o magatzem “tradicional” o amb les particularitats implícites a un edifici amb baixa temperatura controlada, com és el cas dels edificis amb cambres frigorífiques.

En el cas de cambres frigorífiques s’ha procurat no enfrontar el problema de forma directa degut principalment als següents motius:

  • L’existència d’un doble sostre (sostre de la cambra i coberta de la nau) amb un espai (plenum) entre aquests dos dificulta el moviment dels fums generats en un incendi a l’interior de la cambra cap a l’exterior en comparació amb la simplicitat del SCTiEF en edificis “convencionals”.
  • Les necessitats de prestacions d’aïllament tèrmic que es requereixen per a qualsevol equip que s’instal·li en tancament de la cambra frigorífica per evitar grans pèrdues energètiques.

Això ha provocat que es tendeixi a pensar que l’única solució possible és assumir que un incendi a l’interior de la cambra frigorífica provocaria el col·lapse del seu sostre i que els fums sortirien cap al plenum sobre la cambra, sent possible la seva evacuació a través dels equips previstos a coberta per l’evacuació de fums.

Aquesta solució assumeix, per tant, que l’incendi a dins de la cambra adquirirà una mida i potència prou gran per produir el col·lapse del sostre de la cambra. D’entrada aquesta consideració només podria tenir-se en compte en el cas que la cambra frigorífica no disposi d’un sistema de ruixadors automàtics. Recordem en aquest sentit que, segons es recull a la Instrucció Tècnica Complementària SP 116: Ruixadors en cambres frigorífiques o de congelació, “en aquells sectors d’incendi en els quals hi hagi cambres frigorífiques i/o de congelació, i que en aplicació de l’apartat 11 de l’annex III del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004) sigui necessari instal·lar ruixadors automàtics d’aigua, aquesta instal·lació haurà de protegir totalment l’interior i l’exterior de les cambres, cobrint tota la superfície del sector…

En conseqüència, en aquells sectors d’incendi en què, reglamentàriament, sigui necessària la instal·lació d’un sistema de ruixadors, pensar que es produirà el col·lapse del sostre de la cambra frigorífica és assumir el fracàs d’aquest sistema en particular i de les mesures de protecció contra incendis en general.

Considerant la possibilitat de col·lapse del sostre de la cambra ja sigui per no existir una compartimentació d’incendis en els tancaments o un sistema d’extinció d’incendis, s’estaria automàticament assumint que les condicions d’evacuació en cas d’haver-hi personal treballant a la cambra frigorífica quedarien compromeses i que estaríem posant en gran risc els serveis d’extinció que podrien veure’s sorpresos per aquest col·lapse mentre realitzen les seves tasques. Estaríem assumint que aquests no podran accedir a l’interior de l’edifici i, per tant, contenir la propagació de l’incendi. En definitiva, difícilment es podrà evitar la pèrdua total de l’edifici.

Addicionalment, hem de tenir en compte que per assumir el col·lapse del sostre de la cambra frigorífica hauríem de contemplar com hipòtesi de disseny d’incendi, conforme a la norma UNE 23585:2017, la mida més gran que contempla la norma, corresponent a 81 m2 i 1250 kW/m2 (que no té perquè representar la mida més gran que en realitat es pot produir), pel qual difícilment es podrien mantenir condicions de temperatura compatibles amb l’evacuació de persones i/o l’accés dels serveis d’extinció.

Per tot això, i amb l’objectiu d’afrontar el problema i donar solucions tècniques que permetin dissenyar un sistema capaç de garantir aquestes prestacions, es va elaborar la Guia de Control de fums en cambres frigorífiques del CLUSIC.

Partint dels possibles objectius de disseny SCTiEF que es plantegen a la norma UNE 23585:2017, es determina que en tot cas el sistema s’hauria de dissenyar per a una temperatura dels fums no superior als 200ªC. Aquest valor permet satisfer els objectius d’evacuació, protecció dels béns (evitant el col·lapse del sostre de la cambra) i, sobretot, permetre l’accés dels serveis d’extinció en condicions de seguretat.

Aquest valor màxim exigit per la temperatura dels fums fa que difícilment puguem assegurar-lo sense la col·laboració d’un sistema de ruixadors automàtics que permetin mantenir controlada la temperatura. Aquest fet és degut a que únicament amb el SCTiEF només seria possible fer-ho en el cas de cambres frigorífiques amb molta alçada, fet que no és habitual.

Per tant, addicionalment a l’eventual requeriment reglamentari d’instal·lació d’un SCTiEF, és fonamental en el cas de cambres frigorífiques la compartimentació en els tancaments de la cambra o l’existència d´un sistema d´extinció amb ruixadors automàtics , fins i tot en aquells casos en que aquests últims no siguin requerits reglamentàriament.

Amb aquestes consideracions, i partint de la base que no es produirà, per tant, el col·lapse del sostre de la cambra, les solucions constructives del SCTiEF han de resoldre la necessitat d’evacuar el fum generat a l’interior de la cambra frigorífica cap a l’exterior de l’edifici.

Es preveuen dues solucions:

a) Conduir els fums des de la cambra cap a la coberta o façana, on s’instal·lin equips d’evacuació de fums connectats a conductes d’extracció. En aquest cas és necessari preveure la instal·lació de comportes frigorífiques en el sostre de la cambra que s’obrin en cas d’incendi per alliberar el pas de fum.

 

S’ha de tenir en compte que pot ser necessari preveure també un sistema de control de fums pel plenum. En aquests casos es pot pensar en la instal·lació addicional d’equips per evacuació de fums des de la coberta, o preveure comportes de control de fums en els conductes d’extracció de forma que en funció de la ubicació de l’incendi es procedeixi a l’obertura dels equips ubicats al sostre de la cambra o als ubicats en els conductes d’extracció.

b) Alliberar el fum cap al plenum a través de comportes frigorífiques previstes en el sostre de la cambra, i extreure posteriorment el fum des d’aquest plenum a través d’equips d’evacuació de fums de coberta o façana.

 

Les comportes frigorífiques per qualsevol de les dues solucions, han de tenir unes característiques d’aïllament tèrmic com les del sostre de la cambra a fi i efecte d’evitar les pèrdues energètiques que es produirien en cas contrari, i estanquitat per evitar les filtracions d’aire pel seu tancament perimetral.

 

El funcionament d’aquest element ha d’haver estat assajat a alta temperatura, ja que romandrà operatiu en situació d’incendi, però també s’ha de tenir en compte que haurà de romandre tancat en condicions d’operació de la cambra a baixa temperatura, mantenint el seu aïllament tèrmic i evitant la seva congelació per assegurar-ne el funcionament en tot moment, i preferiblement amb assaig de cicles múltiples d’obertura.

Un altre aspecte que sempre ha estat en dubte en relació amb els SCTiEF en cambres frigorífiques ha estat l’efecte de les baixes temperatures en la flotabilitat dels fums i, per tant, en l’eficiència del sistema.

Conscients d’aquest fet, una de les tasques del grup de treball que es va encarregar de l’elaboració de la Guia de control de fums en cambres frigorífiques va ser avaluar mitjançant eines de computació fluida dinàmica el comportament dels fums en condicions d’incendi.

L’anàlisi es va fer pel cas de cambres de congelació amb sistema d’extinció mitjançant ruixadors automàtics. El detall d’aquestes anàlisis i les seves conclusions es detallen al document de la guia i es poden resumir en:

  • Es produeix acumulació de fums freds a la part inferior del recinte. Es produeix sortida de fums freds per les portes. En lloc d’actuar únicament com a entrades d’aire net, surten fums per la part inferior de les portes i entra aire per la part superior que es dirigeix cap als exutoris, fet que dificulta la neteja del fum a nivell de terra.

 

  • El temps per assolir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers s’incrementa per la dificultat de netejar els fums freds que s’acumulen a nivell de terra. El temps per aconseguir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers es redueix quan s’utilitza extracció forçada en contraposició a la natural.
  • Realitzar el disseny segons els criteris de càlcul de la norma UNE 23585 no aporta suficient ventilació per al cas amb protecció amb ruixadors i extracció natural, de manera que cal donar prou temps per a la neteja dels fums amb valors que podrien assemblar-se a extracció del fum després de l’incendi o desenfumatge, (2 a 10 renovacions/h).
  • Es recomana per al disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585, quan hi hagi un sistema d’extinció automàtica amb ruixadors, la utilització de sistemes de ventilació mecànics en el cas de cambres de congelació (temperatura inferior a 0ºC)

Serà interessant poder analitzar en el futur aquest cas per les cambres de refrigeració (amb temperatura superior als 0ºC), i així poder disposar també de recomanacions en aquest sentit.

En qualsevol cas, aquest primer pas servirà per obrir aquest camí i poder aportar una mica de coneixement per dissenyar els sistemes en aquests tipus d’edificis. Un cop iniciat el camí, hem de continuar treballant, aprofundint en la investigació i coneixement per poder millorant les nostres instal·lacions i poder actualitzar la Guia de control de fums en cambres frigorífiques.