ARTSER ens informa de la reglamentació correcta dels elements de la senyalització fotoluminescent d’emergència i evacuació, i de la importància de la identificació correcta d’aquests elements en cas d’incendi.

 

Acostuma a passar de forma desapercebuda, però la identificació correcta de tots els elements necessaris en la senyalització de seguretat en qualsevol local o edifici és de gran importància.

Per aconseguir-ho, en el cas de la senyalització dels elements de protecció contra incendis i d’evacuació, existeix una reglamentació encarregada de regular-ho:

  • CTE (Codi tècnic d’edificació).
  • RIPCI (Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis).
  • RSCIEI (Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials).

Cada un d’aquests documents són publicats en forma de Reials Decrets aprovats pel consell de ministres i són normes amb rang reglamentari, obligatòries.

Els reglaments es refereixen a les normes UNE i manuals d’autoprotecció per indicar-nos i guiar-nos sobre la fabricació, ubicació i instal·lació correcta d’aquests elements de seguretat.

En aquest cas de la senyalització fotoluminescent, la reglamentació ens obliga a complir l’UNE 23035:2003 (Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminescent).

Segons aquesta normativa, els productes fotoluminescents han de ser identificats de forma durable amb les següents dades:

 

 

  • Denominació del producte:
   • Classe A o Classe B.
  • Classificació i qualificació:
   • Valors de luminància i atenuació.
  • Fabricant.
  • Mes i any de fabricació.
  • Característiques a tindre en compte per a la utilització i manipulació del producte:
   • Distància d’observació, lot de fabricació, certificació del producte.

La identificació ha de ser fàcilment visible a la part frontal, facilitant la inspecció visual per un manteniment correcte durant la vida útil del producte.

Per una altra part, el fabricant ha de poder proporcionar, juntament amb el producte, un document o fitxa tècnica en el descrigui, les instruccions per a la utilització, aplicació i conservació. També són recomanables instruccions sobre la gestió dels residus una vegada ha arribat el producte al final de la seva vida útil.

Tota aquesta informació és molt important per a l’instal·lador. D’aquesta manera hi ha un responsable, que és el fabricant, que es compromet a una traçabilitat del producte correcta i precisa en cas que aquest es deteriori o no compleixi amb les especificacions indicades en el mateix senyal.