ADDIENT és una empresa certificadora que està associada al CLÚSIC i  ens ofereix el següent article.

*****************************************************

Dins les actuacions de control que pot realitzar una empresa certificadora està el control documental i d’execució de proteccions estructurals.

Actuacions basades en l’aplicació directa sobre els elements estructurals de revestiments (morters o pintures) que incrementen el temps de resistència al foc de l’estructura o l’execució de solucions constructives amb la mateixa finalitat (plaques) i que requereixen d’un control que garanteixi l’assoliment de les prestacions requerides.

L’article 6è del capítol 1 de l’Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis de Barcelona estableix al seu apartat C que

c. En els casos en què, per assolir la resistència al foc de l’estructura requerida en la normativa vigent, calgui utilitzar l’aplicació de materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.), és necessari el certificat d’una empresa de control de qualitat aliena al projecte signat pel tècnic competent que acrediti:

 c.1.  Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte.

c.2.  Que el procés seguit en l’aplicació del producte és correcte i que es correspon amb el que defineix el fabricant.

 A efectes pràctics això es tradueix en un control documental i d’execució dels materials aplicats i les solucions constructives executades per a la protecció de les estructures que així ho requereixin.

 

Control documental

El control documental es resumeix en la disposició d’una certificació de les característiques del materials aplicats, per qualsevol de les vies establertes, acompanyada d’un document on el responsable d’execució de la protecció estructural acrediti que aquesta ha estat realitzada d’acord amb les indicacions del fabricant.

Aquest últim document hauria d’incloure com a mínim informació relativa a les dades de l’obra, dades de l’emissor del document, material instal·lat, característiques del suport i requeriments assolits, així com el compliment de les indicacions del fabricant, dintre de l’àmbit d’aplicació del producte d’acord amb la documentació que certifica les seves característiques.

 

Control d’execució

El control d’execució té per objecte garantir que es dóna compliment a les prescripcions definides en projecte.

Així com per altres tipus d’elements, materials i sistemes si que es disposa de procediments de control degudament protocol·litzats, no es disposa de cap sistemàtica degudament regulada per al control de qualitat de les proteccions estructurals contra la situació en cas d’incendi. Això deixa a mans dels responsables del control la definició dels sistemes i l’exhaustivitat del control.

Amb tot podem descomposar el control d’execució en dos:

Control de procés.

Control d’obra acabada.

El primer es durà a terme durant l’execució dels treballs de protecció estructural. Es refereix a la comprovació del procediment de recepció i emmagatzematge dels materials així com a les condicions de preparació dels suports i d’execució de la protecció estructural, d’acord amb les indicacions del fabricant que posteriorment s’acreditaran per a justificar l’assoliment de les exigències de projecte.

El segon es correspon amb la revisió del conjunt de l’aplicació un cop finalitzada. Es refereix, tant a la verificació dels gruixos de protecció aplicada, en correspondència amb allò certificat, com a la verificació de la consistència mecànica, condicions de fixació o adherència, segons el cas, i aspecte general de la solució de manera que es garanteixi la seva adaptació a l’ús.

S’ha d’entendre que el control d’obra acabada es complert un cop es complementa amb les determinacions del control documental. Fet que permet la certificació de l’execució.

Verificació de gruixos

El control del gruix del material certificat i degudament acreditat com a solució que dóna resposta al es exigències de protecció davant de l’acció d’un incendi és raonablement la part fonamental del control de qualitat en l’àmbit que ens ocupa.

En tot allò que fa referència a les proteccions fetes amb sistemes de plaques podem limitar-lo a la comprovació en diferents elements del gruix de plaques instal·lades. Val a dir que en aquest sistemes de protecció, donada la relativa complexitat en comparació a l’aplicació de morters o pintures, pren rellevància el control de procés. És únicament en aquesta fase del control d’execució on es pot controlar que es dona compliment a les indicacions del fabricant, que en gran mesura tenen a veure amb el sistema de col·locació.

Pel què fa a l’aplicació de pintures o morters el control de gruixos es refereix a la comparació del gruix necessari per assolir la residència al foc exigida a l’element i el gruix aplicat, en base a les taules de gruix requerit del material d’aplicació certificada. Es tracta doncs de comprovar quina és la resistència al foc assolida en base a un gruix de producte aplicat i les característiques del suport (factor de forma, temperatura crítica, distàncies equivalents a l’eix, secció crítica).

Per tractar-se d’aplicacions amb gruixos inferiors i on les oscil·lacions d’aquest són més critiques, analitzarem el cas de l’aplicació de protecció en base a pintures intumescents.

Com indicàvem anteriorment, no hi ha regulació específica per al control de qualitat dins de l’àmbit que ens ocupa, deixant a mans dels responsables del control la definició d’elements a controlar, nombre de mesuraments per element, criteris d’acceptació i rebuig de l’element i del conjunt del sistema constructiu per extensió. Amb tot, ens podem remetre a diferents normes com a referència de treball.

Dins el marc normatiu de l’edificació actual trobem que a l’article 10.8.6.1 del CTE DB SE-A Seguridad estructural Acero, referint-se a recobriments de protecció vers la corrosió dels elements estructurals d’acer, indica:

“Se realizará un ensayo después de secado, con controles de muestreo sobre, al menos cuatro lugares en el 10 %, como mínimo, de los componentes tratados, usando un método de UNE-EN-ISO 2808:2000. El espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente, inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal.”

A nivell internacional poden servir de referència les següents normes i documents tècnics de treball:

–     Norma Internacional ISO 19840

–     Norma Australiana AS 3894.3

–     Document tècnic de la Society for Protective Coatings SSPC-PA 2 “Measurement of Dry Coating Thickness with Magnetic Gages”.

–     Document tècnic de la ASFP Technical Guidance Document 11: 2008 “Code of practice for the specification & on-site installation of intumescent Coatings”.

–     Document tècnic de la Association of the Wall and Ceiling Industries TECHNICAL MANUAL 12-B “Standard Practice for the Testing and Inspection of Field Applied Thin-Film Intumescent Fire-Resistive Materials; an Annotated Guide”.

De tots aquest documents, més o menys relacionats amb la protecció contra l’acció d’incendis de l’estructura, s’extreuen diferents patrons de control i criteris d’avaluació.

Tot procediment de control acostuma a estar basat en criteris de mesura i d’acceptació o rebuig més o menys coincidents amb els documents anteriorment referenciats que, tot i que derivin en patrons radicalment diferents, a criteri del personal d’inspecció, es consideren suficients per garantir l’assoliment de les prestacions requerides.

Una tasca pendent i a considerar és la unificació d’aquests criteris de treball per tal de proporcionar uns estàndards de control raonablement segurs, homologables a nivell internacional.