L’empresa Ignifugacions Generals redacta aquest article. El procés de creació de panells termopremsats transforma residus tèxtils en productes per a màrqueting immobiliari. Això respon a la creixent tendència de les marques de retail cap a la sostenibilitat, buscant que el 100% dels seus productes estiguin fabricats amb materials reciclats o reutilitzats. Aquest material també ha estat sotmès a un procés d’ignifugació per complir amb les normatives de seguretat en espais públics.

 

Els panells termopremsats neixen per ajudar a les marques a combatre la generació de residus amb un concepte clau: La recirculació. Transformen els residus tèxtils en un producte per a produir marxandatge immobiliari. Cada vegada més les firmes de retail aposten per una nova línia de negoci, l’eix principal gira al voltant de la sostenibilitat, i amb la finalitat que el 100% dels productes estiguin fabricats amb materials reciclats o reutilitzats.

El procés de fabricació del panell consisteix bàsicament en la trituració de peces tèxtils (en moltes ocasions, pròpies de la marca del client), i sotmetre-les a un procés calorífic que fon el propi polièster, present en la roba, el qual actua com la cola, sense necessitat d’afegir cap altre aglutinant. El producte final és una tela similar al feltre.

Una tasca d’investigació important va conduir, gràcies a un anàlisi dels clients, a visualitzar les característiques d’aquest nou material hidròfug, el qual es presentava resistent a la calor i amb possibilitats de tall i mal·leabilitat. Si es fabriquen les mateixes teles anteriorment esmentades, es poden generar fàcilment teles de major gruix (o mantes), i si aquestes mantes passen per una fase de termopremsat s’obtenen unes plaques rígides que poden servir d’inspiració a molts dissenyadors per crear panells decoratius, mobles per a l’exposició, i fins i tot mòduls de provadors a les botigues de roba.

És evident que ens trobem davant d’un material que ofereix grans qualitats d’usabilitat, i sobretot està en la línia de la Reducció, Reutilització i Reciclatge dels residus (les famoses 3R). No obstant això, gran part d’aquests elements estaran presents en recintes de pública concurrència, una categoria que exigeix uns paràmetres mínims de comportament davant diferents escenaris accidentals, entre ells el foc. Tots els elements han de complir una classificació de reacció al foc mínima perquè, en cas d’incendi, no col·laborin en la combustió del mateix, en la generació de fums, o bé en el degoteig dels elements fosos per l’alta temperatura. És en aquest punt quan entra a l’escenari la necessitat d’ignifugació, per modificar la classificació d’aquests elements combustibles.

Han estat necessaris alguns mesos d’investigació i desenvolupament del producte ignífug basat en un polifosfat, i la seva aplicació. La primera consideració va ser ignifugar les mantes tèxtils, i després sotmetre-les a un termopremsat per generar el producte final. Ràpidament es va veure que la manta tenia un gran pes perquè succionava amb excés el líquid ignifugant i, a més, amb les altes temperatures del termopremsat es cristal·litzava el líquid ignifugant anul·lant així la substitució de l’oxigen per un derivat del nitrogen. Aquest procés era inviable.

Era imperatiu un enfocament puntual en la ignifugació dels panells com a producte final en les seves fases de creació, és a dir, un cop estiguessin termoprensats. No obstant, a causa de la seva baixa (no nul·la) porositat, no es podia aplicar cap mètode d’aspersió o ruixat, doncs el líquid ignifugant no penetrava en el panell.

Llavors només quedava forçar la introducció del producte ignifugant al tauler termoprensat i això només es pot aconseguir per la via del microencapsulat, consistent en introduir aquests panells en una autoclau, o cilindre de buit, i omplir-lo de producte ignifugant. D’aquesta manera gràcies al buidatge forçat s’obliga a que el panell s’impregni de líquid ignifugant i tingui un comportament acceptable davant del foc, segons la normativa vigent de Reacció al foc en les zones de pública concurrència.

Aquest producte ha estat assajat i certificat per un laboratori independent, amb una classificació de reacció al foc B, S2-d0.