KOSMOS GROUP ens comenta les modificacions més significatives dels requisits per a les empreses instal·ladores i mantenidores de PCI activa, que apareixen en el RD 298/2021 27.04.2021.

 

Fa uns dies es va publicar el RD 298/2021 27.04.2021 (amb entrada en vigor 1.07.2021) pel que es modifiquen els articles: 10.1, 11.2, 15.1, 16, i l’annex III del RIPCI. A més, s’afegeix un nou annex IV que fa referència als «coneixements mínims necessaris per als operaris qualificats de protecció contra incendis».

Des de Kosmos Group volem col·laborar per a aconseguir la màxima difusió dels canvis que, aviat, entraran en vigor en el RIPCI. Per això, a continuació, indiquem les modificacions més significatives:

«Requisits de les empreses instal·ladores». Obre la possibilitat que es contracti una assegurança de responsabilitat civil professional o “una altra garantia equivalent”. S’exigeix que la quantia mínima de 800.000 € sigui per sinistre i no pel total de l’assegurança. A més, estableix la possibilitat d’actualitzar aquesta quantia per a mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.

«Requisits de les empreses mantenidores». S’assenyala que han de «comptar amb els mitjans humans necessaris per a dur a terme la seva activitat en condicions de seguretat que, com a mínim, seran els que es determinin en l’annex III d’aquest reglament».

«Mitjans humans mínims en empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i sistemes de protecció contra incendis». Introdueix la modificació que el Responsable Tècnic tingui contracte a temps complet i sigui personal laboral de la mateixa empresa. També dóna la possibilitat que, en el cas d’una societat, el títol el tingui un dels socis que treballi a jornada completa en l’empresa o, si és un autònom, que la titulació l’ostenti l’autònom titular.

A més de l’actualització normativa, s’ha de tenir en compte el nou annex IV, que assenyala el pla d’estudis (anteriorment publicat en una guia tècnica i ara inclòs ja en el Reglament), que qualifica els coneixements mínims necessaris per als operaris qualificats de protecció contra incendis. Aquests coneixements queden agrupats en dos mòduls:

 • Mòdul I “Part general”; i
 • Mòdul II “Part específica”.

Tots els operaris qualificats han de posseir els coneixements mínims indicats en el Mòdul I. Així mateix, hauran de comptar amb els coneixements específics del Mòdul II en funció del sistema o sistemes concrets per als quals es trobin qualificats/habilitats.

Finalitzem indicant un altre canvi rellevant. Per als operaris qualificats/habilitats únicament en sistemes de senyalització luminescent, només seran aplicables els coneixements relatius a senyalització indicats en el Mòdul I  i els indicats en l’epígraf de «Sistemes de senyalització luminescent» del Mòdul II:

   1. Normativa d’aplicació.
   2. Descripció d’operacions d’instal·lació i manteniment.
   3. Símbols gràfics.
   4. Sistemes de subjecció.
   5. Plànols d’evacuació.
   6. Sistemes fotoluminescents.
   7. Sistemes elèctrics.
   8. Real Decret 393/2007, del 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.