EICON ens comenta la importància de les inspeccions en la prevenció contra incendis.

EL COMPLIMENT LEGAL DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ADMINISTRACIÓ

La prevenció contra incendis és entesa en moltes ocasions com una despesa i no com l’adopció de mesures en seguretat per evitar que esdevingui un accident que afecti als béns o a les persones. Com bé sabem, la normativa de prevenció contra incendis està present en gairebé tots els àmbits, i per tant, per part de l’administració, s’ha de garantir la seguretat tant pels establiments, les activitats, les instal·lacions i les infraestructures. En aquest sentit la prevenció treballa fonamentalment per aconseguir dos objectius:

 • Vetllar pel compliment de la normativa de Prevenció Contra Incendis
 • La comprovació del compliment de les mesures exigides per la normativa vigent.
FASES DE LA COMPROVACIÓ

 

 • Primera Fase. El Projecte:

A través d’una memòria tècnica descriptiva i plànols específics de l’establiment i activitat, es justifica el compliment de la normativa d’incendis de l’establiment i/o activitat que us vulgui desenvolupar i per la qual es sol·licita llicència (d’obres o ambiental, etc.) a l’administració competent.

 • .Segona Fase. La inspecció:

Una vegada s’ha aprovat el projecte per part de l’administració competent i executada l’obra per la qual s’ha presentat el projecte, cal comprovar que l’activitat/establiment/instal·lacions es correspon amb la realitat observada i el que es va dissenyar en projecte s’ajusti a l’establiment, l’activitat que es desenvolupa i les instal·lacions funcionen correctament.

Per la nostra part, les entitats col·laboradores de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives (ECI), és en aquest punt on intervenim, en la realització de les inspeccions prèvies a l’obertura i rebem la supervisió d’aquestes correspon als tècnics de Bombers.

 • Tercera Fase. El manteniment:

Una vegada ha entrat en funcionament l’activitat o l’establiment el manteniment és important per vetllar que les mesures de protecció es mantinguin actives al llarg del temps.

QUAN S’HA DE FER L’ACCIÓ INSPECTORA EN PREVENCIÓ D’INCENDIS? 

En qualsevol obra nova o reforma integral, d’establiments, activitats, infraestructures i determinats edificis, s’escau la intervenció d’una empresa de tercera part acreditada per part de l’administració. En el cas específic de Catalunya és sempre i quan es disposi de l’informe preceptiu de bombers d’acord amb les activitats incloses en l’Annex I o II de la llei 3/2010 i/o que ho requereixi l’administració competent.

En aquest sentit, els establiments, les activitats i els edificis poden estar subjectes al control administratiu de prevenció i seguretat en matèria d’incendis per part dels seus ajuntaments i de la Generalitat, depenent del risc associat a l’activitat o a l’ús que s’hi exerceix. La intervenció en matèria d’incendis es concreta en diferents etapes de intervenció:

 • Fase prèvia: control preventiu de l’administració.
 • Comprovació in situ: acte de comprovació en matèria de prevenció contra incendis
 • Intervenció posterior a l’inici de l’activitat: possibilitat d’inspecció per part de l’Administració.

En tots els casos referents a establiments, activitats, infraestructures i edificis inclosos a l’annex I i II de la Llei 3/2010 descrits en l’apartat Intervenció prèvia (control administratiu preventiu), els seus titulars han de sol·licitar a una entitat col·laboradora en matèria d’incendis (ECI) que efectuï un acte de comprovació per verificar que l’establiment, l’activitat o l’edifici compleixen les prescripcions establertes per la legislació sectorial i les establertes per l’autorització o la llicència sol·licitada. La sol·licitud s’ha de fer immediatament abans d’iniciar l’activitat o de la seva posada en funcionament.

Finalment, per poder iniciar l’activitat, els titulars han de presentar a l’administració responsable de l’autorització un certificat d’acte de comprovació favorable expedit per una ECI.

QUI REALITZA AQUESTA ACCIÓ INSPECTORA?
 • Infraestructures de l’Administració pública

En els supòsits referents a infraestructures promogudes per l’Administració pública, l’acte de comprovació el realitza el personal del Cos de Bombers de la Generalitat o el personal tècnic adscrit a la unitat competent en aquesta matèria.

 • Altres infraestructures

En el supòsits de les activitats, establiments, i alguns edificis, inclosos en l’Annex I i II de la Llei 3/2010 seran les ECI’s, entitats autoritzades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), qui duen a terme les funcions d’avaluació i d’inspecció i control dels establiments, activitats, infraestructures i edificis. Pel que respecta a la prevenció i la seguretat en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i els establiments oberts al públic, d’acord amb el que estableixen les normatives específiques en cadascuna d’aquestes matèries, com també en relació amb les mesures de protecció civil i les condicions de les activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil, d’acord amb la normativa de protecció civil també són les ECI’s qui es troben autoritzades per fer aquestes inspeccions.

 • Objectiu d’aquestes inspeccions i moment de fer-les

Aquestes inspeccions tenen per objectiu comprovar, la coincidència entre les dades aportades, comunicades o declarades i la realitat. La veracitat del compliment tècnic de les noves activitats, canvis de titularitat o modificacions significatives o no significatives.

Aquesta inspecció es realitza una vegada finalitzada l’obra, la construcció i sempre es duu a terme al final de línia. En el moment que es realitza aquesta inspecció i en aquest punt ens hauríem de trobar que hauria de ser una mera comprovació del que s’ha dissenyat, calculat i instal·lat, en definitiva, que l’executat coincideix amb la documentació tècnica presentada per la seva aprovació i que una vegada aquesta entra en funcionament compleix amb l’objectiu per la qual s’ha dissenyat, en el nostre cas la prevenció d’incendis.

Arribat a aquest punt, no s’haurien de detectar aspectes no conformes greus que afectessin a l’obra donat que aquest fet comporta un greu sobrecost al titular en el darrer moment de l’obra, així com endarreriment substancial de l’obertura de l’establiment o de l’activitat amb les greus conseqüències que això implica. Per tant, per aquesta raó sempre es fa necessari que es faci un seguiment acurat durant l’execució de l’obra en quant a les condicions de seguretat en matèria de prevenció contra incendis en tot el seu conjunt.

IMPORTÀNCIA D’AQUESTES INSPECCIONS

Els inspectors que diàriament treballem dins d’aquest àmbit, sovint veiem que no se li dona la importància que es mereixen totes les mesures de prevenció contra incendis que normativament els hi són d’aplicació, i entenen que es un pur tràmit administratiu i burocràtic que han de passar per tal de poder obrir els seus negocis i establiments. Només es pren consciència de la importància d’un bon disseny i d’una bona instal·lació i sobre tot del seu manteniment els qui per desgràcia han patit un accident.

El risc d’incendi es pot presentar a qualsevol tipus d’empresa, centre de treball, activitat o establiment, encara que hi ha empreses que tenen un potencial més alt de partir aquest tipus de riscs. Els seus efectes són, generalment, no desitjats, produeixen lesions personals causades pel fum, els gasos tòxics i les altes temperatures, i danys materials a les instal·lacions, productes fabricats i edificis.

I recordem, TOTS FORMEM PART EN LA PREVENCIÓ D’ACCIDENTS I RISCS DE LA NOSTRA EMPRESA HI HEM DE PARTICIPAR-HI!.