Alfa Torres ens parla de les portes tallafoc com a mesura de protecció contra incendis als Centres de Processament de Dades (CPD). Aquesta mena d’establiment industrial requereix d’unes mesures de protecció contra incendis (PCI) ajustades a la reglamentació existent, però amb les peculiaritats pròpies dels equips que es guarden en el seu interior. Els requisits d’aquesta mena d’instal·lacions són superiors als convencionals i ha d’existir una prescripció i un redactat de projecte clar i amb les peticions d’ús ben expressades perquè el fabricant de portes pugui dotar del sistema més adequat per a cada ubicació.

 

Un dels sectors econòmics amb major creixement en els últims anys és el relacionat amb les instal·lacions per a albergar els sistemes de tractament de dades que es generen a través de la multitud d’interaccions existents a les xarxes virtuals. Són coneguts com a CPD (Centres de Processament de Dades). El creixement està basat en una forta inversió estrangera que ha triat l’estat espanyol pel seu fàcil accés al sòl industrial, així com per disposar del cost energètic més econòmic del sud d’Europa, al costat de Portugal.

Segons SAVILLS, una de les principals consultores immobiliàries a nivell mundial, Europa necessitarà fins a 20.750 MW de potència instal·lada en centres, de dades d’aquí al 2026. En el cas d’Espanya, s’estima que la potència disponible per aquest any sigui propera als 800 MW, el que haurà suposat una inversió total de gairebé 7.000 M€, segons les dades de l’associació SpainDC, principal associació espanyola que aglutina transversalment a empreses i agents vinculats al sector.

Evidentment, aquest tipus d’establiment industrial requereix unes mesures de protecció contra incendis (PCI) ajustades als reglaments existents, però amb les peculiaritats pròpies dels equips que es guarden en el seu interior. L’alta potència elèctrica contractada, així com la pròpia distribució física dels equips, també requereix mesures relacionades amb el disseny prestacional. Aquest tipus d’instal·lacions disposen de dissenys propis que no s’assemblen a molts dels existents en diferents indústries més madures i amb major tradició.

Un dels elements de gran importància en aquesta mena d’instal·lacions són les portes tallafoc. De la mateixa manera que en la resta d’instal·lacions, les portes tallafoc han de disposar d’una Classificació segons Norma EN 13501-2 “Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.” on es mostra el grau d’integritat i aïllament segons la nomenclatura pròpia EI XX (on XX és el temps classificat de resistència al foc). El camp d’aplicació directa que mostra l’Informe de Classificació és un punt important a examinar per a aquesta mena d’instal·lacions, ja que, habitualment, els passos lliures d’accés han de ser bastant amplis per al pas dels equips informàtics. Les cotes en altura són comunes per sobre dels 2,7 metres, arribant amb freqüència als 3 metres.

La seguretat física entesa com la resistència que ofereix la porta a la intrusió de personal no autoritzat també és un factor determinant per a la definició de la porta. L’alt valor dels equips i de la informació que aquests contenen comporta una definició de seguretat per sobre de l’habitual. La resistència de les portes contra la intrusió (efracció) no autoritzada mitjançant l’ús de la força es regula mitjançant la Norma EN 1627 “Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.”. Aquesta norma estableix els diferents graus RC (de l’1 al 6) de resistència, sent el barem de mesurament el temps d’atac i el conjunt d’eines que es poden utilitzar. Les portes dels CPD disposen, en la majoria dels casos, de graus RC3 i, puntualment, RC4. Tanmateix, tot això queda a criteri del propi projecte constructiu i dels diferents perímetres de seguretat que s’estableixen.

El control d’accessos és un altre dels factors clau en la definició de la seguretat de l’edifici i, per tant, de les portes d’accés a les diferents zones. Per a aquelles portes tallafocs que formen part d’una ruta d’evacuació i que disposen d’un control d’obertura elèctric s’ha d’aplicar la Norma EN 13637 “Herrajes para la edificación. Sistemas de salida controlados eléctricamente para su uso en recorridos de evacuación.”. Aquesta norma indica la necessitat de sol·licitar l’obertura i, posteriorment, accionar l’element d’obertura una vegada aquest valida la sol·licitud. Per al compliment del control de l’obertura, ha d’existir un element de bloqueig addicional que, evidentment, ha de formar part del camp d’aplicació directa expressat en l’Informe de Classificació de Resistència al foc. El compliment d’aquesta norma augmenta la complexitat dels accessos, principalment, de les sortides de les zones d’accés restringit, ja que han de combinar la capacitat d’evacuació amb el control de les persones que entren i surten dels perímetres i les sales de seguretat establertes en el pla d’ús de la instal·lació.

Els requeriments d’aquesta mena d’instal·lacions són superiors als convencionals i ha d’existir una prescripció i un redactat de projecte clar i amb les peticions d’ús ben expressades perquè el fabricant de portes pugui dotar-les del sistema més adequat per a cada ubicació. És possible combinar les diferents normes i els requeriments d’ús, però únicament mitjançant un bon assessorament i una bona col·laboració es pot dur a terme. S’obre un nou nínxol de producte/instal·lacions que aporta nous reptes als fabricants i projectistes.