Extintors Dídac SL System Fire ens parla dels aspectes fonamentals a l’hora d’instal·lar i realitzar el manteniment de diverses instal·lacions de protecció activa contra incendis d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis mitjançant el RD 513/2017, cal tenir molt presents certes exigències  en les instal·lacions contra incendis dels establiments.

En aquest sentit, els sistemes de detecció i d’alarma d’incendis, concretament el disseny, la instal·lació, la posada en servei i l’ús, han de ser conformes a la norma UNE 23007-14. Així mateix, els dispositius per a l’activació manual d’alarma d’incendis, o sigui, els polsadors d’alarma, s’han de situar de manera que la distancia màxima a recórrer des de qualsevol punt que s’hagi de considerar com a origen d’evacuació fins a un polsador, no superi els 25m. Aquests polsadors, s’han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una alçada compresa entre els 80cm i els 120cm. Aquests  hauran d’estar senyalitzats.

Pel que fa als sistemes de proveïment d’aigua contra incendis, aquests han d’estar formats per un conjunt de fonts d’aigua, equips d’impulsió i una xarxa general d’incendis destinada a garantir tant per un com per diversos sistemes específics de protecció, el cabal i la pressió d’aigua necessaris durant el temps d’autonomia requerit. Aquests sistemes hauran de complir tant pel que fa a característiques com a especificacions l’establert a la norma UNE 23500.

Pel que fa a extintors d’incendi portàtils, aquests han d’estar instal·lats de manera que la part superior quedi situada entre els 80cm i 120cm sobre el terra, en un lloc fàcilment visible i accessible, a ser possible prop de les sortides d’evacuació. Així mateix, hauran d’estar distribuïts de tal manera que el recorregut màxim horitzontal des de qualsevol punt d’un sector d’incendi fins l’extintor no superi els 15m. Aquests extintors hauran d’estar senyalitzats.

Un altre dels sistemes de protecció activa contra incendis són les boques d’incendis equipades (BIE). Aquestes poden estar equipades amb mànega plana (diàmetre 45mm) o semirígida (diàmetre 25mm). Les BIE s’han de situar a una distància màxima de 5m de les sortides del sector d’incendis, mesurats sobre el recorregut d’evacuació, en una zona lliure d’obstacles que les permeti maniobrar, i a una alçada de 1’50m sobre el terra mesurats respecte el broquet i la vàlvula d’obertura manual. La seva instal·lació es regirà pel previst a les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. Aquestes BIE hauran d’estar senyalitzades.

Els sistemes d’extinció per ruixadors automàtics han de ser conforme a la norma UNE-EN 12845, i a més caldrà tenir en compte el proveïment d’aigua contra incendis d’aquesta instal·lació, que abans s’ha esmentat va regida per la norma UNE 23500. Aquests sistemes estan formats per la xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris.

D’acord amb el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis les instal·lacions contra incendis han d’estar estudiades i executades per una empresa instal·ladora contra incendis, ja que serà aquesta empresa qui finalment n’haurà d’emetre el corresponent certificat d’instal·lació final. Així mateix, una empresa del ram del contra incendis ha de ser qui en realitzi els manteniments establerts en aquest Reglament.

En aquest sentit, el RD 513/2017 establia quins tipus de manteniments s’han de portar a terme i amb quina periodicitat.

A la taula 1, concretament, s’estableix el programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis. Aquestes operacions de manteniment les poden d’efectuar tant personal especialitzat del fabricant, com personal d’una empresa mantenidora, com també personal de l’usuari o titular de la mateixa instal·lació.

A la taula 2 d’aquest Reglament, s’estableix el programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa contra incendis. Aquestes operacions les ha d’efectuar el personal especialitzat del fabricant o bé el personal de l’empresa mantenidora.

A la taula 3 d’aquest Reglament, estableix les operacions mínimes de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent.

Per últim, cal tenir present que els titulars d’instal·lacions de protecció activa contra incendis i mitjançant un organisme de control acreditat hauran de sol·licitar, almenys cada 10 anys, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció contra incendis per avaluar-ne el compliment de la legislació aplicable, exceptuant edificis destinats a:

  • Ús residencial habitatge.
  • Ús administratiu amb una superfície construïda inferior a 2.000 m².
  • Ús docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m².
  • Ús comercial amb una superfície construïda inferior a 500 m².
  • Ús pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 500 m².
  • Ús aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m².