ISOLANA ens aproxima a diverses solucions per aconseguir una major protecció passiva.

La protecció passiva és de vital importància per a la seguretat i la protecció de les vides humanes en cas que es produeixi un incendi. Existeixen en el mercat nombroses solucions constructives que permeten donar compliment al que exigeix ​​el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament de Seguretat Contra Incendis d’Edificis Industrials (RSCIEI). En funció del que es vulgui protegir i l’acabat, podrem escollir entre una gran varietat de productes, que a continuació exposarem els més importants.
D’una banda, per a la compartimentació de sectors d’incendis, i així impedir que el foc passi d’un costat a un altre, hi ha les solucions amb plaques, que poden ser de guix laminat o de silicat càlcic. Aquestes es comporten molt bé davant del foc, aconseguint resistències al foc fins a EI180 amb petits gruixos. El muntatge sol ser fàcil, net, a més de ràpid i molt versàtil. Seguint el muntatge descrit pel fabricant de placa, poden instal·lar envans, extradossats, sostres, franges tallafocs, murs cortina, i conductes de protecció cables, ventilació i extracció de fums.
ISOLANA_CLUSIC2   ISOLANA_CLUSIC_1

Una altra opció per donar major resistència al foc a un mur suport (forjats o parets) és mitjançant l’ús de morters, que poden ser de guix i vermiculita, de ciment i vermiculita, o de llanes minerals. També es pot utilitzar aquest producte per protegir conductes de ventilació, bigues de formigó i fusta, i franges tallafoc. El morter és el producte idoni per a aquest tipus de suports, per la seva gran adherència i versatilitat.

ISOLANA_CLUSIC8

Un altre aspecte a tenir en compte per al compliment de normativa és la protecció d’estructures metàl·liques. Aquestes són molt vulnerables enfront de l’acció del foc, i per tant, s’han de protegir per a què mantinguin durant un temps, la seva capacitat portant i resistència mecànica. Per a això existeixen diferents solucions al mercat, sent les més importants la protecció mitjançant plaques, llana de roca, morter i pintura. L’encaixonat de l’estructura amb placa, és de fàcil aplicació, a més de neta. No necessita manteniment i presenta un bon acabat estètic admetent qualsevol recobriment posterior. Si s’opta per morter podrem assolir, igual que amb panells, resistència al foc fins a 240 min. Abans de projectar haurà d’estar la superfície neta de pols, òxid, greix; i s’haurà d’utilitzar malla si l’adherència no és bona. L’acabat pot ser rugós o llis. I si s’escull la pintura intumescent per a la protecció estructural, aquesta actua quan augmenta la temperatura fent una reacció d’intumescència, creant una massa carbonosa de molt baixa conductivitat tèrmica, i protegint d’aquesta manera al perfil. La pintura respecta la geometria i el disseny arquitectònic, l’adherència és directa, i no incrementa el pes de l’edifici. Com a màxim es pot aconseguir una resistència al foc de 120 min.

ISOLANA_CLUSIC3      ISOLANA_CLUSIC4

 

Finalment, tant el CTE com el RSCIEI ens obliga a tractar i segellar tots els buits produïts quan les instal·lacions (com ara cables, canonades, conduccions, etc …) travessen elements compartimentadors. Per això hi ha diferents solucions de segellat depenent del tipus d’element que travessa, i del material que es vulgui utilitzar. Alguns exemples són el panell de llana de roca revestit amb alguna pasta o resina per a sectoritzar el pas d’instal·lacions entre dos sectors d’incendis, els coixinets amb la mateixa finalitat però de ràpida instal·lació, els collars per segellar el buit de les canonades de plàstic i PVC quan creuen un sector d’incendi, etc.

ISOLANA_CLUSIC7  ISOLANA_CLUSIC5 ISOLANA_CLUSIC6

 

A causa de la gran quantitat de solucions i opcions per a la protecció passiva contra incendis, a ISOLANA hanelaborat un Manual de Solucions al Foc, per facilitar la recerca de la solució idònia per a la protecció al foc en el teu projecte. En aquest manual trobareu les solucions que pots optar per la sectorització amb placa, solucions amb morter, protecció estructural, i solucions per als segellats de penetracions. Totes assajades en laboratoris oficials i sota l’actual normativa vigent.

http://www.dreamstime.com/stock-photography-d-stack-blank-catalogs-magazines-white-background-image44365912