Ahir, dijous, 18 de març de 2021, més de quaranta persones van participar a la jornada organitzada pel Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC) sobre la certificació ISO 9001 en el marc del RD 513/2017.

Arran de la publicació per part d’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) dels Requisits particulars per a l’acreditació d’Entitats de Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat en el marc del RD 513/2017 pel s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, el CLÚSIC va voler organitzar aquesta jornada per donar a conèixer les implicacions d’aquest nou document per al sector de la seguretat contra incendis.

Per abordar la temàtica, vam comptar amb José Antonio Estévez, responsable de l’Àrea Tècnica i Auditor Cap d’APPLUS+. Elías López, president del Clúster va fer la benvinguda i la moderació de la jornada.

La sessió va acabar amb un llarg torn de preguntes en què es van anar desgranant diferents aspectes rellevants.  En resum, el document d’ENAC: RDE-28 Rev-01 de desembre de 2020: Requisitos particulares para la acreditación de Entidades de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad de en el marco del R.D. 513/2017 reforça algunes obligacions de les entitats de certificació.

En aquest sentit, inclou els requisits addicionals que han de complir les entitats de certificació de sistemes de gestió de qualitat que desitgin que els seus certificats 9001 emesos per a instal·ladors i mantenidors d’instal·lacions i equips PCI siguin acceptats per les autoritats competents.

L’entitat de certificació ha de tractar aquesta certificació com una àrea tècnica concreta (UNE-EN ISO/IEC 17021-1 cl. 7.1.2) i comptar en la seva organització amb personal que disposi de competències en les activitats d’instal·lació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, per a les funcions establertes a l’Annex A de ISO/IEC 17021-1.

L’entitat de certificació ha de comptar en la seva organització de personal que disposi dels coneixements i formació en instal·lació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.

En aquest sentit, Elías López va posar de manifest que des del CLÚSIC s’estan organitzant formacions específiques per a entitats de certificació amb la finalitat d’ajudar a avançar en la seguretat de les instal·lacions de protecció contra incendis arreu.

Pel que fa a les empreses instal·ladores i mantenidores, el document no aporta res nou. Simplement especifica els requisits que aquestes han de complir.

Val la pena recordar que des de l’aparició del RD 513/2017, les empreses instal·ladores i mantenidores han de disposar del certificat de qualitat ISO 9001. L’única excepció la trobem en empreses de nova creació o en l’inici de la seva activitat. En aquest casos, i per un període d’un any, es considera que aquest requisit està acomplert, mitjançant declaració responsable i amb l’acreditació de tenir contractat el desenvolupament i implantació d’aquest sistema de gestió de la qualitat.

Es recorda que l’empresa haurà de complir amb tots els requisits del reglament per a cada un dels epígrafs que s’estan certificant i, òbviament, caldrà que demostri aquest compliment durant les auditories. Per exemple, caldrà demostrar que es disposa de:

  • Registres justificatius de les operacions de reparació i manteniment dels equips i comprovar el seu arxiu corresponent durant un període mínim de cinc anys.
  • Personal contractat, adequat al seu nivell d’activitat, conforme allò establert a l’Annex III del reglament i, en particular, complint els acords al respecte adoptats pel Grup de Treball d’Unitat de Mercat (seguretat industrial, registre industrial i control de mercat). Això inclou un tècnic titulat competent i almenys un operari qualificat per a cada un dels epígrafs que es certifiquin.
  • Que es disposa dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, en condicions de seguretat. En el cas d’empreses mantenidores, a més, de l’utillatge i recanvis suficients i idonis per a l’execució eficaç de les operacions de manteniment
  • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de la seva responsabilitat, respecte els danys materials i personals a tercers (quantia mínima: 800.000€).

Elías López va cloure agraint la participació de José Antonio Estévez i l’assistència de tots els assistents. Va recordar que el Clúster de Seguretat Contra Incendis pretén ajudar a resoldre dubtes i inquietuds en tots els àmbits de treball que el sector de la seguretat contra incendis abasta. Per fer-ho, posa en comú totes les parts implicades a la cadena de valor de la seguretat contra incendis: enginyeries, fabricants, instal·ladores, organismes de control, laboratoris, col·legis professionals, universitats, etc. En aquest sentit, va convidar a tots els presents a fer-se socis del CLÚSIC: una entitat oberta per a tots els interessats en la protecció contra incendis.