MS CONSULTORS ens explica com, gràcies a un bon disseny inicial en fase de projecte, podem aconseguir un estalvi econòmic i de recursos en les instal·lacions de protecció contra incendis

 

Per poder entregar una instal·lació de protecció contra incendis cal haver completat un procés que consta de diferents etapes. Una d’elles és la de disseny i redacció del projecte.

Quan una enginyeria rep l’encàrrec per part d’una propietat de fer un projecte executiu és molt comú que es trobi en una de les següents situacions:

  1. Indefinició de les condicions de partida de l’edifici en el cas d’obra nova, la qual cosa dificulta la realització d’un projecte realista.
  2. Manca de coneixement de la normativa de disseny de les instal·lacions de protecció contra incendis. En aquest cas, l’enginyeria acostuma a triar una de les següents opcions:
  3. Assessorar-se amb alguna empresa especialista en el disseny d’instal·lacions com poden ser empreses instal·ladores, fabricants o altres enginyeries i consultories de l’àmbit de la protecció contra incendis.
  4. Realitzar un projecte amb un disseny bàsic i uns amidaments sobredimensionats.

En funció de quin hagi estat el mètode de creació del projecte, el camí fins a la posada en marxa i entrega de la instal·lació prendrà rumbs ben diferents.

A les situacions 1 i 2b, el denominador comú és que el que no està mesurat i definit no es pot controlar ni millorar. Per tant, a la fase d’adjudicació i execució de la instal·lació és més que probable que apareguin desviacions econòmiques significatives.

En canvi, en la situació 2a s’aconsegueix un projecte realista, possible i executable que no només té en compte la normativa de disseny requerida per a cada instal·lació (UNE, NFPA, FM, etc.), sinó que també coneix els criteris que cal aplicar a cada una d’elles.

Aquesta feina prèvia d’estudi i anàlisi per aconseguir un bon disseny inicial normatiu de la instal·lació es tradueix en beneficis, alguns d’aquests poden ser:

  • Valoració de totes les partides necessàries per a l’execució de la instal·lació.
  • Coneixement de l’import de la instal·lació.
  • Planificació de les feines a executar.
  • Minimització dels replantejos.
  • Optimització d’equips a instal·lar.
  • Compliment dels requeriments de les asseguradores.

Realitzar un càlcul hidràulic de base amb programari específic (Omnicad, HASS, entre d’altres) serveix per obtenir un dimensionament de la instal·lació optimitzat i adaptat a les necessitats reals de l’edifici

En el cas concret de les instal·lacions de ruixadors, realitzar un càlcul hidràulic amb programari específic (Omnicad, HASS, entre d’altres) de base serveix per obtenir un dimensionament de la instal·lació optimitzat i adaptat a les necessitats reals de l’edifici a protegir: diàmetre de les canonades, orientació de la malla, tipologia de ruixadors a instal·lar, reserva d’aigua i grup de pressió.

Es pot concloure per tant, que la inversió en la definició de la millor solució tècnica en fase de projecte de la instal·lació és un estalvi econòmic i de recursos per a l’empresa instal·ladora, la propietat i l’usuari final.

 

Figura 1. Detall àrea d’operació

Figura 2. Extracte del càlcul HASS (Hydraulic Analyzer of Sprinkler Systems)