El Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC), és una associació empresarial sense afany de lucre que inicia les seves activitats al 2014, a la que s’incorpora  l’ITeC el 2015. Avui en dia el formen més 40 empreses.

L’objectiu de les empreses que cooperen en el CLÚSIC és el d’augmentar la seva competitivitat mitjançant la internacionalització, el coneixement del mercat, el desenvolupament de projectes conjunts i l’establiment d’eixos estratègics d’abast ampli.

L’ITeC, amb llarga tradició de suport a tots els agents que intervenen en el sector de la Construcció, va decidir participar-hi amb la voluntat de posar a disposició de l’associació els seus coneixements, serveis i activitats.

Actualment el CLÚSIC pretén facilitar als seus associats l’accés al BIM atès que la implantació d’aquesta metodologia està penetrant a totes les capes del sector de la Construcció.

Es indispensable que les empreses puguin dotar-se dels instruments i coneixements que els permetin mantenir la seva presència en un mercat cada cop més digitalitzat, i poder oferir serveis a tota la cadena de valor (projecte, construcció, operació i manteniment) basada en la metodologia BIM.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa dins del CLÚSIC un Grup de Treball BIM per tal que sigui el lloc on les empreses trobin aquest recolzament. Aquest grup de treball està coordinat per l’ITeC, i va iniciar les seves activitats a primers de desembre de 2019 amb una primera reunió constitutiva. Durant el 2020 es realitzaran activitats que facilitin a les empreses la seva entrada al BIM.

Un dels aspectes rellevants, és la digitalització dels productes de les empreses, en forma del que es coneix com a “objectes BIM”. En aquest sentit, el CLÚSIC aprofundirà en l’estàndard eCOB® per tal que els productes vinculats a la seguretat contra incendis tinguin una estructura d’informació òptima. Aquest és un treball paral·lel al que també està fent a nivell estatal TECNIFUEGO, entitat també vinculada al desenvolupament d’eCOB® juntament amb moltes altres entitats que cobreixen diferents àmbits.

Actualment eCOB® ja ha iniciat l’establiment de criteris d’estructuració de la informació per a alguns elements de seguretat contra incendis com ara: Boques d’incendis (BIE), Centrals de detecció, detectors òptics, polsadors manuals, sirenes acústiques, i diversos rètols de senyalització.

L’ITeC, ha desenvolupat alguns elements BIM genèrics basats en eCOB® que es poden veure a la seva biblioteca d’objectes BIM