MS CONSULTORS  ens fa un repàs a les obligacions que el nou RIPCI requereix a les instal·lacions, a les empreses instal·ladores i mantenidores, i al operaris d’aquestes empreses.

Ja fa dos anys de l’entrada en vigor de el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra incendis (RIPCI). El nou RIPCI va entrar en vigor el 12 de desembre de 2017 i establia un període d’adaptació als nous requisits d’un any. Per tant, la data límit d’adequació al nou RIPCI va ser el 12 de desembre de 2018.

En aquest article farem un repàs a les obligacions que el nou RIPCI requereix a les instal·lacions, a les empreses instal·ladores i mantenidores, i als operaris d’aquestes empreses. Anem a posar l’accent en els punts que creen més controvèrsia o generen més confusió.

¿A quines instal·lacions aplica?

Un dels temes més controvertits aquests últims mesos ha estat la no inclusió de les instal·lacions de protecció passiva. Això ha generat un bon nombre de crítiques per part de sector de la protecció passiva que ha vist, un cop més, que el seu intent de equiparar-se amb el sector de la protecció activa ha quedat sense solucionar, de nou, en aquest reglament. La importància i necessitat d’unes bones instal·lacions de protecció passiva ens donaria peu a un article complet, de manera que no el desenvoluparem aquí.

El RD 513/2017 s’aplica a les instal·lacions de protecció ACTIVA contra incendis. El nou reglament inclou nous sistemes que no estaven contemplats a l’antic reglament. Vegem la comparativa entre els dos reglaments:

Noves obligacions de les empreses instal·ladores i mantenidores

Els nous requisits per a les empreses instal·ladores són els següents

 1. Comptar amb operaris qualificats contractats per a cada sistema en què l’empresa estigui habilitada
 2. Disposar d’un certificat del sistema de gestió de la qualitat que inclogui el disseny i la instal·lació de cada un dels equips o sistemes per als que està habilitada l’empresa
 3. En alguns casos detalla els materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

Totes les empreses instal·ladores i / o mantenidores de protecció activa contra incendis tenen l’obligació d’estar registrades en el Registre autonòmic corresponent.

Les empreses ja inscrites en aquests registres tenien fins el 12 de desembre de 2018 —data en què finalitzava el termini d’un any— per adaptar-se al nou reglament presentant evidències de les noves obligacions.

Tot això ens faria pensar que, a data d’avui, qualsevol interessat a conèixer si l’empresa instal·ladora i / o mantenidora amb la qual està treballant compleix amb els requisits de l’RIPCI en tindria prou amb fer la consulta en el registre corresponent. Lamentablement, encara no és així ja que no tots els registres estan actualitzats. Per exemple, a Catalunya aquest registre no ho està.

Per tant, l’única manera d’assegurar-nos que la nostra empresa instal·ladora / mantenidora de referència compleix amb els nous requisits que demanda el RIPCI és sol·licitant el certificat d’inscripció al registre i comprovar que la data d’emissió sigui de 2018 o posterior.

És important contrastar que l’empresa instal·ladora en protecció activa contra incendis disposa del certificat d’inscripció al registre emès l’any 2018 o posterior.

Operaris qualificats

Una altra de les grans novetats que ha incorporat el nou RIPCI és l’obligatorietat de les empreses instal·ladores i mantenidores de disposar de personal qualificat. Vegem les diferents vies possibles a data d’avui per aconseguir la certificació conforme l’operari compleix amb els requisits de qualificació de competència d’instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis:

Per exemple, a Catalunya que és el territori que coneixem més profundament hi ha tres centres autoritzats per impartir aquestes formacions:

 1. Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya.
 2. Associació empresarial mixta instal·ladors electricitat, lampisteria, sanejament i afins de Badalona.
 3. Gremi Baix Llobregat, fundació

La inspecció periòdica

En primer lloc, en l’article 22 de l’RD 513/2917 s’especifiquen les instal·lacions que queden exceptuades de passar inspecció periòdica, que són aquelles instal·lades en:

 • Ús residencial d’habitatge
 • Ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m2
 • Ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m2.

El RD 513/2017 estableix també la periodicitat amb què es realitzaran les inspeccions a “establiments RSCIEI” no serà superior a:

 1. Cinc anys, per als establiments de risc intrínsec baix.
 2. Tres anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà.
 3. Dos anys, per als establiments de risc intrínsec alt.

I també indica que en els casos que la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per una reglamentació específica, els seus titulars han de sol·licitar-la, al menys cada deu anys, a un organisme de control. 

La obligatorietat de registrar les instal·lacions de protecció contra incendis

Els titulars de les instal·lacions de protecció contra incendis són els responsables de complir amb els requisits preceptius, d’acord amb la Llei de Seguretat Industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial. A més, s’han de comprometre a mantenir el seu compliment durant la vida útil de la instal·lació.

Així doncs, els titulars de les instal·lacions són els responsables de tramitar la inscripció per a la posada en servei, modificació, canvi de titular o baixa de les instal·lacions de protecció contra incendis en el Registre d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (a Catalunya, RITSIC) mitjançant una declaració responsable.

Els titulars de les instal·lacions són els responsables d’inscriure les instal·lacions de protecció contra incendis en el Registre d’Instal·lacions, mitjançant declaració responsable.

Els titulars han de tenir a la seva disposició la següent documentació durant tota la vida útil de la instal·lació:

 1. Projecte o documentació tècnica, segons escaigui, redactat i signat pel tècnic titulat competent.
 2. Certificat de l’empresa instal·ladora emès pel tècnic titulat competent
 3. Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cada un dels equips i sistemes que estableix el RIPCI inclosos en la instal·lació i inscrita en el RASIC o en el registre corresponent d’una altra comunitat autònoma.

Aquesta és una de les principals novetats de l’RIPCI i afecta a totes les instal·lacions noves i antigues que tenen l’obligació de passar controls periòdics.

La inscripció permetrà tenir un cens de les instal·lacions de protecció contra incendis, fet que revertirà en un millor control a favor de la seguretat ja que permet articular les inspeccions periòdiques i el pla d’inspeccions, a part de les actuacions per denúncia, incident o accident dels organismes responsables.

La inscripció en el registre d’Instal·lacions permet tenir un cens de les instal·lacions de PCI que revertirà en un millor control a favor de la seguretat

La particularitat de les instal·lacions existents

Ja hem avançat que a l’article 22.2 de l’RD 513/2917 s’especifiquen les instal·lacions que queden exceptuades de passar la inspecció periòdica: ús residencial d’habitatge; ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m2; i ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m2.

Vegem, però, les particularitats per a les instal·lacions ja instal·lades:

Per inscriure aquestes instal·lacions en el Registre d’instal·lacions corresponent, cal que hagin passat una inspecció periòdica. Les instal·lacions existents a l’entrada en vigor de l’RIPCI s’han de sotmetre a la primera inspecció als deu anys de la seva posada en servei.

Les instal·lacions existents amb deu anys o més des de la seva posada en servei s’han de sotmetre a la primera inspecció en els següents terminis màxims:

A Catalunya, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera va treure a primers d’any la Instrucció 1/2019 que pretén homogeneïtzar els criteris d’actuació dels organismes de control per a la realització de les inspeccions d’instal·lacions existents per establir el procediment aplicable per a la primera inspecció.

La instrucció estableix que els organismes de control han de:

 1. Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de la data en què es va posar en servei la instal·lació
 2. Comprovar que el titular disposa d’una memòria tècnica simplificada i dels esquemes de la instal·lació que descriuen prou la instal·lació perquè aquesta pugui ser inspeccionada, signats per un tècnic titulat competent.
A Catalunya, per a les instal·lacions existents, el titular ha de disposar d’una memòria tècnica simplificada firmada per un tècnic competent.

Un cop comprovat això, l’organisme de control ha de realitzar la inspecció i emetre el certificat d’inspecció de la instal·lació. Si aquesta és favorable l’organisme de control ha d’informar el titular que ha d’obtenir la inscripció de la instal·lació en el RITSIC. Per a això, el titular haurà de presentar la declaració responsable per a la posada en servei d’instal·lacions de protecció contra incendis marcant la casella “Instal·lació en ús abans de l’entrada en vigor de el Reial Decret 513/2017 …”.

Aquest procediment és diferent al d’altres comunitats ja que a Catalunya no existia encara un registre d’instal·lacions de protecció contra incendis similar al d’altres comunitats o un altre tipus d’instal·lacions (gas, alta i baixa tensió, etc.).

Per exemple, a la Comunitat Autònoma de Madrid, mitjançant Resolució de la Direcció general d’Indústria, Energia i Mines s’estableix el “Procediment d’inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció contra incendis en establiments no industrials” i concreta el següent:

 “los organismos de control deberán solicitar al titular la comunicación para la puesta en servicio, que consistirá en haber presentado el certificado de instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM)[…].

Para identificar las instalaciones, el documento que se presente de puesta en servicio deberá especificar al menos los equipos o sistemas comunicados a la DGIEM para la puesta en servicio. Se deberá contrastar si los equipos y sistemas que hay instalados en el momento de la inspección se corresponden con los que figuran en el documento de puesta en Servicio”.

La memòria tècnica simplificada

Msconsultors, enginyeria i consultoria especialitzada en seguretat contra incendis ha començat a desenvolupar aquest tipus de memòries simplificades en molts edificis públics de el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i en diversos tipus d’establiments industrials com indústries químiques, entre d’altres.