CISA ens parla de la importància dels perfils ambientals de les empreses i per extensió les certificacions ambientals dels productes.

Declaració ambiental de producte. Col·laboració per a la construcció ecològica.

Els perfils ambientals de les empreses i per extensió les certificacions ambientals de producte són principis cada vegada més importants, tant per a les empreses productores com per als seus clients o els consumidors.
A més de facilitar informació important sobre el cicle de vida d’un producte, també permet millorar la imatge corporativa de les empreses, la transparència en els seus processos o el seu compromís amb el medi ambient.
Sota la normativa ISO 14020 “Etiquetes i Declaracions Ambientals” (de compliment voluntari) amb la qual se li proporciona als compradors informació sobre el procés de fabricació d’un producte o els efectes ambientals que genera el seu consum, existeixen altres tres tipus de normes ISO per a definir tres tipus d’etiquetatge ambiental d’un producte, tots ells voluntaris:

 • Tipus I. Etiquetes verdes ISO 14024 (Ecoetiquetes), verificats per una entitat externa que comprova els requisits necessaris per a considerar-ho ecològic.

 

 • Tipus II. Acte declaracions ambientals ISO 14021, les etiquetes d’aquest tipus permeten considerar-los ecològics. Validada pel propi fabricant del producte sense intervenció d’una entitat externa.

 

 • Tipus III. Declaració Ambiental d’un Producte (EPD) ISO 14025. De totes, és la de major credibilitat i la més completa, en la qual es descriu de manera objectiva l’impacte ambiental d’un producte al llarg de TOT el seu cicle de vida, des del seu procés de creació fins a la seva disposició final.

 

Per tant una EPD és una Declaració Ambiental de Producte certificada i amb criteri unificat, que aporta informació sobre les dades ambientals de cicle de vida d’un producte o servei. Aquesta etiqueta és molt apreciada pels consumidors, perquè poden comparar amb el mateix criteri productes similars de diferents marques.

Un exemple molt conegut és l’etiqueta energètica europea, que mitjançant lletres indica l’eficiència energètica d’un producte.

Existeixen cinc passos definits i normalitzats per a realitzar un EPD i són els següents:

Seleccionar les Regles de Categoria del Producte (PCR) del producte en qüestió.

 1. Realitzar una Anàlisi del Cicle de vida (LCA).
 2. Recollir la informació resultant en format unificat EPD.
 3. Verificar la informació per mitjà d’un laboratori o entitat acreditada.
 4. Registre i publicació de EPD.

També dins del sector dels fabricadors de ferratges per a portes tallafoc, com a panys, manilles, tancaportes o antipànics, s’ha decidit fermament emprendre aquest treball d’abast europeu.
Actualment existeixen 14 categories de EPD i en el cas de les relatives als productes i solucions CISA-Allegion són:

 • Manilles per a portes i finestres
 • Tancaportes
 • Panys
 • Cilindres
 • Tancats amb clau
 • Dispositius antipànic

Amb això com a empresa vinculada al sector de la protecció contra incendis, ens assegurem el poder aportar productes certificats, assajats, amb traçabilitat i també amb segell EPD per a qualsevol mena d’edificació, sense perdre de vista la col·laboració amb fabricants de portes, perquè el producte final de la unió de porta+ferratge, instal·lat en qualsevol edifici compleixi al màxim amb els requisits de productes sostenibles.