CISA ens fa arribar les pautes de manteniment de ferramentes i sistemes de seguretat de les portes per tal de garantir el seu correcte funcionament, ja que juguen un paper importat en la seguretat dels edificis.


 Manteniment  bàsic per a ferramentes i sistemes de seguretat.

Tots els productes de CISA (Allegion) es fabriquen amb  l’objectiu de reduir al màxim les seves pautes de manteniment. Tot i això, qualsevol ferramenta o accesori veurà minvada la seva vida si no se li apliquen unes pautes bàsiques de manteniment, especialment quan està condicionat a un elevat ús.

D’altra banda, els estàndards europeus de fabricació recomanen aplicar almenys un Manteniment bàsic en determinats intervals per assegurar que no s’incompleixen en cap moment els requeriments de Seguretat i Higiene en els edificis.

Les rutines bàsiques que es descriuen en les següents pàgines són recomanables d’aplicar no només en edificis d’una certa edat, sinó també en els nous projectes i sempre des de l’inici per evitar qualsevol  desgast prematur.

Introducció.

 La qüestió de les portes i les seves ferramentes en un edifici és més que un tema purament estètic. La seguretat del propi edifici i dels seus ocupants es pot veure seriosament compromesa si les portes, especialment aquelles que formen part de les vies d’evacuació i de les sectoritzacions contra el foc no funcionen correctament. Les portes que han estat dissenyades sota el concepte de tallafoc, o com  vies d’evacuació han de ser revisades periòdicament per assegurar-se de que funcionen exactament igual que el primer dia.

Ja el Còdi Tècnic de l’Edificació de 2006, en la seva instrucció DA DB-SI / 3, conté elements de pautes senzilles que que s’han  de tenir en compte en el manteniment de tot edifici. Això implica que qualsevol falta o defecte, ha de ser corregida com més aviat millor per evitar qualsevol tipus de tragèdia.

Pautes generals

 Les recomanacions d’aquest document són generals i merament orientatives. El manteniment de cada ferramenta s’ha de concretar depenent de cada model de ferramenta, de l’edifici al que va destinat y el seu ús. Per exemple:

-Les portes externes han de ser revisades a l’inici de cada estació
-Les portes ubicades en ambients severs requeriran altres consideracions diferentes a les normals, per exemple, portes de piscines, depuradores o zones de costa
-Les portes tallafocs porten associada una ferramenta específica que ha de ser especialment revisada.
-El vandalisme o l`ús abusiu pot produir la major part dels problemes, per tant les portes susceptibles a això han de ser tingudes en compte especialment.

En les pautes de manteniment sempre cal que:

-Els  treballs de manteniment siguin realitzats per gent especialitzada
-Qualsevol anomalia ha de ser solucionada immediatament, especialment en aquelles portes que siguin tallafocs o formin part dels recorreguts d’evacuació
-Qualsevol element avariat ha de ser substituït per un altre element igual al que substitueixi o bé per un altre equivalent que compleixi els mateixos estàndards contra el foc

Conclusió

 La conclusió final és que la propietat personal de manteniment, empleats i ocupants han d’assegurar que les portes i les seves ferramentes estan en bones condicions d’ús i que se’ls aplica unes pautes regulars de servei i manteniment pel personal apropiat. Si aquestes pautes de treball no s’apliquen, la vida útil d’aquests elements es veurà reduïda i pot portar a condicions de perill en cas d’incendi o emergència a l’edifici.

L’element més important és que les portes i les ferramentes han estat dissenyades per protegir els ocupants de l’edifici i proporcionar certa seguretat. Manipular indegudament o no realitzar el manteniment oportú, pot comprometre i reducir les prestacions d’aquests elements.

Comprovacions senzilles que poden salvar vides.

Tipus de manteniment.
Gran part de les rutines de manteniment recomanades consisteix en una comprovació visual y una revisió mecànica, neteja i  lubricació.
Comprovació visual.      
 Comprovació bàsica i senzilla de l’estat  de l’element i el seu entorn (porta i marc) per veure l’estat general i detectar qualsevol tipus de dany superficial.
Comprovació mecànica.
Revisió de funcionament simplement fent operar l’element sense la necessitat de forçar. Es comprovarà que cap  junta o aïllant impedeix el correcte funcionament de la porta.
Comprovació de la fixació.
La fixació o cargolat és un dels punts més habituals. És molt habitual haver de realitzar tasques de collament en molts dels elements. S’ha de  comprovar que no existeixen elements sortints de cap cargol.
Lubricació.
Bastants elements requereixen lubricació periòdica i d’acord a les seves especificacions.
Neteja.
Qualsevol resta de greix, pols o residu de neteja ha de ser eliminat per evitar danys estètics o corrosions associades a lleixius o productes abrasius.
Accessibilitat.
Els sistemes de retenció electromagnètica i els operadors de portes es consideren elements crítics que garanteixen l’accessibilitat. Aquests elements han de ser revisats amb més freqüència que la resta de la ferramenta a causa de la seva importància i fragilitat.
Manilles i accessoris.
Aquestes ferramentes requereixen de molt poc manteniment, o almenys res específic. S’ha de comprobar especialment l’estat de la fixació  i assegurar el retorn de la maneta a la seva posició de repòs. Es recomana almenys una comprovació anual de l’estat de les manilles, passadors, topalls de portes i senyalètica.
Els panys.
Els panys són un dels elements més importants, tant per la seguretat que aporten davant de   la intrusió com pel seu paper rellevant   en les portes tallafoc. Es deuen realitzar comprovacions, almenys semestrals que garanteixin el correcte ajust del picaporta al marc de la porta. Els panys no requereixen lubricació però excepcionalment en ambients d’alta brutícia, es pot utilitzar gras tipus WD40 o equivalent.
Els cilindres.
Requereixen d’un manteniment molt bàsic. La seva operativa es comprovarà en els mateixos intervals que els panys als quals vagin associats. Puntualment se’ls pot aplicar pols de grafit.
Els tancaportes.
Juntament amb els selectors de tancament són elements crítics en els sistemes contra incendis al formar part de les portes tallafoc. Han de ser revisats trimestralment i en totes les inspeccions relacionades amb els sistemes anti-incendi. Els sistemes de retenció electromagnètica són unitats també rellevants en els sistemes anti-incendi,per la qual cosa se’ls ha d’aplicar el mateix sistema de revisió. En tots dos sistemes deu verificar-se que la seva fixació és correcta i que no ha patit cap tipus de manipulació.
Les barres antipànic.
Aquests sistemes requereixen d’un manteniment molt específic que es reflecteix en les normes EN1125:2008 i EN179:2008, així com en les instruccions d’instal·lació. No dur a terme aquest Manteniment segons es reflecteix, pot portar a l’anul·lació del certificat emès. S’ha de realitzar un manteniment mensual del correcte funcionament, a més de les revisions periòdiques de les instal·lacions contra incendis.
Les revisions han de contemplar també els accionaments externs de les manilles associades a les barres antipànic, així com dels picaportes i guardapols en el cas d’existir.