PROSEGUR ens parla de la utilització de càmeres tèrmiques per a l’anàlisi dels sistemes de detecció d’incendis.

El primer pas és realitzar un estudi de les mesures de seguretat de protecció contra incendis que requereix la instal·lació objecte, segons les característiques constructives i de funcionament que es preveu en aquesta instal·lació. Sent una solució que complementa les solucions convencionals, i permet protegir àrees on les altres solucions no són adequades.

En base a això s’establiran les condicions i tipologia dels equips i sistema a instal·lar, per protegir els seus ocupants davant els riscos determinats.

Aquesta solució és adequada per a ser utilitzada en:

  • Refineries
  • Indústries químiques i petroquímiques
  • Plantes de residus
  • Parcs fotovoltaics
  • Centrals elèctriques
  • Indústries d’automoció
  • Indústries de la fusta
  • Indústries paper i cartró
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ

Per realitzar la detecció primerenca d’incendis utilitzem el nostre sistema basat en el videoanàlisi d’imatge tèrmica o termogràfica.

La tecnologia termogràfica és un mètode d’obtenció d’imatges sense contacte que permet veure la radiació tèrmica d’un objecte o una persona no visible per l’ull humà (radiació infraroja mitjana). S’entén per radiació tèrmica la radiació electromagnètica que emet un cos a causa de la seva temperatura, és a dir, a causa de el moviment tèrmic de les seves molècules. Amb la tecnologia termogràfica es registra i representa la distribució de temperatures en superfícies i objectes.

El sistema és capaç de descartar falses alarmes com les produïdes per reflexos solars, fins i tot arribant a classificar les deteccions com diu en funció de la distància, de forma autònoma les 24 hores del dia. També en condicions adverses com boira, fum, calitja, il·luminació escassa o nul·la.

Cal esmentar, però, que cal tenir en compte que les càmeres tèrmiques o termogràfiques no permeten veure a través dels materials, de manera que en el disseny caldrà considerar les zones d’ombra en la detecció.

A tall d’exemple es mostra les cobertures d’un estudi realitzat per un client:

SERVIDOR

Es contemplen servidors on s’executarà el programari de control i videoanalítica d’incendi. Aquests servidors s’instal·laran a les instal·lacions del client. Idealment es dotarà de corrent segura mitjançant la instal·lació d’un SAI.

COMUNICACIONS

Amb la finalitat de poder supervisar de forma remota el sistema i per poder fer l’enviament de les alarmes via correu electrònic i / o internet, així com per a la seva comprovació per part de la receptora, cal comptar amb una connexió permanent a internet.

Les comunicacions es realitzen mitjançant cable de xarxa Ethernet fins a les càmeres i servidors, així com l’alimentació elèctrica adequada, de 230V amb les seves respectives proteccions.

TRANSMISSIÓ DE SENYALS D’ALARMA

En cas de detecció d’un incendi o focus de sobreescalfament, el sistema, a més de mostrar un avís visual i sonor en pantalla, s’equiparà amb una targeta de relés de contacte sec per a la transmissió de senyals d’alarma. Tenint en compte que el programari pot distingir entre sobreescalfament i crida, es poden donar dues alarmes diferents en funció de l’alerta detectada.

MANTENIMENT

Per garantir l’òptim funcionament complementem la solució amb un servei de manteniment telemàtic, en què un operador es connecta al sistema a través d’internet per verificar el correcte funcionament del sistema.