L’empresa INTERTEK, en aquest article, analitza detalladament la norma UL 10C. Aquesta norma d’assaig és requerida a Amèrica del Nord, a gran part d’Amèrica Central i Sud-Amèrica i a l’Orient Mitjà. La norma que ens ocupa està creada per a avaluar la resistència al foc, i al raig d’aigua, per a conjunts de portes batents fabricades a partir de diversos materials per a ser utilitzades en les obertures de parets, amb l’objectiu d’evitar la propagació del foc.

 

Cada vegada més països a nivell mundial exigeixen la certificació d’una tercera part independent de les portes tallafocs per tal de garantir que les portes instal·lades en els projectes de construcció compleixen amb els estàndards requerits i es corresponen amb les prestacions declarades.

Com a part del procés de certificació de les portes, es troba el fet de determinar la resistència al foc de les mateixes. Aquesta determinació es realitza a través d’assajos en un laboratori acreditat, disposant de diferents normatives en funció del país o zona geogràfica on es vagi a instal·lar la porta. Una d’aquestes normes d’assaig és la UL 10C, requerida a Amèrica del Nord, a gran part d’Amèrica Central i Amèrica del Sud, i al Pròxim Orient. Aquesta norma està creada per tal d’avaluar la resistència al foc, i al raig d’aigua, per a conjunts de portes batents fabricades a partir de diversos materials, per a ser utilitzades en obertures de parets, amb l’objectiu d’evitar la propagació del foc. A continuació, s’analitza una mica més en detall la norma UL 10C.

Productes aplicables: Conjunt conformat per la porta batent i el seu marc, instal·lats sobre un suport d’obra. Això no inclou conjunts de portes batents quan aquest conjunt forma part d’un sistema més extens (per exemple, un conjunt de comporta corredissa tallafocs), o quan està destinada a ser utilitzada com a sistema d’accés a un ascensor. Els accessoris per a portes i marcs també s’inclouen en aquesta norma.

Procediment d’assaig: El conjunt de la mostra per a l’assaig (fulla i marc) s’instal·la sobre un suport d’obra el qual -generalment- resta conformat per un sistema de paredat rígit, o per un sistema de plaques de guix laminat (paredat flexible). Una vegada realitzada la instal·lació de la mostra, amb les mateixes condicions d’ús “ordinari”, tot el conjunt és introduït en un forn d’assaig, exposant-se a unes condicions de temperatura i pressió específiques, les quals venen determinades per la pròpia norma d’assaig (en aquest cas la UL 10C), durant un cert període de temps, també definit per la mateixa norma.

Els assajos, segons la norma UL 10C, es porten a terme com una prova de resistència al foc a pressió positiva. Per a aquestes proves de pressió positiva, el nivell/línia de pressió neutre s’estableix a 40 polzades des de la part inferior de la porta, de manera que tot el que estigui per sota d’aquest pla de pressió neutre estarà exposat a una pressió negativa. Així mateix, tot el que estigui per sobre de l’esmentat pla de pressió neutre restarà exposat a una pressió positiva. A la zona amb pressió negativa del forn es provocarà que l’aire de l’exterior, juntament amb la cara no exposada de la porta, sigui introduït al forn a través de qualsevol obertura existent en el conjunt (encontre fulla-marc, espai inferior de la fulla amb el paviment, etc.). La zona del forn sotmesa a pressió positiva forçarà que els gasos calents generats a l’interior del forn -per l’augment de la temperatura i la possible combustió de la mostra- surtin del forn a través de qualsevol obertura, o junta, existent en el conjunt, com per exemple entre la fulla i el marc, la fulla i els elements de hardware, etc., augmentant la possibilitat de degradació de la mostra de l’assaig.

 

 

Immediatament, al finalitzar l’assaig de resistència al foc, la cara exposada del conjunt que ha restat exposada al foc, s’exposa als efectes de refredament i erosió mitjançant la prova de raig d’aigua durant un període de temps específic, que dependrà de la mida de la mostra i del temps d’assaig de resistència al foc al qual ha estat sotmès.

En termes generals, els criteris d’acceptació de totes dues proves inclouen, entre altres, el criteri de no aparició de flames en la mostra, en el costat no exposat del conjunt, durant la prova de foc, l’avaluació de la deformació del conjunt de la porta, així com el fet que no es produeixin “obertures passants”, tant durant la prova de resistència al foc com durant la prova de raig d’aigua.

 

Resultat final: El compliment dels diferents criteris durant totes dues proves donarà com a resultat una classificació de “protecció contra incendis” per al producte segons la durada de la prova de resistència al foc. Les classificacions de “protecció contra incendis” possibles es defineixen en la norma (20, 30, 45, 60, 90, 180 o 240 minuts).

Certificació: En molts països, com els EUA, Canadà, Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, etc., la certificació de les portes d’acord amb l’estàndard UL 10C és obligatòria.