IGNIFUGACIONS GENERALS ens proposa solucions per a preservar el patrimoni arquitectònic amb elements de fosa o ferro colat.

En molts edificis construïts durant el segle XIX o inicis del segle XX, actualment ubicats la gran majoria en els centres de les ciutats i reconvertits en locals públics o comercials, estan construïts en fosa (o dit també ferro colat).

És important , interessant i convenient preservar aquests elements com a valor patrimonial, donat la seva estètica.

A vegades si l’edifici està catalogat i protegit  ens obligaran a deixar els elements a la vista. D’altres vegades, podem mantenir aquests elements donant un disseny atractiu al local.

La fosa és un material que donades les seves característiques de fabricació el seu comportament davant un incendi serà diferent al que té l’acer estructural, per tant, no es podran assajar segons la norma 13.381-4 ni tampoc disposa de cap norma específica d’assaig regulada amb cap de les normatives estatals.

La fosa pot tenir un comportament incert en cas d’incendi en el moment d’escalfament o refredament, provocant un trencament sobtat i col·lapsant estructuralment l’edifici, amb les conseqüències nefastes que això comporta.

Aquests elements estan sotmesos– a l’igual que qualsevol altre element estructural- als mateixos criteris  reglamentaris de protecció definits al Codi Tècnic de l’Edificació.

A Catalunya, en funció d’on estiguin ubicats els elements a protegir, disposem de 2 eines tècniques on podem seguir mantenint l’estètica amb la tranquil·litat de garantir el nivell de protecció al foc regulat pel Codi Tècnic de l’Edificació.

Si aquests elements estan ubicats a Barcelona capital, actualment encara es fa ús de la Guia tècnica (Fitxa 6.02) – Columnes de ferro colat i bigues metàl·liques de gelosia”, on es combina una solució mixta amb sistemes actius i passius. Com a element actiu s’ha d’instal·lar un sistema de ruixadors automàtics i com a sistema passiu s’han de protegir els elements de fosa amb 2.500 micres de pintura intumescent.

Si aquests elements estan ubicats a Catalunya (exceptuant Barcelona capital) es disposa d’una eina amb una base més científica i argumentada tècnicament, la “INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA SP 130:2.015 – RESISTÈNCIA AL FOC DE COLUMNES DE FOSA O FERRO COLAT” ,  els requisits bàsics establerts i resumits són:

  • Disposar d’una pintura intumescent assajada segons la norma UNE EN 13.381-8.
  • Aplicar la taula de tubs (perfils tancats) com a tipologia de perfil a protegir.
  • Utilitzar el càlcul de temperatura crítica de 350ºC.

Actualment existeixen al mercat algunes pintures intumescents on es pot garantir fins a R120’ seguint aquests criteris.

Per tant, podem seguir mantenint l’estètica de l’edifici, garantint una protecció eficaç, contrastada i documentada i evitant les solucions a base de morters de perlita, plaques de fibrosilicats, panells rígids, o solucions amb obra ceràmica, que en aquests últims casos, tenim la pèrdua del valor estètic i patrimonial.

Podeu consultar els documents tècnics que es fan esment a l’article a:

PILARS FOSA 2500 fitxa_6.02_R1

SP_130_Columnes_de_fosa