COLT ens descriu els diferents tipus d’airejadors i les seves prestacions per a poder escollir la millor opció per a cada edifici.

 

En els darrers anys, la nostra societat ha evolucionat cap a un consum més responsable en el seu dia a dia i a implementar unes polítiques mediambientals més sostenibles amb el planeta. En el disseny dels exutoris per un edifici o instal·lació industrial ha passat el mateix i sempre s’intenta que siguin eficients energèticament, afavorint, d’aquesta manera, l’ús dels recursos energètics d’una manera racional i contribuint a l’estalvi energètic. Els nostres equips han de basar-se en la innovació i en una tecnologia que aporti més valor a eficiència energètica, dotant-los d’un bon aïllament tèrmic i un augment de la estanqueïtat a l’aire.

En un principi, quan definim els components d’un Sistema de Control de Temperatura y Evacuació de Fums (SCTEF) pot semblar que totes les tipologies d’airejadors són adequats per a tots els projectes ja que la norma general és que els exutoris assoleixin la superfície aerodinàmica requerida per evacuar els fums en cas d’incendi. No obstant, cadascun dels airejadors compta amb una sèrie de prestacions que és interessant conèixer a la hora d’escollir la millor opció per a cada edifici. Algunes de les prestacions que es descriuen a continuació, i que estan esmentades en la seva Declaració de Prestacions, han estat assajades al laboratori com a part de les proves per les quals han de passar els airejadors, d’acord amb la norma UNE EN 12101-2.

 

  1. Transmitància tèrmica: Els airejadors, tant si s’instal·len en coberta com a la façana, han d’estar fabricats amb materials de primera qualitat, aïllament específic o, fins i tot, ruptura de pont tèrmic; és molt important conèixer si necessiten arribar a certs valors de transmitància tèrmica per poder complir amb els valors límit dels tancaments. Aquest serà el cas, per exemple, d’aquells edificis en els que s’apliqui el CTE DB HE1 per a la limitació de la demanda energètica o en els que es vulgui obtenir una certificació energètica específica: LEED, BREEAM, etc.

 

 

  1. Permeabilitat a l’aire: Igual que en el primer punt, els valors de permeabilitat a l’aire són rellevants a l’hora de vigilar la limitació de la demanda energètica d’un edifici o el compliment de certs punts de les certificacions energètiques. En aquests casos, serà necessari comptar amb un airejador que aporti la major estanqueïtat possible com passa amb determinats establiments industrials en els que es duen a terme processos que requereixen d’una alta qualitat d’aire interior com és el cas de la indústria alimentària o la farmacèutica.

 

  1. Atenuació acústica: Els airejadors més indicats en projectes com caixes escèniques, teatres, auditoris o llocs en els que siguin necessàries unes prestacions acústiques elevades són aquells que minimitzen les entrades d’aire en posició tancada i que disposen de l’aïllament acústic adequat.

 

 

  1. Il·luminació natural: Els equips que deixen passar la llum natural haurien de complir amb els valors d’espessor, composició, factor solar, índex de transmissió… independentment del tipus de material, que pot ser vidre o policarbonat per posar dos exemples de materials translúcids.

 

  1. Ventilació natural: Per a la ventilació natural és necessari que la instal·lació i els accionaments siguin adequats i s’hagin dimensionat correctament. És molt important, a més, que en la Declaració de Prestacions de l’airejador es pugui llegir que ha estat assajat amb les maniobres addicionals que es requereixen per poder utilitzar-lo en la modalitat ventilació.

 

 

  1. Càrregues de neu, vent i baixes temperatures: En funció de la localització del projecte, l’airejador haurà de complir amb unes càrregues externes o unes altres que haurà de vèncer en el cas de que aquest s’obri en cas d’incendi. Totes elles hauran d’estar esmentades a la Declaració de Prestacions de l’equip després d’haver passat els assajos corresponents al laboratori segons la UNE EN 12101-2. A més, cal recordar que l’equip haurà de mantenir-se obert sense aportació contínua d’energia externa i que en cap cas podrà ser activat únicament mitjançant dispositiu termofusible. Aquest mecanisme ofereix un extra de seguretat que complementarà a l’accionament centralitzat des d’un quadre de control.

 

Per tant, podem concloure que no tots els airejadors són òptims per a tots els projectes. Com hem pogut observar, si hem d’instal·lar un SCTEF en una nau industrial segurament ens interessarà un airejador que permeti la ventilació natural ja que en aquest tipus d’espais industrials és molt important la renovació de l’aire. Mentre que si ens trobem amb una indústria farmacèutica o alimentària prioritzarem que el nostre exutori gaudeixi d’una bona transmitància tèrmica i estanqueïtat a l’aire ja que en aquests llocs és molt important la qualitat de l’ambient interior i mantenir una temperatura controlada. Per últim,  si el projecte que tenim entre mans és un teatre, un pavelló o poliesportiu o un edifici arquitectònic on és molt difícil contrarestar les fonts de soroll procedents de l’exterior, prioritzarem un airejador que compti amb una bona atenuació acústica.

El futur de l’edificació requereix de desenvolupament i innovació en cadascun dels nostres equips per oferir al client, cada cop més compromès amb el medi ambient, el producte que millor s’adapti a les necessitats de la nau industrial o edifici.